תקנון מוצע

Post date: Aug 2, 2018 2:27:13 PM

תקנון

פרק א' - מבוא

1. שם האגודה ומענה

שם האגודה: טל שחר - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (אגודה מס' 570006411).

מען האגודה: טל שחר, ד.נ. עמק שורק.

2. מטרות האגודה

(א) ארגון חבריה במסגרת של אגודה חקלאית שיתופית לצורך שיפור מצבם הכלכלי, החברתי והתרבותי בכל הקשור לאמצעי הייצור והזכויות הנמצאים בידי האגודה, והכל בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות האסיפה הכללית.

(ב) מתן שירותים לחבריה ולאחרים.

(ג) ניהול זכויות של קרקע ומים תוך שמירה על שוויון בין החברים.

(ה) קידום ופיתוח פעילויות כלכליות לטובת כלל חברי האגודה.

3. סמכויות האגודה

האגודה רשאית ומוסמכת, לשם השגת מטרותיה, להוציא לפועל את הפעולות הבאות או כל חלק מהן לפי שיקול דעתה ובהתאם להחלטות האסיפה הכללית והסמכויות שהיא מאצילה לועד המנהל:

(א) לנהל את אמצעי הייצור הניתנים לאגודה, זכויות חכירה וזכויות אחרות כולל במקרקעין.

(ב) לרכוש ולהעביר נכסים הדרושים לאגודה ו/או המשמשים אותה.

(ג) להסדיר את הכשרת, פיתוח ועיבוד האדמות והרכוש שברשות האגודה, להקים להחזיק ולשפץ בנינים, מחסנים, מכונים, מתקנים, מפעלים ומוסדות של האגודה.

(ד) לאפשר לבצע בשמה, בשם חבריה, עבודות חקלאיות ועבודות אחרות בתחום משבצת המושב, לסייע בעניינים פרוצדורליים לחברים שהם חקלאים להתארגן לביצוע עבודות חקלאיות בחלקות המשותפות , ובלבד שהאגודה לא תידרש להשקיע בעצמה ו/או לבצע עבודות בעצמה או מטעמה.

(ה) לספק לחבריה ולאחרים שירותים שונים, לרבות בכל הנוגע לענינים של חקלאות, תעסוקה, תרבות וחברה.

(ו) לעשות כל פעולה ביחס ובקשר לנכסים נדים ושאינם נדים של האגודה ולזכויות בנכסים אלה.

(ז) לעשות כל פעולה חוקית לטובת האגודה וכלל חבריה להשגת מטרותיה, ולשמש כתאגיד כשיר לכל זכות, חובה, להתקשר בחוזים ולהיות בעל דין בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן.

(ח) ללוות כספים ולקבל התחייבויות, מענקים ואשראי, מחברים ומלא חברים, מבנקים, ממוסדות, מתאגידים ומיחידים, בכפוף למגבלות בקשר למתן ונטילת אשראי המוטלות מכוח תקנון זה או בהחלטות האסיפה הכללית כמובא בסעיף 29 בתקנון זה.

(ט) למנוע מהחברים להיכנס לחוב מול האגודה, ולנקוט בסנקציות כלפי חברים שבכל זאת יצברו חוב כלפי האגודה.

(י) להוציא, למשוך, לקבל ולמסור לגביה שטרות, המחאות, תעודות, מסמכים והתחייבויות של חברי האגודה ושל אחרים לרבות נותני שירותים לאגודה וכל זאת כלפי בנקים, מוסדות, תאגידים ויחידים.

(יא) לקבל מרשויות המדינה וממוסדותיה, מרשויות מקומיות ומתאגידים הטבות ויתרונות.

יב) ליזום, לסייע בייזום וקידום מפעלים, עסקים, פרויקטים שונים לרבות בתחום החקלאות, מלאכה, התעשייה, המסחר והתיירות, בכפוף למגבלות הקבועות בתקנון זה ובאישור האסיפה הכללית, וכל זאת בלבד שהמימון, ההפעלה וניהול המיזמים לא יהיו על ידי האגודה או על חשבונה.

(יג) להיות חברה ו/או להפסיק להיות חברה באגודות שיתופיות אחרות, בכפוף להחלטות האסיפה הכללית ולא להצטרף לאגודות ו/או התארגנויות חדשות, למעט החלטות הצטרפות באישור האסיפה הכללית ברוב מיוחד של 75% מזכויות ההצבעה באגודה.

(יד) לנהל את משק המים באגודה.

(טו) לנהל את קרקעות האגודה.

(טז) לרכוש ביטוחים עבור האגודה לכיסוי סיכונים לרכושה, פעילותה, הפועלים מטעמה וצד ג' בהתאם להחלטות רשויות האגודה.

(יז) לייצג את האגודה, בכל הנוגע למטרותיה בפני רשויות מקומיות, מוסדות חקלאיים, ממסד שלטוני תאגידים ויחידים ומוסדות ציבור, לרבות בבתי משפט.

3א. הסתנפות

האגודה מסונפת: לניר שיתופי-אגודה ארצית שיתופית להתיישבות עובדים עברים בישראל בע"מ (הנקראת להלן "ניר" בע"מ).

4. פרשנות והגדרות

(א) שימוש בלשון יחיד כולל רבים ולהיפך, אלא אם נקבע בתקנון זה, במפורש או מכללא, אחרת.

(ב) שימוש בלשון זכר כולל נקבה ולהיפך.

(ג) כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות התקנון.

(ד) בכל מקום בו מצוינת דרישה לרוב, הכוונה היא לרוב מתוך זכויות ההצבעה של החברים המשתתפים בהצבעה (למעט נמנעים), אלא אם צוין במפורש כי מדובר ברוב מתוך כלל בעלי זכויות ההצבעה. בכל מקום בו יש דרישה למניין חוקי, הכוונה למניין חוקי של זכויות הצבעה שמחזיקים כלל החברים שהגיעו לאסיפה/ הרלוונטיים.

(ה) לכל אחד מן המונחים שלהלן תהיה המשמעות המופיעה לצדו:

"חבר" – מי שרשום בפנקס החברים של האגודה.

"זכויות הצבעה" – מספר הקולות הנתונים לכל חברי האגודה יחדיו, אשר יתחלקו בין חברי האגודה כמפורט בסעיף 12(ה) לתקנון זה.

"בעל זכויות בנחלה" – מי שרשומות על שמו זכויות בנחלה במושב טל שחר, או שהוא זכאי שירשמו על שמו זכויות כאמור.

"משבצת האגודה" - שטח הקרקע המוחכר לאגודה ו/או לחבריה בחכירה ישירה והמסומן במפת המשבצת כפי שתהיה תקפה מעת לעת.

