תקנון טיוטה לדיון - נכון ליום 11.4.16

Post date: May 19, 2016 2:59:17 PM

לחברים שלום,

מובא לידיעתכם נוסח מתוקן של התקנון המוצע הכולל את העדכונים והשינויים בעקבות

הערות והצעות חברים שעלו במפגשים הפתוחים שהתקיימו בנושא.

תקנון

פרק א' - מבוא

1. שם האגודה ומענה

שם האגודה: טל שחר - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (אגודה מס' 570006411).

מען האגודה: טל שחר, ד.נ. עמק שורק.

2. מטרות האגודה

(א) ארגון חבריה במסגרת של אגודה חקלאית שיתופית לצורך שיפור מצבם הכלכלי, החברתי והתרבותי.

(ב) מתן שירותים לחבריה ולאחרים.

(ג) ניהול זכויות של קרקע ומים תוך שמירה, עד כמה שניתן, על שוויון בין החברים.

(ד) ביצוע פעולות ומילוי תפקידים הקשורים בניהול האגודה.

(ה) פיתוח ענפים כלכליים.

3. סמכויות האגודה

האגודה רשאית ומוסמכת, לשם השגת מטרותיה, להוציא לפועל את הפעולות הבאות או כל חלק מהן לפי שיקול דעתה ובהתאם להחלטות רשויות האגודה:

(א) לרכוש ולהעביר זכויות חכירה וזכויות אחרות במקרקעין.

(ב) לרכוש ולהעביר נכסים אחרים הדרושים לאגודה.

(ג) להסדיר את הכשרת, פיתוח ועיבוד האדמות והרכוש שברשות האגודה, להקים להחזיק ולשפץ בנינים, מחסנים, מכונים, מתקנים, מפעלים ומוסדות.

(ד) לאפשר, , בשמה ובשם חבריה, לקבל עבודות חקלאיות ועבודות אחרות בתחום משבצת המושב. מאפשר לאגודה למשל לסייע לחברים שהם חקלאים להתארגן לביצוע עבודות חקלאיות בחלקות המשותפות או בשטחים שמחוץ למושב. כמובן, שהדבר יעשה רק אם תהיה החלטה מסודרת של המושב בעניין.

(ה) לקנות כלים, אמצעי ייצור, מצרכים מוצרים שונים שיידרשו לאגודה לניהול עסקיה.

(ו) לספק לחבריה ולאחרים שירותים שונים בכל פעולותיה, לרבות בכל הנוגע לעניינים של חקלאות, כלכלה, תרבות וחברה.

(ז) לעשות כל פעולה ביחס ובקשר לנכסים נדים ושאינם נדים ולזכויות בנכסים אלה.

(ח) לעשות כל פעולה חוקית לטובת האגודה וחבריה להשגת מטרותיה.

(ט) לשמש כתאגיד כשיר לכל זכות, חובה, להתקשר בחוזים ולהיות בעל דין בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן.

(י) ללוות כספים ולקבל התחייבויות, מענקים ואשראי, מחברים ומלא חברים, מבנקים, ממוסדות, מתאגידים ומיחידים, בכפוף למגבלות בקשר למתן ונטילת אשראי המוטלות מכוח תקנון זה או בהחלטות האסיפה הכללית.

(יא) לקבוע את מגבלות האשראי לחברים בגין שירותים שוטפים, להסדיר לחבריה אשראי, בין במישרין, כפוף למגבלות מתן/קבלת אשראי עפ"י תקנון זה, ובאישור האסיפה הכללית.

(יב) לשעבד ו/או למשכן את נכסיה של האגודה או חלק מהם, בכפוף להחלטות האסיפה הכללית.

(יג) להוציא, למשוך, לקבל, להסב ולמסור לגביה שטרות, המחאות, תעודות, מסמכים והתחייבויות של חברי האגודה ושל אחרים וכל זאת כלפי בנקים, מוסדות, תאגידים ויחידים.

(יד) לקבל מרשויות המדינה וממוסדותיה, מרשויות מקומיות ומתאגידים הטבות ויתרונות.

(טו) להשתתף ו/או ליזום מפעלים ו/או פרויקטים שונים לרבות בתחום החקלאות, התעשייה, הכלכלה, המסחר והתיירות, באישור האסיפה הכללית.

(טז) להיות חברה ו/או להפסיק להיות חברה באגודות שיתופיות אחרות, בכפוף להחלטות האסיפה הכללית.

(יז) לנהל את משק המים באגודה.

(יח) לנהל את קרקעות האגודה.

(ייט) ליזום פרויקטים כלכליים.

(כ) לקבל על עצמה התחייבויות ולהתחייב כלפי אחרים לטובת האגודה.

(כא) לערוך ביטוחים שונים בהתאם להחלטות רשויות האגודה.

(כב) לייצג את האגודה, בכל הנוגע למטרותיה בפני רשויות מקומיות, מוסדות חקלאיים, תאגידים ויחידים ומוסדות ציבוריים, לרבות בבתי משפט.

3א. הסתנפות

האגודה מסונפת: לניר שיתופי-אגודה ארצית שיתופית להתישבות עובדים עברים בישראל בע"מ (הנקראת להלן "ניר" בע"מ).

4. פרשנות

(א) תקנון זה יפורש תמיד בצורה הרחבה ביותר ושום סעיף של תקנון זה ושום הוראה מהוראותיו לא יפורשו כאילו הם באים לצמצם הוראה אחרת, אלא להיפך. כל אחת מהמטרות ומהסמכויות, הרשומה בתקנון זה, בין אם היא רשומה בסעיף נפרד של תקנון זה ובין אחרת, היא מטרה או סמכות נפרדת ובלתי תלויה אחת מרעותה וכל הנאמר בתקנון זה לגבי המטרות והסמכויות יפורש תמיד בצורה הרחבה ביותר.

(ב) שימוש בלשון יחיד כולל רבים ולהיפך, אלא אם נקבע בתקנון זה, במפורש או מכללא, אחרת.

(ג) שימוש בלשון זכר כולל נקבה ולהיפך.

(ד) כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות התקנון.

פרק ב' - חברות באגודה

5. כשירות לחברות

יוכל להיות חבר האגודה רק אדם שנתמלאו בו כל התנאים המפורטים להלן:

(א) הוא אדם הגר בפועל בדרך קבע בישוב טל שחר והוא בעל זכויות בנחלה.

(ב) הוא אזרח מדינת ישראל ותושב בה.

(ג) הוא אינו בעל זכויות בנחלה נוספת בטל שחר ו/או בישוב אחר ואינו חבר באגודה שיתופית להתיישבות אחרת אשר מטרותיה דומות למטרות המפורטות בתקנון זה.

(ד) הוא בן 21 שנה לפחות.

מובהר בזאת כי מי שהינו חבר האגודה ביום תיקון תקנון זה, חברותו תעמוד בתוקף ויראו בו חבר כל עוד לא פקעה חברותו באגודה או יצא מהאגודה בהתאם להוראות תקנון זה.

6. תנאים לקבלת חבר

(א) המבקש להתקבל כחבר האגודה (להלן: "המבקש") יגיש לאגודה בקשה בכתב בנוסח הבא או בנוסח אחר שייקבע ע"י ועד ההנהלה:

"אני הח"מ מבקש בזה להתקבל כחבר באגודה "טל שחר - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ". אני מתחייב, אם אתקבל כחבר האגודה, למלא אחר הוראותיה ואחר התחייבויות שתחולנה עלי בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות רשויות האגודה, הן התחייבויות כספיות והן אחרות. אני מתחייב כי כל עוד אהיה בעל זכויות בנחלה באגודה, אהיה חבר האגודה.

