עדכון לקהילה- סיכום פעילות ועד מקומי טל שחר - תשפ"ב, ספטמבר 2022