"נחלה" - שטח קרקע מתוך משבצת האגודה המהווה יחידה משקית חקלאית , והכוללת בין היתר את בית מגוריו של בעל הזכויות בנחלה ושל בני משפחתו וכן קרקע חקלאית.

"חלקה א'" - שטח קרקע מתוך שטח נחלה אשר כולל את בית מגוריו של בעל הזכויות בנחלה ואת השטח הצמוד לו.

"חלקה ב'" - שטחים מתוך משבצת האגודה, אשר נמצאים מחוץ לתחום בתי המגורים, ואשר האגודה רשאית להעניק בהם זכויות לבעלי הזכויות בנחלות בנוסף לזכויותיהם בחלקה א' שלהם.

"חכירה ישירה" - חכירה רשות מקרקעי ישראל מעניק לחוכר.

"חכירה משנה" - חכירה שהאגודה מעניקה לחבר בתוקף היותה חוכרת ראשית.

"נושאי משרה" או "בעלי תפקיד" - חברי הוועד, חברי ועדות, המזכיר, וכל מנהל הכפוף ישירות לוועד ההנהלה או לאסיפה, אף אם תוארם שונה.

פרק ב' - חברות באגודה

5. כשירות לחברות

יוכל להיות חבר האגודה רק אדם שנתמלאו בו כל התנאים המפורטים להלן:

(א) הוא אדם הגר בפועל בדרך קבע ביישוב טל שחר והוא בעל זכויות בנחלה בטל שחר.

(ב) הוא אזרח מדינת ישראל ותושב בה.

(ג) הוא אינו בעל זכויות בנחלה נוספת בטל שחר ו/או בישוב אחר ואינו חבר באגודה שיתופית להתיישבות אחרת אשר מטרותיה דומות למטרות המפורטות בתקנון זה.

(ד) הוא בן 18 שנה לפחות.

(ה) הוא מילא אחרי כל תנאי הקבלה על פי הוראות תקנון זה.


6. תנאים לקבלת חבר

(א) המבקש להתקבל כחבר האגודה (להלן: "המבקש") יגיש לאגודה בקשה בכתב בנוסח הבא או בנוסח אחר שיאושר ע"י האסיפה הכללית:

"אני הח"מ מבקש בזה להתקבל כחבר באגודה "טל שחר - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ". אני מתחייב, אם אתקבל כחבר האגודה, למלא אחר הוראותיה ואחר התחייבויות שתחולנה עלי בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות רשויות האגודה, הן התחייבויות כספיות והן אחרות. אני מתחייב כי כל עוד אהיה בעל זכויות בנחלה באגודה, אהיה חבר האגודה.

ידוע לי ואני מסכים לשלם לאגודה דמי כניסה למטרת פיתוח תשתיות במושב, בגובה כפי שייקבע ע"י האסיפה הכללית, אשר לא יוחזרו לי בשום מקרה. דמי הכניסה ישולמו על ידי במועד קבלתי לחברות וכתנאי מוקדם לכך.

אני מסמיך את ועד ההנהלה, או כל מי מטעמו, לבצע על חשבוני את כל הבדיקות הנדרשות לדעתו לשם בדיקת התאמתי לחברות באגודה, ואני מתחייב לקבל ללא כל ערעור וללא כל צורך בנימוק כל החלטה שתתקבל בעניין בקשתי להתקבל כחבר.

היה ולא אתקבל כחבר אגודה וזאת מכל סיבה שהיא לא תהיה לי כל טענה כלפי האגודה או מי מטעמה."

(ב) הבקשה להתקבל כחבר האגודה תוגש לוועד ההנהלה ביחד עם החוזה לרכישת הנחלה בו מצוין במפורש כי הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור טל שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ על קבלת הרוכשים לחברות באגודה, וכן כל מסמך אחר אשר יידרש בהתאם לסעיף קטן ג', ובתשלום דמי כניסה כאמור בבקשה להתקבל כחבר.

(ג) ועד ההנהלה, או ועדת קבלה, יזמן את המבקש לראיון וכן יפנה את המבקש לבדיקה וחוות דעת מקצועית מחברה מוכרת לאבחון והשמת כ"א, על פי נוהל אחיד שייקבע ע"י ועד ההנהלה.


ועד ההנהלה יהיה רשאי לדרוש מהמבקש להמציא לו תצהיר בקשר עם עברו, לצורך בחינת קבלתו או דחייתו של המבקש.


(ד) לאחר קבלת חוות הדעת מהגורמים המקצועיים אליהם הופנה המבקש כמפורט בסעיף (ג) לעיל, יתכנס ועד ההנהלה ויגבש המלצה לאסיפה בעניין קבלתו או דחייתו של המבקש לחברות באגודה.

ההמלצה תובא לאישור האסיפה הכללית בתוך 60 יום מיום הגשת הבקשה הצגת חוזה רכש חתום ע"י הצדדים ואישור העברת זכויות מרשות מקרקעי ישראל (המאוחר מביניהם). ההצבעה תתנהל בהצבעה חשאית במהלך האסיפה.


(ה) למען הסר ספק, התקבל אדם כחבר יראו בו כחבר מהמועד בו התקבלה על כך החלטת האסיפה הכללית.

(ו) קבלתו של מועמד כחבר האגודה תהיה בכפוף למילוי כל התנאים לקבלתו כקבוע על פי תקנון זה.

(ז) וועד ההנהלה ישמש כוועדת קבלה; ועדת קבלה תתכנס במניין חוקי של רוב חבריה.

לוועדת הקבלה תהיינה הסמכויות על פי האמור לעיל לעניין הליך קבלת מועמדים והיא תביא את המלצותיה לאסיפה הכללית שבסמכותה יהיה לאשר או לסרב לקבל את המבקש כחבר.


(ח היו הזכויות בנחלה מוקנות או עשויות להיות מוקנות לשני בני זוג, כי אז תוגש בקשה להתקבל כחבר על ידי שניהם. היה ומסיבה כלשהי אחד מבני הזוג לא יתקבל כמועמד או כחבר, כי אז תדחה בקשתם של שני בני הזוג.

(ט) על אף האמור בהוראות כל דין, לא יראו אדם כחבר האגודה, אפילו נהג ונהגו בו כחבר האגודה, אלא אם התקבל לחברות באגודה בהתאם להוראות תקנון זה.

7. קבלת בן כחבר אגודה

הוראות סעיפים 6(ג) עד 6(ד) לעיל לא יחולו על מועמד שהינו בן של בעלי זכויות בנחלה המעוניין להתקבל לחברות באגודה, לרבות באמצעות קבלת משק הוריו, ובמקום זאת יחולו על הבן (לרבות בן/בת זוג של הבן) הוראות אלו:

(א) ביקש בן של חבר להתקבל כחבר אגודה, לרבות במקום הוריו למשק הוריו, יגיש בקשתו להתקבל כחבר לוועד ההנהלה של האגודה בצירוף מסמכים אלו:

  1. בקשה כאמור בסעיף 6(א) לתקנון זה.
  2. אישור זכויות בנחלה במושב טל שחר.