ידוע לי ואני מסכים לשלם לאגודה דמי כניסה למטרת פיתוח תשתיות במושב, כפי שייקבע ע"י ועד ההנהלה, אשר לא יוחזרו לי בשום מקרה. דמי הכניסה ישולמו על ידי במועד קבלתי כמועמד וכתנאי מוקדם לכך.

אני מסמיך את ועד ההנהלה, או כל מי מטעמו, לבצע על חשבוני את כל הבדיקות הנדרשות לדעתו לשם בדיקת התאמתי לחברות באגודה, ואני מתחייב לקבל ללא כל ערעור וללא כל צורך בנימוק כל החלטה שתתקבל בעניין בקשתי להתקבל כחבר.

היה ולא אתקבל כחבר אגודה וזאת מכל סיבה שהיא לא תהיה לי כל טענה כלפי האגודה או מי מטעמה."

(ב) הבקשה להתקבל כחבר האגודה תוגש לוועד ההנהלה ביחד עם החוזה לרכישת הנחלה בו מצויין במפורש כי הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור טל שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ על קבלת הרוכשים למועמדות באגודה, וכן כל מסמך אחר אשר ידרש בהתאם לסעיף קטן ג', ובתשלום דמי כניסה כאמור בבקשה להתקבל כחבר.

(ג) ועד ההנהלה יזמן את המבקש לראיון וכן יפנה את המבקש לבדיקה וחוות דעת מגופים מקצועיים לפי שיקול דעתו.

ועד ההנהלה יהיה רשאי לדרוש מהמבקש להמציא לו תצהיר בקשר עם עברו או כל מסמך אחר הדרוש לדעת ועד ההנהלה לצורך בחינת קבלתו או דחייתו של המבקש לתקופת מועמדות.

(ד) לאחר קבלת חוות הדעת מהגורמים המקצועיים אליהם הופנה המבקש כמפורט בסעיף (ג) לעיל, יתכנס ועד ההנהלה ויקבל החלטה בעניין קבלתו או דחייתו של המבקש לתקופת מועמדות. החליט ועד ההנהלה לקבל את המבקש למועמדות, יפרסם החלטתו לחברי האגודה באמצעי התקשורת לחברים המקובלים באגודה באותה עת. לחברי האגודה יעמדו 30 ימים ממועד הפרסום על מנת להשיג על החלטת ועד ההנהלה בעניין קבלה למועמדות. ככל שתוגשנה השגות לועד ההנהלה, תובא ההכרעה להחלטת האסיפה הכללית. לא הוגשו כל השגות, יראו את המבקש כמועמד החל ממועד החלטת ועד ההנהלה על כך. החליט ועד האגודה לדחות את בקשת המועמד, תהיה החלטתו סופית בכפוף לזכותו של המבקש לערער על ההחלטה בפני האסיפה הכללית, ככל שהדין יחייב זאת.

ההחלטה על קבלת המבקש כמועמד תיכנס לתקופה רק לאחר שיוצג לועד ההנהלה הסכם לרכישת נחלה, וכן לאחר שהמבקש יעמוד בהתחייבויותיו כאמור בסעיף ח' להלן.

(ה) אישר ועד ההנהלה את הבקשה של המבקש, תחל ממועד מתן האישור תקופת מועמדות אשר לא תעלה על שנה. ועד ההנהלה יהיה רשאי בנסיבות מיוחדות להאריך את תקופת המועמדות בשנה נוספת.

לא יתקבל מועמד כחבר אגודה אלא אם כן הוא בעל זכויות בנחלה או רכש זכויות כאמור, ובתנאי כי בעלי הזכויות הקודמים בנחלה זו הפסיקו את חברותם באגודה.

(ו) בתום תקופת המועמדות יחליט ועד ההנהלה האם לקבל את המועמד לחברות או לדחותו. החליט ועד ההנהלה לדחות את בקשת המועמד, תהיה החלטתו סופית, בכפוף לזכותו של המועמד לערער על ההחלטה בפני האסיפה הכללית, ככל שהדין יחייב זאת.

(ז) למען הסר ספק, התקבל מועמד כחבר יראו בו כחבר מהמועד בו התקבלה על כך החלטת ועד ההנהלה או החלטת האסיפה הכללית, לפי העניין.

(ח) קבלתו של מועמד כחבר האגודה תהיה בכפוף למילוי כל התנאים לקבלתו כקבוע על פי תקנון זה ובכלל זה תשלום דמי כניסה בהתאם להוראות תקנון זה.

(ט) ועד ההנהלה רשאי למנות ועדת קבלה שבה יכהנו לפחות שניים מחברי ועד ההנהלה. לוועדת הקבלה תהיינה הסמכויות שיש לוועד ההנהלה על פי האמור לעיל לעניין הליך קבלת מועמדים והיא תביא את המלצותיה לוועד ההנהלה שבסמכותו יהיה לאשר או לסרב לקבל את המבקש כמועמד.

לא מונתה ועדת קבלה כאמור לעיל, כי אז יראו בוועד ההנהלה כוועדת קבלה. ועדת קבלה תהיה רשאית להתכנס במניין חוקי של רוב חבריה.

(י) היו הזכויות בנחלה מוקנות או עשויות להיות מוקנות לשני בני זוג, כי אז תוגש בקשה להתקבל כחבר על ידי שניהם. היה ומסיבה כלשהי אחד מבני הזוג לא יתקבל כמועמד או כחבר, כי אז תדחה בקשתם של שני בני הזוג.

(יא) על אף האמור בהוראות כל דין, לא יראו אדם כחבר האגודה, אפילו נהג ונהגו בו כחבר האגודה, אלא אם התקבל לחברות באגודה בהתאם להוראות תקנון זה.

7. קבלת בן כחבר אגודה

הוראות סעיפים 6(ג) עד 6(ה) ו-6(ח) לעיל לא יחולו על מועמד שהינו בן של בעלי זכויות בנחלה המעוניין להתקבל לחברות באגודה, לרבות באמצעות קבלת משק הוריו, ובמקום זאת יחולו על הבן (לרבות בן/בת זוג של הבן) הוראות אלו:

(א) ביקש בן של חבר להתקבל כחבר אגודה, לרבות במקום הוריו למשק הוריו, יגיש בקשתו להתקבל כחבר לוועד ההנהלה של האגודה בצירוף מסמכים אלו:

(1) בקשה כאמור בסעיף 6(א) לתקנון זה.

(2) אישור זכויות בנחלה במושב טל שחר.

(3) במידה והבקשה היא למשק ההורים, הודעה חתומה של הוריו, על פקיעת חברותם עם קבלת הבן לחברות, ושחתימתם עליה מאושרת בידי עו"ד.

מובהר בזאת כי בן שיתקבל כחבר אגודה במקום הוריו יהיה פטור מתשלום דמי כניסה.

(ב) לא עמד הבן בתנאים המצוינים בסעיף (א) לעיל, כי אז ידחה הוועד באופן אוטומטי את בקשתו של הבן ללא צורך בנימוק כלשהו.

(ג) הוגשה בקשה על ידי בן לוועד ההנהלה כאמור לעיל , ינהגו בה כאמור בסעיף 6(ו) ו-6(ז) לעיל, למעט לעניין תקופת המועמדות.

..

8. פקיעת חברות

(א) חברותו של חבר באגודה פוקעת במקרים הבאים:

(1) במותו.

(2) במקרה של הוצאתו או יציאתו מהאגודה על פי הוראות תקנון זה.

(3) במקרה שעקר את מקום מגוריו מתחום המושב מבלי שקיבל על כך את אישור ועד ההנהלה. ועד ההנהלה יקבע האם החבר אכן עקר את מקום מגוריו. החלטת הוועד תינתן רק לאחר שניתנה לחבר הזדמנות לטעון את טענותיו בפני ועד ההנהלה. לא הופיע החבר לדיון למרות שהוזמן, יהיה רשאי הוועד לדון בהעדרו.