(3) במידה והבקשה היא למשק ההורים, הודעה חתומה של הוריו, על פקיעת חברותם עם קבלת הבן לחברות, ושחתימתם עליה מאושרת בידי עו"ד.

מובהר בזאת כי בן שיתקבל כחבר אגודה במקום הוריו יהיה פטור מתשלום דמי כניסה.

(ב) לא עמד הבן בתנאים המצוינים בסעיף (א) לעיל, כי אז ידחה הוועד באופן אוטומטי את בקשתו של הבן ללא צורך בנימוק כלשהו.

(ג) הוגשה בקשה על ידי בן לוועד ההנהלה כאמור לעיל , ינהגו בה כאמור בסעיף 6(ז) לעיל.

8. פקיעת חברות

(א) חברותו של חבר באגודה פוקעת במקרים הבאים:

(1) במותו.

(2) במקרה של הוצאתו או יציאתו מהאגודה על פי הוראות תקנון זה.

(3) הפסיק להיות בעל זכויות בנחלה במושב טל שחר.


9. יציאת חבר מהאגודה

(א) חבר האגודה הרוצה לצאת מהאגודה יודיע על כך בכתב לוועד ההנהלה. נמסרה הודעה כאמור בכתב לאגודה, תפקע חברותו באגודה בתום שישה חודשים מיום קבלת הודעה זו על ידי האגודה.

אין ביציאת חבר את האגודה כדי למנוע מהאגודה לפעול לגביית כל חוב שהוא חב לה, בין אם נוצר בטרם יצא את האגודה ובין אם לאחר מכן.

(ב) ביקש חבר האגודה הרוצה לצאת ממנה להפסיק את חברותו באגודה לפני תום שישה חודשים מיום קבלת הודעתו של הפסקת החברות, והסכימה האגודה לכך, תיפסק חברותו במועד שהאגודה תחליט עליו, בכפיפות לתנאים המפורטים בפרק זה.

(ג) החל ממועד הפסקת החברות או פקיעת חברות לא יהיו לחבר כל זכויות ליהנות משירותי האגודה, להשתתף בהכנסותיה, או כל זכות אחרת שחבר זכאי לה, ובכלל זה זכויות בהון האגודה ובקרקעותיה, למעט בנחלתו, על פי הדין.

האגודה לא תאשר העברת נחלה של מי שחברותו פקעה לרוכש אחר אלא אם אותו רוכש התקבל לחברות באגודה בהתאם להוראות תקנון זה.

10. הוצאת חבר מהאגודה

(א) אלו כל אחת מהעילות להוצאת חבר מהאגודה:

  1. החבר עקר ממקום מגוריו במושב באופן קבוע ו/או אינו בעל סגולות הכשירות לחברות באגודה כנדרש בתקנון זה. למען הסר ספק, חבר, אשר מסיבות בריאותיות נבצר ממנו להתגורר במושב, לא יחשב כמי שעקר ממקום מגוריו במושב לעניין סעיף זה.
  2. חברים המחזיקים לפחות 75% זכויות ההצבעה יבקשו לקיים דיון באסיפה הכללית להוצאת חבר מהאגודה.
  3. החבר אינו משלם לאגודה את חובותיו באופן ממושך, או אינו מקיים את הוראות התקנון או רשויות האגודה, וזאת על אף שקיבל התראה מהאגודה על כך.

(ב) ההחלטה על הוצאת חבר מהאגודה תהיה בהתאם לנוהל המפורט להלן.

(ג) החליט ועד ההנהלה כי קיימת עילה להוצאתו של החבר מהאגודה כאמור לעיל, או לחילופין תהיה פניית חברים עפ"י סעיף 10 (א)(2), יודיע לו ועד האגודה בכתב על כך וזאת לא יאוחר מ- 30 יום לפני כינוס האסיפה הכללית העומדת לדון בהוצאת החבר הנ"ל מהאגודה. ההודעה תכלול פירוט הנימוקים בגינם נטען כי יש להפסיק את חברותו של החבר באגודה.

לחבר תינתן הזכות לטעון טענותיו כנגד הליך ההוצאה בפני ועד ההנהלה, ואם ידחה ועד ההנהלה את טענותיו, אזי גם בפני האסיפה הכללית.

(ד) על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, האסיפה הכללית תכריע בהוצאתו של חבר בהצבעה בקלפי, שיתקיים בתוך 7 ימים מקיום האסיפה הכללית שעל סדר יומה הפסקת החברות, ולאחר קיום דיון באסיפה בעניין. ההחלטה על הפסקת החברות תתקבל ברוב רגיל, ובתנאי שהשתתפו בהצבעה חברים המחזיקים ב 50% מזכויות ההצבעה לפחות.

(ה) פקיעת חברות של חבר, או הליכי הוצאת חבר מהאגודה לא יפגעו בזכותה של האגודה לפעול לגביית הכספים והחובות המגיעים לה.

11. פנקס חברים

(א) האגודה תנהל פנקס חברים ובו יהיו רשומים כל חברי האגודה.

(ב) בפנקס החברים יירשמו פרטים אשר נדרשים בהתאם להוראות כל דין, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להחלטות רשויות האגודה.

פרק ג' - רשויות האגודה ובעלי תפקידים באגודה

12. האסיפה הכללית

(א) הרשות העליונה באגודה היא האסיפה הכללית של חבריה ויהיו לה כל הסמכויות לקבוע את שיטות ניהול האגודה ודרכי פעולתה. האסיפה הכללית תהיה רשאית להחליט בכל הנושאים הקשורים באגודה.

(ב) האסיפה הכללית תוכל להתחיל בדיוניה אם בעת פתיחתה יהיו נוכחים בה לפחות 50% (חמישים אחוז) מחברי האגודה.

(1) אם בשעה שצוינה בהזמנה לאסיפה הכללית לא יהיה מנין של לפחות 50% (חמישים אחוז) מחברי האגודה תידחה פתיחת האסיפה הכללית בשעה (להלן: "האסיפה השנייה"). האסיפה השנייה תתקיים בלבד שיהיו נוכחים בה מניין חוקי של לפחות 20% מחברי האגודה. לא יהיו נוכחים במועד האסיפה השנייה מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד ממועד האסיפה הראשונה (להלן: "האסיפה השלישית"), ובמועד זה תהיה חוקית בכל מניין שהוא. בכל הזמנה יצוינו גם מועדי האסיפות השנייה והשלישית, והמניין החוקי הנדרש בכל אחת מהן.