(4) הפסיק להיות בעל זכויות בנחלה במושב טל שחר.

(ב) על אף האמור לעיל חבר אשר יבקש לחלוק על קביעת ועד ההנהלה כי עקר את מקום מושבו, יהיה רשאי לעשות כן בתוך 30 יום מיום שקיבל את הודעת הוועד כאמור בסעיף (א)(3) לעיל, בהודעה בכתב מנומקת לוועד ההנהלה.

ניתנה הודעה כאמור על ידי החבר כי אז תושהה פקיעת החברות עד להכרעת האסיפה הכללית. ועד ההנהלה יכנס את האסיפה הכללית בתוך 90 יום מיום הודעת החבר וזו תחליט האם חברות החבר פוקעת. ההחלטות באסיפה הכללית יתקבלו בהצבעה בקלפי, ברוב רגיל מבין המצביעים.

9. יציאת חבר מהאגודה

(א) חבר האגודה הרוצה לצאת מהאגודה יודיע על כך בכתב לוועד ההנהלה. נמסרה הודעה כאמור בכתב לאגודה, תפקע חברותו באגודה בתום שישה חודשים מיום קבלת הודעה זו על ידי האגודה, ובתנאי שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

(1) החבר פרע את כל חובותיו כפי שנקבעו על ידי ועד ההנהלה.

(2) החבר העביר את זכויותיו בנחלה לאחר אשר התקבל כחבר אגודה.

על אף האמור לעיל, רשאי ועד ההנהלה לקבל ולאשר הודעת פרישה של חבר, אף אם לא התקיימו בתנאים דלעיל.

(ב) ביקש חבר האגודה הרוצה לצאת ממנה להפסיק את חברותו באגודה לפני תום שישה חודשים מיום קבלת הודעתו של הפסקת החברות, והסכימה האגודה לכך, תיפסק חברותו במועד שהאגודה תחליט עליו, בכפיפות לתנאים המפורטים בפרק זה.

(ג) החל ממועד הפסקת החברות או פקיעת חברות לא יהיו לחבר כל זכויות ליהנות משירותי האגודה, להשתתף בהכנסותיה, או כל זכות אחרת שחבר זכאי לה, ובכלל זה זכויות בהון האגודה ובקרקעותיה.

האגודה לא תאשר העברת נחלה של מי שחברותו פקעה לרוכש אחר אלא אם אותו רוכש התקבל כמועמד לחברות באגודה בהתאם להוראות תקנון זה.

10. הוצאת חבר מהאגודה

(א) אלו כל אחת מהעילות להוצאת חבר מהאגודה:

(1) החבר אינו בעל סגולות הכשירות לחברות באגודה כנדרש בתקנון זה.

(2) החבר אינו משלם לאגודה את חובותיו באופן ממושך, או אינו מקיים את הוראות התקנון או רשויות האגודה, וזאת על אף שקיבל התראה מהאגודה על כך.

(ב) ההחלטה על הוצאת חבר מהאגודה תהיה בהתאם לנוהל המפורט להלן.

(ג) החליט ועד ההנהלה כי קיימת עילה להוצאתו של החבר מהאגודה כאמור לעיל, יודיע לו ועד האגודה בכתב על כך וזאת לא יאוחר מ- 30 יום לפני כינוס האסיפה הכללית העומדת לדון בהוצאת החבר הנ"ל מהאגודה. ההודעה תכלול פירוט הנימוקים בגינם סבור הועד כי יש להפסיק את חברותו של החבר באגודה.

(ד) האסיפה הכללית תכריע בהוצאתו של חבר בהצבעה בקלפי, ברוב רגיל.

(ה) החליטה האסיפה הכללית על הוצאת חבר מהאגודה, יהיה רשאי החבר לשעבר להביא את העניין להכרעה בהליך של בוררות בהתאם להוראות תקנון זה.

(ו) פקיעת חברות של חבר או הליכי הוצאת חבר מהאגודה לא יפגעו בזכותה של האגודה לפעול לגביית הכספים והחובות המגיעים לה.

11. פנקס חברים

(א) האגודה תנהל פנקס חברים ובו יהיו רשומים כל חברי האגודה.

(ב) בפנקס החברים יירשמו פרטים אשר נדרשים בהתאם להוראות כל דין, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להחלטות רשויות האגודה.

פרק ג' - רשויות האגודה ובעלי תפקידים באגודה

12. האסיפה הכללית

(א) הרשות העליונה באגודה היא האסיפה הכללית של חבריה ויהיו לה כל הסמכויות לקבוע את שיטות ניהול האגודה ודרכי פעולתה. האסיפה הכללית תהיה רשאית להחליט בכל הנושאים הקשורים באגודה.

(ב) האסיפה הכללית תוכל להתחיל בדיוניה אם בעת פתיחתה יהיו נוכחים בה לפחות 50% (חמישים אחוז) מחברי האגודה.

(1) אם בשעה שצוינה בהזמנה לאסיפה הכללית לא יהיה מנין של לפחות 50% (חמישים אחוז) מחברי האגודה תידחה פתיחת האסיפה הכללית בשעה (להלן: "האסיפה השניה"). האסיפה השניה תתקיים בכל מספר של חברים. בכל הזמנה יצוין גם מועד האסיפה השנייה.

(2) ההזמנה לאסיפה הכללית הנידחית השנייה הנזכרת לעיל תתבצע כאמור בס"ק (1) לעיל.

(ג) ההצבעה באסיפה הכללית תיעשה בהרמת ידיים ותהיה גלויה, אולם היא תהיה חשאית (בקלפי) אם יידרש הדבר על ידי לפחות 10% מהחברים הנוכחים באסיפה או אם יחליט על כך הועד, והחלטת הועד בעניין כלל במסגרת ההזמה לאותה אסיפה.

(ד) (1) כל החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב קולות המצביעים פרט להחלטות בנושאים שלגביהם נדרש בפקודת האגודות השיתופיות בתקנות האגודות השיתופיות או בתקנון זה רוב גדול יותר.

(2) החלטת אסיפה כללית שנתקבלה כדין אין האסיפה כללית רשאית לחזור לבטלה או לשנותה, לפני שחלפה שנה מיום קבלתה. לאחר תום שנה זו החלטת אסיפה כללית תהיה ניתנת לביטול או שינוי אם הצביעו בעד הצעת הביטול או השינוי רוב רגיל מבין המשתתפים בהצבעה.

(ה) כל החלטה שנתקבלה באסיפה כללית תחייב כל חבר מחברי האגודה, בין אם ההצבעה באסיפה היתה גלויה ובין אם היתה חשאית, בין אם ההצבעה נערכת באסיפה עצמה ובין באמצעות קלפי, בין אם החבר הנ"ל נכח באסיפה ובין אם נעדר ממנה, בין אם השתתף בהצבעה ובין אם לא השתתף בה, בין אם הצביע בעד ההחלטה ובין אם הצביע נגדה או נמנע מההצבעה.

(ו) בספירת הקולות באסיפה הכללית לא יובאו בחשבון קולותיהם של הנמנעים ואולם מספר הקולות הנמנעים יירשם בפרוטוקול האסיפה הכללית.

(ז) האסיפה הכללית תיקרא ותכונס על ידי ועד ההנהלה על פי החלטתו או על פי דרישה בכתב שהופנתה אליו על ידי אחד מהגורמים הבאים:

(1) ועדת הביקורת.

(2) שליש מחברי האגודה.

(3) רשם האגודות השיתופיות.

(ח) נתקבלה דרישה כאמור לעיל, יקרא ועד ההנהלה לאסיפה הכללית תוך 21 יום ממועד קבלת הדרישה וסדר היום של אסיפה זו יכלול את העניינים והנושאים שצוינו בדרישה הנ"ל.

(ט) פגם בסדרי קריאתה של אסיפה כללית או בניהולה, או כל פסול בחברותו באגודה של אדם שהשתתף באסיפה זו, לא יפגעו בכשרות החלטותיה אם על ידי כך לא נגרם במישרין עיוות דין.

(י) הזמנה לאסיפה כללית תיערך בכתב, תכלול את סדר יומה, ותובא לידיעת חברי האגודה באמצעות פרסום במקום בולט בתחום המושב לפחות 14 יום לפני מועד האסיפה.

(יא) האסיפה הכללית תאשר את סדר יומה בתחילת האסיפה ותוכל להחליט אך ורק בעניינים ולגבי נושאים שנכללו מלכתחילה בסדר היום שפורט בהזמנה לאסיפה זו. האסיפה יכולה להסיר נושא מסדר היום אולם לא להוסיף עליו.

(יב) אסיפה כללית שנתית תיקרא ותכונס כל שנה על ידי ועד ההנהלה בהתאם להוראות כל דין.

(יג) האסיפה כללית תבחר עם התכנסותה ביושב ראש האסיפה ובמזכיר האסיפה.

(יד) כל עניין הנדון באסיפה כללית וכל ההחלטות שתתקבלנה יירשמו בספר הפרוטוקולים. בכל פרוטוקול של אסיפה כללית יירשם מספר כל חברי האגודה ביום האסיפה ומספר חברי האגודה המשתתפים באסיפה זו. פרוטוקול האסיפה כללית ייחתם על ידי יו"ר האסיפה ועל ידי מזכיר האסיפה וליד חתימות אלו תוטבע חותמת האגודה.

13. ועד ההנהלה

(א) ועד ההנהלה וחבריו יפעלו לטובת האגודה וללא ניגוד עניינים, במסגרת מטרותיה בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות האסיפה הכללית.

ועד ההנהלה יהיה כפוף להחלטות האסיפה הכללית.

(ב) לוועד תהיינה כל הסמכויות שיש לאגודה פרט לסמכויות האגודה שנמסרו במפורש לרשות אחרת של האגודה בפקודת האגודות השיתופיות ו/או בתקנות האגודות השיתופיות ו/או על פי תקנון זה.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הוועד יהיה מוסמך לפעול בנושאים אלה:

(1) לנהל את עסקי האגודה, בכפוף לכך שכל תכנית עסקית של האגודה תאושר על ידי האסיפה הכללית.

(2) לנהל את ענייני האגודה בנושאים של מים וקרקע.

(3) להחליט בדבר חלוקת רווחים של האגודה בין חבריה ובלבד שקדמה לכך התייעצות עם רואה החשבון של האגודה.

(4) להעסיק ו/או לפטר עובדים.

(ג) ועד ההנהלה ייבחר בקלפי ע"י חברי האגודה. לצורך קיום הליך הבחירות האסיפה הכללית תבחר ועדת קלפי, ככל שלא תהיה ועדת קלפי מכהנת באותו מועד.

(ד) מספר חברי ועד ההנהלה יהיה שבעה.

(ה) ועד ההנהלה ייבחר למשך שנתיים, בקבוצות. קבוצה א' המונה שלושה חברים תיבחר לתקופה בת שנתיים, ושנה אחרי אותן בחירות תיבחר קבוצה ב' המונה ארבעה חברים, גם היא לתקופה של שנתיים, כך שבכל עת יהיו בועד בסה"כ 7 חברים. לא התקיימו בחירות לקבוצה א' או לקבוצה ב' עם תום שנתיים מהיבחר אותה קבוצה, ימשיכו חבריה לכהן בועד ההנהלה עד לקיום בחירות חדשות, אולם לא יותר משלושה חודשים,, או אם הוארכה התקופה כדין על ידי רשם האגודות לתקופה נוספת.

הבחירה לכל אחת מהקבוצות תעשה כך שעל פתק ההצבעה ירשמו שמות כל המועמדים, וכל בוחר יהיה חייב לסמן את שלושת או ארבעת המועמדים (בהתאם לזהות הקבוצה – א' או ב') שלדעתו צריכים להיבחר לועד. ועדת הקלפי תספור את כמות ההצבעות לגבי כל מועמד באופן אינדיבידואלי, והמועמדים שקיבלו את מירב הקולות יבחרו לועד.

(ו) חבר ועד ההנהלה שתקופת כהונתו נסתיימה יוכל להיבחר מחדש.

(ז) אם תוך כדי תקופת כהונתו של ועד ההנהלה יחדל אחד מחבריו לשמש בתפקיד של חבר ועד ההנהלה יהיה לחבר הוועד המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר בבחירות האחרונות לוועד ההנהלה שבהן נבחר החבר שפסקה כהונתו לאחר חברי הוועד שנבחרו, וזאת ללא צורך בהחלטה נוספת.

(ח) אם אין מועמד כאמור לעיל יהיה ועד ההנהלה רשאי להמשיך בתפקודו בהרכבו החסר עד לבחירת חבר נוסף של ועד ההנהלה בתנאי כי מספר חברי הוועד לא יפחת מחמישה. על הוועד יהיה לזמן אסיפה כללית תוך 30 יום מיום שחדל אותו חבר לשמש חבר ועד ההנהלה, וזו תבחר בחבר נוסף לוועד ההנהלה במקום החבר שחדל לשמש בתפקידו כחבר ועד ההנהלה.

(ט) אדם שהיה לחבר ועד ההנהלה במקום חבר אחר כאמור לעיל ישמש בתפקידו כחבר ועד זה עד לבחירת ועד הנהלה חדש.

(י) היו לשני מועמדים או ליותר מספר שווה של קולות תיערך בתוך 14 ימים הצבעה נוספת בקלפי, שתכריע בין המועמדים בעלי מספר הקולות השווה.

(יא) אדם לא יהיה חבר ועד ההנהלה ויחדל למלא תפקיד של חבר ועד בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) אם היה חבר ועדת קלפי או ועדה לניהול בחירות שבאמצעותה נבחר הוועד הנ"ל, או אם הוא חבר ועדת הביקורת, או אם הוא קרוב בדרגה ראשונה של חבר ועד אחר או של חבר ועדת הביקורת.

(2) אם קוימה לגביו אחת הנסיבות המונעות ממנו לפי תקנות האגודות השיתופיות להיות חבר ועד ההנהלה של אגודה שיתופית.

(3) אם ייעדר מארבע ישיבות של ועד ההנהלה בזו אחר זו בלא שייתן הסבר שיתקבל על דעת יתר חברי הוועד. לא תתקבל החלטה כאמור אלא לאחר שלחבר ניתנה הזדמנות להסביר את היעדרותו. התקבלה החלטה על הפסקת כהונת חבר ועד בנסיבות האמורות לעיל, תימסר על כך הודעה בכתב לחבר ולחבר תהיה זכות ערעור לאסיפה הכללית בתוך 30 יום מיום שנשלחה לו ההודעה. עד להחלטת האסיפה בערעור תושהה החלטת הוועד בעניין הפסקת כהונת החבר.

(יב) ועד ההנהלה יבחר מבין חבריו את יו"ר ועד ההנהלה. עד לבחירת יו"ר ועד הנהלה חדש, ישמש בתפקיד זה המבוגר מבין חברי הוועד שנבחרו.

(יג) ועד ההנהלה יתאסף לעת הצורך ולא פחות מפעם בחודש.

(יד) יו"ר ועד ההנהלה יקרא את הוועד לישיבה בהתאם לאמור לעיל, ועל פי החלטה בעניין שתתקבל בישיבת הועד הנבחר הראשונה, וכן כל פעם כאשר יקבל דרישה לכך מאת שניים מבין חברי ועד ההנהלה או מאת רשם האגודות השיתופיות.