(2) ההזמנה לאסיפה הכללית הנדחית השנייה הנזכרת לעיל תתבצע כאמור בס"ק (1) לעיל.

(ג) ההצבעה באסיפה הכללית תיעשה בהרמת ידיים ותהיה גלויה, אולם היא תהיה חשאית באחת משתי נסיבות:

(1) הצבעה חשאית באסיפה עצמה, אם יידרש הדבר על ידי לפחות 10% מהחברים הנוכחים באסיפה;

(2) הצבעה חשאית בקלפי מחוץ לאסיפה במועד אחר, במקרים המפורטים בסעיף קטן (ה) להלן ועל פיו.

  1. על אף האמור בסעיף קטן ג' לעיל, בחירות לרשויות האגודה וכן החלטות הדורשות רוב מיוחד על פי דין או על פי תקנון זה, יועברו להצבעה בקלפי.

(ה) ניתן יהיה להעביר נושאים מהותיים להכרעה בקלפי מחוץ לאסיפה ובלבד שקודם לכן מיצתה האסיפה את דיוניה בהם וקיבלה החלטה בנדון והתקבלה דרישה לאישור ההחלטה בקלפי מאחד מהגורמים הבאים:

  1. וועד ההנהלה;
  2. משתתפי האסיפה שביקשו זאת במהלך האסיפה והאסיפה אישרה את בקשתם ברוב קולות;
  3. שליש מחברי האגודה שדרשו זאת לפני קיום האסיפה או אחריה.
  4. היה והתקיימו תנאי סעיף (ה) דלעיל תובא החלטה להצבעה בקלפי בניסוח שאושר באסיפה וההצבעה בקלפי תתקיים תוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה באסיפה.


(ז) (1) כל החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב קולות המצביעים פרט להחלטות בנושאים שלגביהם נדרש בפקודת האגודות השיתופיות בתקנות האגודות השיתופיות או בתקנון זה רוב גדול יותר.

(2) החלטת אסיפה כללית שנתקבלה כדין אין האסיפה כללית רשאית לחזור לבטלה או לשנותה, לפני שחלפה שנה מיום קבלתה. לאחר תום שנה זו החלטת אסיפה כללית תהיה ניתנת לביטול או שינוי אם הצביעו בעד הצעת הביטול או השינוי רוב רגיל מבין המשתתפים בהצבעה.

היה והתקבלה החלטה באסיפה המקורית ברב מיוחס יידרש רב מיוחס גם לביטול, או שינוי ההחלטה.

(ח) מספר הקולות באסיפה כללית של חברי האגודה בכל מתכונת של הצבעה, לרבות בקלפי, יהיה

1. לכל משק חקלאי – ששה קולות שיחולקו באופן שוויוני בין בעלי הזכויות בו שהינם חברי אגודה, ואולם:

  1. במשק שבו ארבעה חברים – לכל חבר קול אחד ולבעלי המשק שני קולות נוספים;
  2. במשק שבו חמישה חברים – לכל חבר קול אחד ולבעל המשק קול נוסף; היו שני בעלי משק, והסכימו שניהם על כך, יקבל אחד מהם קול נוסף.

לכל חבר אגודה שאינו נמנה על החברים בס"ק (א), יהיה קול אחד בהצבעה.

(ט) כל החלטה שנתקבלה באסיפה כללית תחייב כל חבר מחברי האגודה, בין אם ההצבעה באסיפה היתה גלויה ובין אם היתה חשאית, בין אם ההצבעה נערכת באסיפה עצמה ובין באמצעות קלפי, בין אם החבר הנ"ל נכח באסיפה ובין אם נעדר ממנה, בין אם השתתף בהצבעה ובין אם לא השתתף בה, בין אם הצביע בעד ההחלטה ובין אם הצביע נגדה או נמנע מההצבעה.

(י) בספירת הקולות באסיפה הכללית לא יובאו בחשבון קולותיהם של הנמנעים ואולם מספר הקולות הנמנעים יירשם בפרוטוקול האסיפה הכללית.

(יא) האסיפה הכללית תיקרא ותכונס על ידי ועד ההנהלה על פי החלטתו או על פי דרישה בכתב שהופנתה אליו על ידי אחד מהגורמים הבאים:

(1) ועדת הביקורת.

(2) 20% מכלל זכויות ההצבעה של חברי האגודה.

(3) רשם האגודות השיתופיות.

(ט) נתקבלה דרישה כאמור לעיל, יקרא ועד ההנהלה לאסיפה הכללית תוך 21 יום ממועד קבלת הדרישה וסדר היום של אסיפה זו יכלול את העניינים והנושאים שצוינו בדרישה הנ"ל.

(י) פגם בסדרי קריאתה של אסיפה כללית או בניהולה, או כל פסול בחברותו באגודה של אדם שהשתתף באסיפה זו, לא יפגעו בכשרות החלטותיה אם על ידי כך לא נגרם במישרין עיוות דין.

(יא) הזמנה לאסיפה כללית תיערך בכתב, תכלול את סדר יומה, ותובא לידיעת חברי האגודה באמצעות פרסום במקום בולט בתחום המושב, וכן פרסום בתאי הדואר של החברים ובמדיה דיגיטלית, לפחות 14 יום לפני מועד האסיפה.

(יב) האסיפה הכללית תאשר את סדר יומה בתחילת האסיפה ותוכל להחליט אך ורק בעניינים ולגבי נושאים שנכללו מלכתחילה בסדר היום שפורט בהזמנה לאסיפה זו. האסיפה יכולה להסיר נושא מסדר היום אולם לא להוסיף עליו.

(יג) אסיפה כללית שנתית תיקרא ותכונס כל שנה על ידי ועד ההנהלה בהתאם להוראות כל דין.

(יד) האסיפה כללית תבחר עם התכנסותה ביושב ראש האסיפה ובמזכיר האסיפה.

(טו) כל עניין הנדון באסיפה כללית וכל ההחלטות שתתקבלנה יירשמו בספר הפרוטוקולים. בכל פרוטוקול של אסיפה כללית יירשם מספר כל חברי האגודה ביום האסיפה ומספר חברי האגודה המשתתפים באסיפה זו. פרוטוקול האסיפה הכללית ייחתם על ידי יו"ר האסיפה ועל ידי מזכיר האסיפה וליד חתימות אלו תוטבע חותמת האגודה.

פרוטוקול האסיפה הכללית יוכנס למאגר מידע ממוחשב ויופץ לכל חברי האגודה.

13. ועד ההנהלה

(א) ועד ההנהלה וחבריו יפעלו לטובת האגודה וללא ניגוד עניינים, במסגרת מטרותיה בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות האסיפה הכללית.