(טו) יו"ר ועד ההנהלה ינהל את הישיבה בהתאם לסדר היום שפורסם מראש לחברי ועד ההנהלה. היה והיו"ר לא יופיע לישיבה כי אז ימלא את תפקיד יושב הראש חבר אחר של ועד ההנהלה אשר ייבחר לניהול אותה ישיבה ע"י חברי ועד ההנהלה.

(טז) בהצבעה בישיבות ועד ההנהלה יהיה לכל חבר ועד הנהלה קול אחד בלבד.

(יז) ועד ההנהלה יוכל לדון בישיבתו בכל עניין שהוא שבתחום סמכויותיו ובתנאי כי בתחילת הישיבה יהיו נוכחים רוב חברי ועד ההנהלה.

(יח) החלטת ועד ההנהלה תתקבל בישיבות הוועד ברוב קולות חבריו. היו הדעות שקולות, יחשב הדבר כאילו נדחתה ההצעה.

(יט) ועד ההנהלה יסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם האגודה על מסמכים ותעודות, וחתימותיהם ביחד של שניים או יותר מבין בעלי זכות החתימה האלה תחייבנה, בצירוף חותמת האגודה, את האגודה.

ועד ההנהלה יהיה רשאי לקבוע לגבי זכות החתימה תנאים נוספים לאמור לעיל.

(כ) החלטת ועד ההנהלה בדבר חתימה בשם האגודה ובדבר תנאי החתימה בשם האגודה תישאר בתוקף כל עוד לא שונתה כדין.

(כא) כל עניין הנדון בישיבת ועד ההנהלה וכל החלטותיו יירשמו בספר הפרוטוקולים של ישיבות ועד ההנהלה.

כל פרוטוקול של ישיבת ועד ההנהלה ייחתם על ידי יו"ר הוועד או על ידי חבר ועד אחד שמילא את מקומו בישיבה זו וכן חבר ועד נוסף. ליד החתימות תוטבע חותמת האגודה.

14. ועדת ביקורת

החליטה האסיפה הכללית על קיומה של ועדת ביקורת יחולו ההוראות הבאות:

(א) ועדת הביקורת תיבחר כל שנתיים על ידי האסיפה הכללית מבין חברי האגודה.

(ב) מספר חברי ועדת הביקורת יהיה שלושה. חברי הוועדה יבחרו מבין חבריה את היו"ר.

(ג) ועדת הביקורת תתכנס לפי הצורך ולא פחות מפעם בחודשיים.

(ד) אדם לא יהיה חבר ועדת הביקורת ויחדל למלא תפקיד של חבר ועדה זו בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) אם הוא חבר ועדת הקלפי, או אם הוא קרוב בדרגה ראשונה של חבר ועדת הביקורת, או אם הוא חבר ועד ההנהלה או אם הוא קרוב בדרגה ראשונה של חבר ועד ההנהלה.

(2) אם הוא בעל זכות חתימה בשם האגודה.

(3) אם הוא עובד האגודה.

(ה) ועדת הביקורת תבחן את פעולות האגודה, רשויותיה ופקידיה.

(ו) ועדת הביקורת תדון בפניות חברי האגודה ותחליט החלטות כתוצאהמדיון זה.

(ז) ועדת הביקורת תבדוק את חשבונות הקופה ואת מצבה.

(ח) ועדת הביקורת תבדוק את ביצוע החלטות רשויות האגודה ומוסדותיה.

(ט) חברי ועדת הביקורת לא ישתתפו בישיבות ועד ההנהלה אלא אם הישיבה זומנה לפי דרישתה של ועדת הביקורת או אם הוזמנו לישיבה על ידי יושב ראש ועד ההנהלה במיוחד.

(י) ועדת הביקורת לא תדון ולא תטפל בנושאים שהטיפול בהם הוא במסגרת סמכויות רשויות אחרות של האגודה לפי הוראות תקנון זה.

(יא) ועדת הביקורת תפעל בהתאם להוראות פקודת האגודות השיתופיות, תקנות האגודות השיתופיות, הנחיות רשם האגודות השיתופיות ותקנון זה.

(יב) ועדת הביקורת תגיש דין וחשבון לאסיפה הכללית השנתית ולכל אסיפה כללית שתיקרא ותקוים לפי דרישתה של ועדת הביקורת, ובלבד שהעבירה העתק מהדו"ח לועד ההנהלה, בטרם יחליט הועד על כינוס אסיפה כללית בעניין.

(יג) כל דבר הנדון בוועדת הביקורת וכל החלטותיה יירשמו בספר הפרוטוקולים של הוועדה.

(יד) ועדת הביקורת תפעל תוך הקפדה על ניהול תקין של ישיבותיה ופעולותיה.

(טו) החלטות ועדת הביקורת תתקבלנה ברוב דעות חבריה וכל פרוטוקול מסמך פניה או בקשה יערכו בכתב וייחתמו על ידי לפחות שניים מחבריה.

14א. ועדת קלפי

האסיפה כללית תבחר ועדת קלפי, בת שלושה חברים, שתקופת כהונתה תהיה שנתיים.

15. מזכיר האגודה

(א) האגודה תהיה רשאית לבחור באדם אשר ימלא תפקיד של מזכיר האגודה.

(ב) מזכיר האגודה יפעל בהתאם להוראות ועד ההנהלה ובכפוף להוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית והוא יהיה אחראי לקיום החלטות רשויות האגודה ומוסדותיה ולביצוען ולניהול תקין של פעולותיה ושל עסקיה וכן הוא ימלא את כל התפקידים שיוטלו עליו על ידי ועד ההנהלה.

(ג) מזכיר האגודה יכול שיכהן גם כגזבר האגודה.

16. גזבר האגודה

(א) האגודה תהיה רשאית לבחור באדם אשר ימלא תפקיד של גזבר האגודה.

(ב) גזבר האגודה יפעל בהתאם להוראות ועד ההנהלה ובכפוף להוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית.

(ג) גזבר האגודה יפעל נוסף לאמור לעיל:

(1) בניהול כספי האגודה.

(2) להשגת אשראי ככל שיידרש.

(3) לגביית החובות המגיעים לאגודה.

(4) לביצוע תשלומים בהתאם להתחייבויותיה של האגודה ובהתאם להחלטותיה.

(ד) הגזבר ימסור דין וחשבון על פעולותיו הכספיות, על הפעולות שתבוצענה על ידיו בתוקף תפקידו, ועל מצבה הכספי של האגודה כאשר יידרש לעשות זאת על ידי ועד ההנהלה או על ידי ועדת הביקורת, ולא פחות מאחת לרבעון.

17. כללי

(א) רשויות האגודה ובעלי תפקידים באגודה ייבחרו בהתאם להוראות תקנון זה ו/או החלטות רשויות האגודה.

(ב) אדם לא יכהן בוועד ההנהלה, לא יהיה מורשה חתימה של האגודה, ולא יהיה בעל תפקיד באגודה, או יפסיק למלא את כל אחד מהתפקידים הנ"ל, אם קיימת לגביו אחת מהנסיבות המונעות ממנו לפי הוראות כל דין, לרבות תקנות האגודות השיתופיות, להיות חבר ועד הנהלה באגודה שיתופית.

18. אחריות נושאי מישרה וביטוח

(א) האגודה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל אחת מאלה:

(1) הפרת חובת זהירות כלפי האגודה או כלפי אדם אחר.

(2) הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת האגודה.

(3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת כל אדם אחר בשם פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

(ב) האגודה תהא רשאית לשפות נושא משרה בה בשם אחת מאלה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

(2) הוצאות התדיינות משפטית לרבות שכ"ט עו"ד שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט בהליך שהוגש נגדו בידי האגודה, או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

פרק ד' - הון האגודה, כספים וחשבונות

19. הון האגודה

(א) כל חבר שיצטרף לאגודה ישתתף בהון האגודה בסכום אשר ייקבע מעת לעת ע"י ועד ההנהלה.

(ב) לכל נחלה תוקנה יחידת השתתפות אחת בהון האגודה.

מובהר בזאת כי תנאי הכרחי לזכאות ליחידת השתתפות בהון האגודה הוא חברות באגודה.

(ג) מספר יחידות ההשתתפות יהיה כמספר הנחלות באגודה.

מובהר בזאת כי כל בעלי הזכויות בנחלה אחת יהיו זכאים ביחד ליחידת השתתפות אחת.

(ד) יחידת השתתפות אחת של נחלה תחולק באופן שווה בין כל בעלי הזכויות בנחלה ותקנה לכל אחד מהם חלק יחסי בזכויות המוקנות ליחידת השתתפות אחת.

מובהר בזאת כי במקרה וחברותו של חבר פקעה מסיבה כלשהי ונותר חבר אחר בנחלה, יעבור החלק היחסי ביחידת ההשתתפות של החבר שפקעה חברותו לחברים האחרים באותה נחלה.

(ה) האגודה תהיה רשאית לדרוש מכל חבריה השתתפות נוספת בהון האגודה ובלבד שתתקבל על כך החלטה ברוב של שלושה רבעים מחברי האגודה.

20. רווחי האגודה

(א) האגודה תהיה רשאית לחלק את רווחיה לחברי האגודה.

(ב) חלוקת רווחים תתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות תקנון זה.

(ג) חלוקת רווחים תתבצע אך ורק באם תתקבל החלטה בעניין על ידי ועד ההנהלה ובלבד שהוועד התייעץ על כך עם רואה החשבון של האגודה.

(ד) התקבלה החלטה על הוועד כאמור לעיל, יחולקו הרווחים באופן שווה בין יחידות ההשתתפות בהון האגודה.

21. קרן שמורה

(א) האגודה רשאית על פי החלטת ועד ההנהלה להפריש מעת לעת לקרן שמורה חלק מרווחיה.

(ב) לא תשתמש האגודה בכספים המופקדים בקרן השמורה אלא למטרות שנקבעו על ידי הוועד.

(ג) כל הזכויות והכספים המופקדים בקרן השמורה יהיו בבעלות האגודה בלבד.

22. דמי כניסה

(א) האגודה תהיה רשאית לגבות דמי כניסה מכל מי אשר יתקבל לחברות באגודה.

(ב) דמי הכניסה יהיו בשיעור שייקבע מעת לעת על ידי ועד ההנהלה.

(ג) דמי הכניסה לא יוחזרו לחבר בשום מקרה לרבות במקרה שחברותו באגודה הסתיימה מסיבה כשלהי. במקרה ומועמד לא יתקבל לחברות באגודה בתום תקופת המועמדות, יוחזרו לו דמי הכניסה שהוא שילם לאגודה, אם וככל שהם שולמו לאגודה.

23. תשלום הוצאות האגודה

(א) חבר האגודה ישא בהוצאות ניהול ותפעול האגודה, כפי שיקבע מדי פעם בפעם ועד ההנהלה, ובהתאם לחלקו בהון האגודה.

(ב) חבר האגודה ישלם את תשלומיו בהתאם לאמור לעיל בשעורים ובמועדים שיקבעו על ידי רשויות האגודה.

24. החזר הון בפקיעת חברות

(א) פקעה חברותו של חבר באגודה מכל סיבה שהיא, למעט עקב פירוק האגודה, לא יהיה זכאי החבר לחלק כלשהו בהון האגודה ו/או בנכסי האגודה.

(ב) מבלי לפגוע באמור לעיל, החבר שחברותו באגודה פקעה גם לא יהיה זכאי להחזר של סכומים שהוא שילם כהשתתפות בהון האגודה.

25. אחריות חבר לחובות האגודה

(א) חבר האגודה לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לחובותיה של האגודה לרבות חובות אשר יווצרו במהלך פעילותה.

(ב) חבר האגודה לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לחובותיה של האגודה במקרה של פירוקה.

26. שנת הכספים

שנת הכספים של האגודה היא תקופה של 12 (שניים עשר) חודשים המתחילה בכל שנה ביום 1 בינואר והמסתיימת ביום 31 בדצמבר באותה שנה.

27. הנהלת חשבונות ודוחות כספיים

(א) האגודה תנהל את ספרי החשבונות שלה באופן תקין, ביעילות, באופן שישקף את מצבה הכלכלי, הכספי והמשקי של האגודה, בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות, לתקנות האגודות השיתופיות, לתקנון זה וכן בהתאם להוראות רשם האגודות השיתופיות.

(ב) ועד ההנהלה חייב בניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ושל פנקסיה.

(ג) ועד ההנהלה יכין לכל שנת כספים דוחות כספיים בצורה ובנוסח שיהיו תואמים את פקודת האגודות השיתופיות, את תקנות האגודות השיתופיות, את תקנון זה, ואת הוראות רואה החשבון של האגודה.

(ד) המאזן השנתי, דו"ח הרווח וההפסד וכן החשבונות, התעודות והמסמכים, אשר אותם יש לצרף לדוחות הנ"ל, יימסרו על ידי האגודה לרואה החשבון של האגודה.

(ה) המאזן השנתי, דו"ח הרווח וההפסד, חשבונות האגודה, תעודותיה, מסמכיה, ספריה ופנקסיה יבוקרו על ידי רואה החשבון של האגודה.

(ו) חברי האגודה ועובדיה וכן חברי ועד ההנהלה יסייעו לרואה החשבון של האגודה בביצוע הביקורת האמורה לעיל, בדרך היעילה ביותר וימסרו לה את כל הידיעות, ההסברים, התעודות, המסמכים, הספרים והפנקסים הדרושים לכך.

(ז) הדוחות הכספיים השנתיים יועמדו לרשות חברי האגודה לפחות 14 יום לפני האסיפה הכללית אשר אמורה לדון בהם.

28. קנסות

(א) האסיפה הכללית רשאית לקבוע כי חבר שאינו ממלא אחר הוראות תקנון זה ו/או אחר החלטות רשויות האגודה יחויב בקנס.

(ב) שיעור הקנס והתנאים להטלתו ייקבעו על ידי האסיפה הכללית.

פרק ה' - פעולות האגודה ועסקיה

29. כספים והלוואות

(א) האגודה תוכל לקבל כספים, הלוואות, התחייבויות, ערבויות ואשראי עד כדי שיעור שייקבע על ידי האסיפה הכללית ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידה.

(ב) האגודה רשאית לביטחון הכספים, ההלוואות, הערבויות והאשראי שיינתנו לה לחתום על שטרות והתחייבויות וכן לשעבד את רכושה, ובלבד שלא יהיה במתן התחייבות כאמור על ידי האגודה לחייב חבר אגודה בערבות או בכל חיוב אחר ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בקניינו של החבר.

(ג) האגודה תוכל לתת אשראי בגין שירותים שוטפים, בהתאם להנחיות האסיפה הכללית ובכפיפות למטרות האגודה המפורטות בתקנון זה.

(ד) שיעור ההלוואות, המקדמות או האשראי כאמור לעיל, שיינתנו על ידי האגודה וכן תנאיהם, ייקבעו על ידי ועד ההנהלה בכפוף להחלטות האסיפה הכללית.

30. חובות החבר

(א) חובה על כל חבר למלא את הוראות התקנון הזה, את החלטות רשויות האגודה ואת הוראותיהן, אחרת לא יהיה זכאי אותו חבר לקבל שירות משירותי האגודה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, חבר האגודה ימלא אחר התחייבויותיו, בין כספיות ובין אחרות, בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות רשויות האגודה.