ועד ההנהלה יהיה כפוף להחלטות האסיפה הכללית.

(ב) לוועד תהיינה כל הסמכויות המוקנות לו על פי כל דין, על פי תקנון זה והחלטות האסיפה הכללית, פרט לסמכויות האגודה שנמסרו במפורש לרשות אחרת של האגודה בפקודת האגודות השיתופיות ו/או בתקנות האגודות השיתופיות ו/או על פי תקנון זה ו/או בהחלטות האסיפה הכללית.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הוועד יהיה מוסמך לפעול בנושאים אלה:

  1. להבטיח ניהול תקין ולנהל את ענייני האגודה, על פי תקנון זה ונהלי ניהול הכספים הנכללים בו בכפוף לכך שכל תכנית עסקית תאושר על ידי האסיפה הכללית.
   • .

(2) להעסיק ו/או לפטר עובדים, מלבד המזכיר-מנהל הכספים. שימונה ויפוטר כמפורט להלן.

(ג) ועד ההנהלה ייבחר בקלפי ע"י חברי האגודה. לצורך קיום הליך הבחירות האסיפה הכללית תבחר ועדת קלפי, ככל שלא תהיה ועדת קלפי מכהנת באותו מועד.

(ד) מספר חברי ועד ההנהלה יהיה שבעה.

(ה) ועד ההנהלה ייבחר למשך שנתיים, בקבוצות. קבוצה א' המונה שלושה חברים תיבחר לתקופה בת שנתיים, ושנה אחרי אותן בחירות תיבחר קבוצה ב' המונה ארבעה חברים, גם היא לתקופה של שנתיים, כך שבכל עת יהיו בועד בסה"כ 7 חברים. לא התקיימו בחירות לקבוצה א' או לקבוצה ב' עם תום שנתיים מהיבחר אותה קבוצה, ימשיכו חבריה לכהן בועד ההנהלה עד לקיום בחירות חדשות, אולם לא יותר משלושה חודשים, או אם הוארכה התקופה כדין על ידי רשם האגודות לתקופה נוספת.

הבחירה לכל אחת מהקבוצות תעשה כך שעל פתק ההצבעה ירשמו שמות כל המועמדים, וכל בוחר יהיה חייב לסמן את שלושת, או ארבעת המועמדים (בהתאם לזהות הקבוצה – א' או ב') שלדעתו צריכים להיבחר לוועד. ועדת הקלפי תספור את כמות ההצבעות לגבי כל מועמד באופן אינדיבידואלי, והמועמדים שקיבלו את מירב הקולות יבחרו לוועד ההנהלה.

(ו) חבר ועד ההנהלה שתקופת כהונתו נסתיימה יוכל להיבחר מחדש, אולם לא יכהן חבר ועד, לרבות יו"ר הועד, יותר משתי תקופות (4 שנים) רצופות. לאחר הפסקה של תקופה אחת (שנתיים) יוכל החבר להיבחר מחדש

(ז) אם תוך כדי תקופת כהונתו של ועד ההנהלה יחדל אחד מחבריו לשמש בתפקיד של חבר ועד ההנהלה יהיה לחבר הוועד המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר בבחירות האחרונות לוועד ההנהלה שבהן נבחר החבר שפסקה כהונתו לאחר חברי הוועד שנבחרו, וזאת ללא צורך בהחלטה נוספת.

(ח) אם אין מועמד כאמור לעיל יהיה ועד ההנהלה רשאי להמשיך בתפקודו בהרכבו החסר עד לבחירת חבר נוסף של ועד ההנהלה בתנאי כי מספר חברי הוועד לא יפחת מחמישה. על הוועד יהיה לזמן אסיפה כללית תוך 30 יום מיום שחדל אותו חבר לשמש חבר ועד ההנהלה, וזו תבחר בחבר נוסף לוועד ההנהלה במקום החבר שחדל לשמש בתפקידו כחבר ועד ההנהלה.

(ט) אדם שהיה לחבר ועד ההנהלה במקום חבר אחר כאמור לעיל ישמש בתפקידו כחבר ועד זה עד לבחירת ועד הנהלה חדש.

(י) היו לשני מועמדים או ליותר מספר שווה של קולות תיערך בתוך 14 ימים הצבעה נוספת בקלפי, שתכריע בין המועמדים בעלי מספר הקולות השווה.

(יא) אדם לא יהיה חבר ועד ההנהלה ויחדל למלא תפקיד של חבר ועד בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. אם היה חבר ועדת קלפי או ועדה לניהול בחירות שבאמצעותה נבחר הוועד הנ"ל, או אם הוא חבר ועדת הביקורת, או אם הוא קרוב בדרגה ראשונה של חבר ועד אחר או של חבר ועדת הביקורת.
  2. אם קוימה לגביו אחת הנסיבות המונעות ממנו לפי תקנות האגודות השיתופיות להיות חבר ועד ההנהלה של אגודה שיתופית.
  3. אם הוא מקיים במישרין ו/או בעקיפין פעילות חקלאית ו/או פעילות עסקית עם האגודה בהיקף העולה באופן מהותי על היקף סביר של חבר באגודה בנושאים שהחלטות המצויות בסמכות וועד ההנהלה עשויות להשפיע באופן משמעותי על עסקיו.
  4. חבר ועד וחבר וועדת ביקורת מחויב להצהיר בנוסח שייקבע כי לא יקיים כל פעילות כאמור לעיל, וכי ברגע שייווצר ניגוד עניינים ישעה את עצמו מכל עיסוק בנושא ויפסיק לכהן כחבר/ה וועד וועדת ביקורת אם יחול עליו התנאי בסעיף (3) לעיל . חתימתו על תצהיר כנ"ל תהווה תנאי להצגת מועמדותו לוועד ההנהלה.
  5. אם ייעדר מארבע ישיבות של ועד ההנהלה בזו אחר זו בלא שייתן הסבר שיתקבל על דעת יתר חברי הוועד. לא תתקבל החלטה כאמור אלא לאחר שלחבר ניתנה הזדמנות להסביר את היעדרותו. התקבלה החלטה על הפסקת כהונת חבר ועד בנסיבות האמורות לעיל, תימסר על כך הודעה בכתב לחבר ולחבר תהיה זכות ערעור לאסיפה הכללית בתוך 30 יום מיום שנשלחה לו ההודעה. עד להחלטת האסיפה בערעור תושהה החלטת הוועד בעניין הפסקת כהונת החבר

(יב) ועד ההנהלה יבחר מבין חבריו את יו"ר ועד ההנהלה. עד לבחירת יו"ר ועד הנהלה חדש, ישמש בתפקיד זה המבוגר מבין חברי הוועד שנבחרו.