(ב) ספרי האגודה וספרי חשבונותיה יחייבו את החבר בקשר לכל עניין הנוגע לחובותיו לאגודה ובקשר לכל עניין הנוגע לתביעותיו מהאגודה. דף חשבון המצביע על יתרת חובו של החבר, בחתימת מנהל החשבונות של האגודה, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו ויהווה ראיה בכתב לצורך הגשת תביעה בסדר דין מקוצר.

(ג) חבר האגודה ישתתף בהונה, ישלם את חלקו בהון זה וישלם את כל חובותיו ותשלומיו לאגודה בהתאם לתקנון זה ולהחלטות רשויותיה ובהתאם לחשבונות שיוגשו לו על ידי האגודה וכן בשיעורים ובמועדים אשר ייקבעו על ידי רשויות אלו.

(ד) חבר האגודה יהיה אחראי כלפי האגודה לכל נזק וכל הפסד שייגרם לאגודה כתוצאה ממעשה שלו או ממחדל שלו, והאגודה תהיה רשאית לחייב את חשבונו של חבר זה בסכום הנזק הנ"ל ובסכום ההפסד הנ"ל.

(ה) האגודה רשאית לקזז מכספים המגיעים לחבר כל חוב שיש לחבר כלפי האגודה.

31. זכויות החבר

(א) האגודה תבטיח את זכויות החבר המפורטות בתקנון זה באמצעות רשויותיה.

(ב) זכות ההשתתפות של חבר באסיפה הכללית וזכות ההצבעה בה לא תישללנה מחבר מחמת חוב כספי לאגודה.

(ג) זכותו של חבר האגודה לקבל כל שירות הניתן על ידי האגודה לחבריה בהתאם לתקנון זה במסגרת מטרותיה וסמכויותיה ובהתאם להחלטות רשויותיה.

(ד) חבר האגודה יזכה מהאגודה ומרשויותיה ליחס השווה ליחס לכל חבר אחר של האגודה ללא כל אפליה.

(ה) בכל מיזם של האגודה, ככל שתוצאה (עיקרית או משנית שלו) תהיה חלוקה של משאבי קרקע, מים או כסף שבשליטת האגודה, אזי משאבים אלו יחולקו באופן שוויוני בין חברי האגודה. אם מי מחברי האגודה יבקש לוותר על זכותו או להעבירה, הזכות תוחזר לאגודה.

האגודה רשאית להשאיר את החלק האמור ברשותה, או לחילופין, אם ניתן, לחלקו מחדש בין החברים באופן שוויוני, או אם לא ניתן לחלק את יחידת הזכות, אז באמצעות הגרלה, ו הכל בכפוף לדין. בכל מקרה, לא תהיה זכאית נחלה אחת ולא יהיה זכאי

חבר אחד ליותר משני חלקים של הזכויות שיחולקו בין החברים.

(ו) הודעה שתישלח לחבר לנחלתו, או לתיבת הדואר שלו באגודה, בדואר רשום, יראו אותה כהודעה שנמסרה לחבר 72 שעות לאחר מועד שיגורה.

32. שירותים

(א) האגודה תספק את שירותיה לחברי האגודה בהתאם להחלטות רשויות האגודה ובתנאים אשר ייקבעו על ידן.

(ב) האגודה רשאית לספק את שירותיה גם לאנשים שאינם חברי האגודה, בהתאם להחלטות רשויותיה ובלבד שהדבר ייעשה בתמורה כלכלית אשר תיקבע ע"י ועד ההנהלה.

פרק ו' - יישוב סכסוכים

33. קיום בוררות

(א) כל סכסוך הנובע מחברות באגודה, מעסקי האגודה, לרבות פירוש תקנון זה, בין חברים, חברים לשעבר, מצד אחד, לבין האגודה פקידיה, או חברי ועד ההנהלה, מצד שני יימסר לבוררות כאמור בתקנון זה.

(ב) הבורר יתמנה על ידי רשם האגודות השיתופיות לפי סעיף 52(2) לפקודת האגודות השיתופיות.

34. ניהול הבוררות

(א) הבורר שיתמנה כאמור לא יהיה קשור בדיני ראיות ובסדרי הדין אך יהיה מחויב לדין המהותי.

(ב) הבורר ינמק את פסק הבוררות.

פרק ז' - תקנון האגודה

35. מעמד התקנון

(א) תקנון זה מהווה חוזה בין חברי האגודה, בינם לבין עצמם, וכן בין החברים כולם יחד וכל אחד לחוד לבין האגודה. לבדוק שיש איזו התייחסות בתקנון ליחסים בין החברים לבין עצמם. יש, למשל בנוגע להתנהלות בנוגע לקרקע ומים, שעלולה להוביל לסכסוך בין החברים, התקנון מסדיר כללים בעניין.

(ב) תקנון זה, בנוסף לאמור לעיל, מהווה גם הסכם בוררות כללי ומיוחד ולא יהיה צורך בחתימת הסכם בוררות נפרד בכל עניין הקשור בבוררות והמוזכר בתקנון זה.

36. שינוי תקנון

החלטה על שינוי תקנון תהיה בעלת תוקף אם יתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

(א) ההחלטה נתקבלה באסיפה הכללית.

(ב) נתקיימו לגבי ההחלטה הוראות תקנות האגודות השיתופיות בדבר מספר חברי האגודה המשתתפים באסיפה הכללית שבה דנים על שינוי תקנון ובדבר מספר המצביעים בעד ההצבעה על שינוי תיקון.

(ג) רשם האגודות השיתופיות אישר את ההחלטה.

פרק ח' - פירוק האגודה

37. החלטה על פירוק

החלטה לפרק את האגודה תהיה בת תוקף אם יתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

(א) ההחלטה התקבלה באסיפה הכללית.

(ב) הצביעו בעד ההחלטה שלושה רבעים מחברי האגודה.

(ג) רשם האגודות השיתופיות אישר את ההחלטה.

38. חלוקת יתרת הנכסים

כל הזכויות, הנכסים והכספים אשר יישארו בידי האגודה במקרה של פירוקה, לאחר סילוק כל חובותיה והוצאות פירוק האגודה, יחולקו באופן שווה בין כל הנחלות לפי יחידות ההשתתפות בהון האגודה.

פרק ט' – מים

39. אספקת מים

(א) האגודה הינה ספק המים לחברי האגודה.

(ב) מכסת המים הינה של האגודה בלבד.

(ג) ועד ההנהלה יקבע את אופן הקצאת המים בין חברי האגודה וזאת בהתאם לצרכיהם של חברי האגודה ובהתאם למגבלות מכסת המים של האגודה. שאלת פרסום ההחלטות לפי סעיף זה – להתייעצות עם ועדת מים.

40. קביעת מחיר המים וגביה

(א) ועד ההנהלה יקבע את מחיר המים שהחבר חייב לשלם עבור כל מטר מעוקב מים. מחיר מטר מעוקב יכלול את כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בהפקת ואספקת המים ובכלל זה פחת תיקונים וקרן תיקונים.

(ב) ועד ההנהלה יהיה רשאי להעביר את האחריות לגביית התשלום בגין אספקת המים לגורם חיצוני.

41. ניתוק אספקת מים

(א) לא שילם החבר לאגודה את המגיע ממנו לאגודה בגין צריכת מים לחקלאות, רשאי ועד ההנהלה לשלוח לו התראה בכתב בו כלולה הודעה שעליו לשלם את החוב תוך 14 יום מיום ההתראה.

(ב) לא סילק החבר את החוב למרות האמור לעיל, יהיה רשאי ועד ההנהלה לנתק את חיבור המים לחבר. ניתוק המים לא יפגע בזכות האגודה לתבוע מהחבר את המגיע לה כדין.