(יג) ועד ההנהלה יתאסף לעת הצורך ולא פחות מפעם בחודש.

(יד) יו"ר ועד ההנהלה יקרא את הוועד לישיבה בהתאם לאמור לעיל, ועל פי החלטה בעניין שתתקבל בישיבת הועד הנבחר הראשונה, וכן כל פעם כאשר יקבל דרישה לכך מאת שניים מבין חברי ועד ההנהלה או מאת רשם האגודות השיתופיות.

(טו) יו"ר ועד ההנהלה ינהל את הישיבה בהתאם לסדר היום שפורסם מראש לחברי ועד ההנהלה. היה והיו"ר לא יופיע לישיבה כי אז ימלא את תפקיד יושב הראש חבר אחר של ועד ההנהלה אשר ייבחר לניהול אותה ישיבה ע"י חברי ועד ההנהלה.

(טז) בהצבעה בישיבות ועד ההנהלה יהיה לכל חבר ועד הנהלה קול אחד בלבד.

(יז) ועד ההנהלה יוכל לדון בישיבתו בכל עניין שהוא שבתחום סמכויותיו ובתנאי כי בתחילת הישיבה יהיו נוכחים רוב חברי ועד ההנהלה.

(יח) החלטת ועד ההנהלה תתקבל בישיבות הוועד ברוב קולות חבריו. היו הדעות שקולות, יחשב הדבר כאילו נדחתה ההצעה.

(יט) ועד ההנהלה יסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם האגודה על מסמכים ותעודות, וחתימותיהם ביחד של שניים או יותר מבין בעלי זכות החתימה האלה תחייבנה, בצירוף חותמת האגודה, את האגודה.

ועד ההנהלה יהיה רשאי לקבוע לגבי זכות החתימה תנאים נוספים לאמור לעיל.

(כ) החלטת ועד ההנהלה בדבר חתימה בשם האגודה ובדבר תנאי החתימה בשם האגודה תישאר בתוקף כל עוד לא שונתה כדין.


(כא) כל עניין הנדון בישיבת ועד ההנהלה וכל החלטותיו יירשמו בספר הפרוטוקולים של ישיבות ועד ההנהלה.

כל פרוטוקול של ישיבת ועד ההנהלה ייחתם על ידי יו"ר הוועד או על ידי חבר ועד אחד שמילא את מקומו בישיבה זו ועל ידי המזכיר-מנהל הכספים. היה והמזכיר נעדר מהישיבה הוא יוסיף את אישורו וחתימתו לאחר הישיבה. ליד החתימות תוטבע חותמת האגודה.

(כב) שקיפות

פרוטוקול הוועד יועבר במלואו לוועדת הביקורת מיד לאחר הישיבה ולחברי האגודה. בפרסום לחברי האגודה ינוסחו נושאים שצנעת הפרט יפה להם בדרך שלא תפגע בנוגעים בדבר.


(כג) חברי ועד ההנהלה

  1. כל חבר ועד הנהלה יהיה שותף ואחראי לפעילות הועד ולתפקודו כאמור לעיל.
  2. חבר ועד הנהלה יהיה מנוע מלקיים כל פעילות עסקית עם האגודה, בין במישרין ובין בעקיפין. למעט בעיסוקים חקלאיים ככל שהם קשורים לשימוש בגורמי הייצור של האגודה כאשר ההתקשרות אינה במישרין בין החבר לאגודה.
  3. חבר ועד לא ישתתף בכל דיון ו/או פעילות שבהם יש לו נגיעה אישית, או עניין אישי.
  4. חבר ועד מחויב להצהיר בנוסח שייקבע כי לא יקיים כל פעילות כאמור לעיל, וכי ברגע שייווצר ניגוד עניינים ישעה את עצמו מכל עיסוק בנושא. חתימתו על תצהיר כנ"ל תהווה תנאי להצגת מועמדותו לוועד ההנהלה.

(כד) יושב ראש ועד ההנהלה

  1. יושב ראש (יו"ר) ועד ההנהלה יהיה מחויב כמו כל חבר ועד מן השורה ובנוסף לכך יהיה אחראי ומחויב כדלקמן:
  2. לרכז את פעילות ועד ההנהלה באופן שיאפשר מילוי תפקידו.
  3. לקיים תהליך מסודר של דווחי ועדות משנה כבסיס לדיוני הועד והחלטותיו.
  4. לקיים תהליך מובנה של קבלת החלטות, מעקב החלטות ויישומן.
  5. להיות איש הקשר בין ועד ההנהלה לבין המזכיר-מנהל כספים .
  6. יושב ראש הועד יקיים פגישות עם הגורמים השונים הקשורים בפעילות האגודה במידה שאכן הדבר נחוץ בהשתתפות מזכיר-מנהל כספים של האגודה ו/או חבר/י ועד אחר/ים בתוקף תפקידם על הנושא הרלוונטי .
  7. בכל מקרה שבו יידרש מכורח הנסיבות להיפגש ובאופן לא מתוכנן לבדו , ידווח על כך באופן מפורט בישיבת הועד הקרובה. רצוי וראוי שמקרים כאלה ידווחו ויוכנו מראש בישיבת הועד הקודמת לפגישה מן הסוג האמור .
  8. בכל מקרה, לקראת כל פגישה של יו"ר הועד, או מי מחברי הועד מטעמו, בנושא בעל השלכות עקרוניות, או חשובות, יתקיים דיון מוקדם לקביעת קוים מנחים.

(כה) חברי ועד הנהלה – מורשי חתימה

  1. חבר ועד הנהלה מורשה חתימה יהיה מחויב ככל חבר ועד לכללים שמובאים לעיל ובנוסף יהיה מחויב גם:
  2. להשתמש בזכות החתימה שלו רק בהתאם לסמכויות כמפורט להלן.
  3. השימוש בזכות החתימה מוגבל לנושאים ולסכומים שאושרו בוועד ההנהלה, או בוועדת כספים.
  4. מורשה חתימה מנוע מלהשתמש בזכות החתימה שלו בנושאים שיש לו בהם נגיעה אישית.
  5. לא יחתום מורשה חתימה בכל מקרה שבו משמעות החתימה הינה התחייבות של האגודה כלפיו, לא במקרה של המחאה לפקודתו, חוזה, או כל התחייבות אחרת של האגודה אליו, או אל מי מבני משפחתו ו/או אל מי שהוא מקיים עמו כל קשר עסקי, או חברתי שהוא.
  6. חבר ועד מורשה חתימה ישתמש בזכות החתימה שלו רק אם יתבקש לעשות זאת על ידי יו"ר הועד, או על ידי מזכיר-מנהל כספים של האגודה בהעדרו. בכל מקרה לא יחרוג מהכללים הנ"ל.

14. ועדת ביקורת

האסיפה הכללית תבחר ועדת ביקורת שיחולו עליה יחולו ההוראות הבאות:

(א) ועדת הביקורת תיבחר כל שנתיים על ידי האסיפה הכללית מבין חברי האגודה.

(ב) מספר חברי ועדת הביקורת יהיה שלושה. חברי הוועדה יבחרו מבין חבריה את היו"ר.

(ג) ועדת הביקורת תתכנס לפי הצורך ולא פחות מפעם בחודשיים.

(ד) אדם לא יהיה חבר ועדת הביקורת ויחדל למלא תפקיד של חבר ועדה זו בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) אם הוא חבר ועדת הקלפי, או אם הוא קרוב בדרגה ראשונה של חבר ועדת הביקורת, או אם הוא חבר ועד ההנהלה או אם הוא קרוב בדרגה ראשונה של חבר ועד ההנהלה.

(2) אם הוא בעל זכות חתימה בשם האגודה.

(3) אם הוא עובד האגודה.

(ה) ועדת הביקורת תבחן את פעולות האגודה, רשויותיה ופקידיה.

(ו) ועדת הביקורת תדון בפניות חברי האגודה ותחליט החלטות כתוצאה מדיון זה.

(ז) ועדת הביקורת תבדוק את חשבונות האגודה ואת מצבה.

(ח) ועדת הביקורת תבדוק את ביצוע החלטות רשויות האגודה ומוסדותיה.

(ט) חברי ועדת הביקורת לא ישתתפו בישיבות ועד ההנהלה אלא אם הישיבה זומנה לפי דרישתה של ועדת הביקורת או אם הוזמנו לישיבה על ידי יושב ראש ועד ההנהלה במיוחד.

(יא) ועדת הביקורת תפעל בהתאם להוראות פקודת האגודות השיתופיות, תקנות האגודות השיתופיות, הנחיות רשם האגודות השיתופיות ותקנון זה.

(יב) ועדת הביקורת תגיש דין וחשבון לאסיפה הכללית השנתית ולכל אסיפה כללית שתיקרא ותקוים לפי דרישתה של ועדת הביקורת, ובלבד שהעבירה העתק מהדו"ח לוועד ההנהלה, בטרם יחליט הועד על כינוס אסיפה כללית בעניין.

(יג) כל דבר הנדון בוועדת הביקורת וכל החלטותיה יירשמו בספר הפרוטוקולים של הוועדה.

(יד) ועדת הביקורת תפעל תוך הקפדה על ניהול תקין של ישיבותיה ופעולותיה.

(טו) החלטות ועדת הביקורת תתקבלנה ברוב דעות חבריה וכל פרוטוקול מסמך פניה או בקשה יערכו בכתב וייחתמו על ידי לפחות שניים מחבריה.

(טז) כל ספרי האגודה וכל מסמכיה יהיו פתוחים בפני וועדת הביקורת, בכפוף לחתימת כתב סודיות על ידי חברי הועדה.

(יז) וועדת הביקורת תסתייע לצורך עבודתה בייעוץ משפטי וחשבונאי מקצועיים שיאפשרו לה לבחון את ההיבטים הנדרשים בהתנהלות האגודה.

  1. העלות הדרושה לייעוץ זה תיכלל כעתודה בסעיף נפרד בתקציב השנתי של האגודה שיעמוד לרשות הוועדה על פי שיקוליה. היה ועל פי שיקול וועדת הביקורת תידרש הגדלה של התקציב יובא הנושא להחלטת האסיפה .
  2. האסיפה תמנה צוות חד פעמי של 2-3 חברים שאינם חברי וועד לצורך גיבוש הצעה לנוהל לאיתור היועצים והפעלתם על ידי וועדת הביקורת והיקף התקציב השנתי הנדרש הצוות יביא את הצעתו לאישור האסיפה הכללית.

14. ועדת קלפי

האסיפה כללית תבחר ועדת קלפי בת שלושה חברים לתקופה של שנתיים לצורך קיום בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת ולנושאים אחרים אם יתקיימו על פי לסעיף 12. (ה).

15. מזכיר ומנהל כספים


  1. מינוי והפסקת עבודה של מזכיר-מנהל כספים הינם בסמכות האסיפה הכללית. הפסקת העבודה תעשה לאחר ביצוע שימוע על ידי ועד ההנהלה והמלצת ועד ההנהלה לאסיפה.
  2. מזכיר-מנהל כספים יישא באחריות כלפי האסיפה הכללית על התנהלות האגודה על פי כללי תקנון האגודה ונוהל ניהול כספים הכלול בו ויהיה כפוף לוועד ההנהלה ולהנחיות יו"ר הועד ככל שהן תואמות את התקנון, החלטות האסיפה והחלטות ועד ההנהלה.
  3. מזכיר האגודה יפעל בהתאם להוראות ועד ההנהלה ובכפוף להוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית. הוא יהיה אחראי לקיום החלטות רשויות האגודה ומוסדותיה וביצוען ולניהול תקין של פעולותיה ושל עסקיה ומילוי התפקידים שיוטלו עליו על ידי ועד ההנהלה.
  4. דיון האסיפה הכללית בפיטורי המזכיר יתקיים במקרים הבאים:
  5. הצעה מנומקת של וועד האגודה שתובא להכרעת האסיפה.
  6. דרישה לכנס אסיפה שתדון בהפסקת עבודת המזכיר שתוגש על ידי לא פחות משליש מחברי האגודה הרשאים על פי התקנון לדרוש כינוס אסיפה כללית.
  7. נוהל מינוי מזכיר: האסיפה תבחר ועדת איתור בת חמישה (5) חברים בהם שני (2) חברי וועד שייבחרו על ידי הוועד ושני (2) חברי אגודה שאינם חברי וועד ומומחה חיצוני לניהול כספים. הוועדה תאתר ותביא את המועמד המומלץ לאישור האסיפה הכללית.
  8. תפקידי המזכיר ומנהל הכספים: ניהול כספי וניהול כללי של האגודה.

ניהול כספי

  1. הכנת תקציב והבאתו לאישור ועד ההנהלה והאסיפה הכללית
  2. ניהול ובקרה תקציבית באופן שוטף.
  3. הכנת דוחו"ת כספיים שוטפים, חודשיים, רבעוניים ושנתיים.
  4. ניהול ובקרת גבית מיסים ותשלומים שונים עבור שירותים שונים הניתנים תמורת תשלום.
  5. הנהלת חשבונות – אחריות לתפקוד תקין, הנחיה והפקת דוחו"ת כספיים לפי הצורך.
  6. הניהול הכספי יהיה כפוף לנוהל ניהול כספי של האגודה, אשר הינו חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

16. ניהול כללי

  1. ניהול שוטף של עניני האגודה ובכלל זה אחריות לביצוע המטלות והתפקידים דלעיל.
  2. השתתפות בישיבות ועד ההנהלה, אסיפות כלליות וועדות משנה לפי הצורך.
  3. רישום פרוטוקולים של ישיבות הועד.