(ג) חבר שחיבור המים שלו נותק כאמור לעיל, לא היה רשאי לשוב ולפתוח את החיבור ללא רשות האגודה.

(ד) הסדיר החבר את תשלום החשבון המגיע ממנו, תשוב האגודה ותחבר את המים למשקו לאחר שהחבר ישלם את הוצאות החיבור מחדש.

(ה) לא שילם החבר לאגודה את המגיע ממנו לאגודה בגין צריכת מים לצריכה ביתית, תפעל האגודה בהתאם לדין.

42. חריגה מהקצאה

צרך החבר מים בכמות העולה על ההקצאה שהוקצתה לו על ידי האגודה, או השתמש במים למטרה אחרת מזו שנועדה לו על ידי האגודה, יהיה ועד ההנהלה מוסמך:

(א) לחייבו לשלם מחיר גבוה מהמקובל באגודה.

(ב) לחייבו לשלם באופן יחסי, את כל הקנסות, ההיטלים וההוצאות אחרות הנובעות מצריכה מעל להקצאה.

(ג) להפסיק את חיבור המים למשקו החקלאי ולספק לו מים לצרכים הביתיים ולמשק החי בלבד. צעד זה יבוצע לאחר מתן התראה לחבר עשרה ימים מראש.

פרק י' - משבצת האגודה והנחלה

43. הגדרות

לעניין תקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות המפורטות להלן:

"משבצת האגודה" - שטח הקרקע המוחכר לאגודה ו/או לחבריה בחכירה ישירה והמסומן במפת המשבצת כפי שתהיה תקפה מעת לעת.

"נחלה" - שטח קרקע מתוך משבצת האגודה המהווה יחידה משקית חקלאית , והכוללת בין היתר את בית מגוריו של בעל הזכויות בנחלה ושל בני משפחתו וכן קרקע חקלאית.

"חלקה א'" - שטח קרקע מתוך שטח נחלה אשר כולל את בית מגוריו של בעל הזכויות בנחלה ואת השטח הצמוד לו.

"חלקה ב'" - שטחים מתוך משבצת האגודה, אשר נמצאים מחוץ לתחום בתי המגורים, ואשר האגודה רשאית להעניק בהם זכויות לבעלי הזכויות בנחלות בנוסף לזכויותיהם בחלקה א' שלהם.

"חכירה ישירה" - חכירה שמינהל מקרקעי ישראל מעניק לחוכר.

"חכירה משנה" - חכירה שהאגודה מעניקה לחבר בתוקף היותה חוכרת ראשית.

44. זכויות החבר בחלקה א'

(א) בכפוף להוראות כל דין, והחלטות מינהל מקרקעי ישראל, האגודה תיתן הסכמתה לכך שזכויות החכירה בחלקה א' תרשמנה במינהל מקרקעי ישראל ובלשכת המקרקעין על שם החבר שהינו בעל הזכויות בנחלה.

(ב) ועד ההנהלה יהיה רשאי להתנות את הסכמת האגודה לרישום זכויות החכירה ע"ש החבר, בחתימת החבר על חוזה בין האגודה לבין החבר בנוסח אשר יאושר על ידי האסיפה הכללית.

(ג) ועד ההנהלה יהיה רשאי להתנות את מתן הסכמתו לרישום זכויות החבר בחלקה א' בכך שהחבר יפרע את חובותיו לאגודה.

(ד) חבר יהיה רשאי לעשות כל שימוש המותר על פי דין בחלקה א' ובתנאי כי השימוש לא יגרום מטרד לחברי האגודה.

(ה) יעודה התכנוני של חלקה א' לא ישונה ללא קבלת הסכמת האגודה.

45. זכויות החבר בחלקה ב'

(א) האסיפה הכללית של האגודה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת הוראות וכללים בעניין שימוש השכרה והחכרה של חלקה ב' או חלק ממנה. האסיפה הכללית תהיה רשאית לקבוע בין היתר כללים הנוגעים לנושאים אלו:

(1) יעוד חלקה ב' או חלקים מתוכה.

(2) אילו חלקים מחלקה ב' יוחכרו לחבר בחכירת משנה.

(3) הקמת פרויקטים משותפים בשטחים המהווים חלק מחלקה ב' של כל החברים או של חלק מהם.

(ב) בכפוף להחלטות האסיפה הכללית של האגודה כאמור לעיל אלו יהיו סמכויות ועד ההנהלה בעניין חלקה ב' ויתר שטחי המשבצת שאינם חלקה א':

(1) להחזיק ולנהל שטחים מתוך משבצת האגודה שאינם חלקה א'.

(2) להחכיר לחברי האגודה בחכירת משנה זמנית שטחים מתוך משבצת האגודה, שאינם חלקה א', לצורך עיבוד חקלאי, הכל כפי שייקבע על ידי האסיפה הכללית.

(3) ליתן הסכמה להחכרה ישירה של חלקה ב' או חלק ממנה לחבר אשר הינו בעל הזכויות בנחלה ובתנאים שייקבעו בהסכם בכתב על פי עקרונות שנקבעו על ידי האסיפה הכללית.

46. פינוי חלקה ב' ו/או שטחים אחרים במשבצת

(א) ועד ההנהלה יהיה רשאי ליטול את החזקה בכל שטח שהוא במשבצת שאינו חלק מחלקה א', אשר מוחזק על ידי חבר או מי מטעמו, ולגרום לביטול זכויות החבר בחלקה זו וזאת במקרה שהחבר עושה שימוש בחלקה או בחלק ממנה למטרה שאינה חקלאית, וזאת מבלי שקיבל את אישור ועד ההנהלה.

(ב) מצא ועד ההנהלה כי התקיימה בחבר אחד מהעילות הנ"ל, ישלח הוועד לאותו חבר התראה בכתב שבו הוא נדרש, תוך 90 יום לתקן את המעוות.

לא מילא החבר אחרי דרישת הוועד, רשאי הוועד לבטל כל זיקה שיש לחבר ביחס לחלקה האמורה ולקבל לחזקתו את החלקה תוך 90 יום ממועד מתן ההודעה ועל החבר יהיה לפנותה תוך המועד שנקבע לו אלא אם הוגש על ידו ערר כמפורט להלן ועד להכרעה בו.

(ג) כפר בקיומה של עילת פינוי נגדו ו/או בזכותה של האגודה לדרוש את פינויו יהיה הוא רשאי לערער על כך בפני האסיפה הכללית שתכונס לשם כך על ידי ועד ההנהלה.

החלטת האסיפה הכללית בנדון תוכרע ברוב דעות ותהיה סופית.

47. שימוש במקרקעין

(א) חבר שקיבל לרשותו מהאגודה שטח קרקע כלשהו ו/או מבנה כלשהו, יהיה זכאי להחזיק בו אך ורק לתקופה שהוסכם עליה עם ועד ההנהלה ולאותה מטרה שיועדה לו על ידי האגודה.

(ב) ועד ההנהלה רשאי לקבוע להתקין ולפרסם הוראות בדבר החזקה במקרקעין, ניהול וניקיון של מבנים, חצרות, פרדסים ושדות, והוראות אלו תחייבנה כל חבר שההוראות מתייחסות אליו.

48. העברת זכויות בנחלה

חבר האגודה לא יהיה רשאי להעביר, להחכיר, או להשכיר את זכויותיו בנחלה, או חלק ממנה לאחר בדרך כלשהי, ללא אישור האגודה וללא הסכמתה מראש ובכתב.

49. שינוי יעוד

חבר לא יהיה רשאי לבצע שינוי ייועד תכנוני של שטח כל שהוא מתוך נחלתו ללא קבלת אישור מראש ובכתב מוועד ההנהלה.