17. כללי

(א) רשויות האגודה ובעלי תפקידים באגודה ייבחרו בהתאם להוראות תקנון זה ו/או החלטות רשויות האגודה.

(ב) אדם לא יהיה מועמד ולא יכהן בוועד ההנהלה, לא יהיה מורשה חתימה של האגודה, ולא יהיה בעל תפקיד באגודה, או יפסיק למלא את כל אחד מהתפקידים הנ"ל, אם קיימת לגביו אחת מהנסיבות שלהלן:

  1. נסיבות המונעות ממנו לפי הוראות כל דין, לרבות תקנות האגודות השיתופיות, להיות חבר ועד הנהלה באגודה שיתופית.
  2. הוא מקיים במישרין ו/או בעקיפין פעילות חקלאית ו/או פעילות עסקית עם האגודה בהיקף אשר עולה באופן מהותי על היקף סביר של חבר באגודה בנושאים שהחלטות המצויות בסמכות וועד ההנהלה עשויות להשפיע באופן משמעותי על עסקיו.
  3. נושא משרה יימנע מלעסוק ו/או להיות שותף לדיון, לתהליך קבלת החלטה, או לכל פעילות שהיא בכל נושא שיש לו אינטרס אישי בו ו/או שיש ניגודי עניינים בין הנושא הנדון לעיסוקו מחוץ לתפקידו. כמו כן, יהיה מנוע מלהורות למי מעובדי האגודה/מורשי חתימה לבצע פעולה בנושא שיש לו נגיעה אישית אליו. בעל תפקיד יהיה חייב להודיע על קיום ניגוד עניינים כנ"ל למזכיר האגודה לפני הדיון בנושא; היה ולא עשה כן יהיה מזכיר האגודה אחראי להודיע לבעל התפקיד טרם קיום הדיון על אי יכולתו להשתתף בדיון מסיבות אלה מבלי להסיר מאחריות בעל התפקיד להודיע על חובתו להימנע מהשתתפות בדיון כנ"ל.
  4. נושא משרה מחויב להצהיר בנוסח שייקבע כי לא יקיים כל פעילות כאמור לעיל, וכי ברגע שייווצר ניגוד עניינים ישעה את עצמו מכל עיסוק בנושא ויפסיק לכהן כחבר וועד אם יחול עליו התנאי בסעיף (ב) לעיל . חתימתו על תצהיר כנ"ל תהווה תנאי להצגת מועמדותו לרשות הרלוונטית.

(ג) בעל תפקיד מחויב לתקנון האגודה ולהחלטות האסיפה הכללית וכן להחלטות ועד ההנהלה כל עוד אין סתירה ביניהן לבין החלטות האסיפה.

(ד) בעל תפקיד יעשה את המוטל עליו במסגרת תפקידו ביושר, בהגינות ויהיה מחויב בדווח נאות בכל הקשור לתחום פעילותו ואחריותו.

18. אחריות נושאי מישרה וביטוח

(א) האגודה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בהתאם לדין, ולדיני התאגידים בפרט, בשל אחת מאלה:

(1) הפרת חובת זהירות כלפי האגודה או כלפי אדם אחר.

(2) הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת האגודה.

(3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת כל אדם אחר בשם פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

(ב) האגודה תהא רשאית לשפות נושאי משרה בשם אחת מאלה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

(2) הוצאות התדיינות משפטית לרבות שכ"ט עו"ד שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט בהליך שהוגש נגדו בידי האגודה, או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

פרק ד' - הון האגודה, כספים וחשבונות

19. הון האגודה

(א) כל חבר שיצטרף לאגודה ישתתף בהון האגודה בסכום אשר ייקבע מעת לעת ע"י ועד ההנהלה.

(ב) לכל נחלה תוקנה יחידת השתתפות אחת בהון האגודה.

מובהר בזאת כי תנאי הכרחי לזכאות ליחידת השתתפות בהון האגודה הוא חברות באגודה.

(ג) מספר יחידות ההשתתפות יהיה כמספר הנחלות באגודה.

מובהר בזאת כי כל בעלי הזכויות בנחלה אחת יהיו זכאים ביחד ליחידת השתתפות אחת.

(ד) יחידת השתתפות אחת של נחלה תחולק באופן שווה בין כל בעלי הזכויות בנחלה ותקנה לכל אחד מהם חלק יחסי בזכויות המוקנות ליחידת השתתפות אחת.

מובהר בזאת כי במקרה וחברותו של חבר פקעה מסיבה כלשהי ונותר חבר אחר בנחלה, יעבור החלק היחסי ביחידת ההשתתפות של החבר שפקעה חברותו לחברים האחרים באותה נחלה.

(ה) האגודה תהיה רשאית לדרוש מכל חבריה השתתפות נוספת בהון האגודה ובלבד שתתקבל על כך החלטה ברוב של שלושה רבעים מכלל זכויות ההצבעה.

20. רווחי האגודה

(א) האגודה תחלק לבעלי הזכויות בהון האגודה את כל רווחיה על פי מאזן מבוקר ולאחר ניכוי מס, למעט כספים בהיקף שלא יעלה על 30% בתקציב השנתי שיאושר באסיפה שייועדו להון חוזר וכספים שיועברו לקרן שמורה על פי סעיף 21 להלן.

(ב) חלוקת רווחים תתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות תקנון זה.

21. קרן שמורה

(א) האגודה רשאית על פי החלטת האסיפה הכללית להפריש מעת לעת חלק מרווחיה לקרן שמורה למטרה ספציפית ובלבד שההפרשה נכללה בתקציב האגודה.

(ב) לא תשתמש האגודה בכספים המופקדים בקרן השמורה אלא למטרות שנקבעו על ידי האסיפה.

(ג) כל הזכויות והכספים המופקדים בקרן השמורה יהיו בבעלות האגודה בלבד.

22. דמי כניסה

(א) האגודה תהיה רשאית לגבות דמי כניסה מכל מי אשר יתקבל לחברות באגודה למעט החרגה לגבי בן/בת שיתקבל/תתקבל כחבר/ה במקום הוריהם כבעלי זכויות המוגדרת בתקנון זה על פי סעיף 7.א.(3).

(ב) דמי הכניסה יקבעו מעת לעת על ידי האסיפה הכללית.

(ג) דמי הכניסה לא יוחזרו לחבר בשום מקרה לרבות במקרה שחברותו באגודה הסתיימה מכל סיבה שהיא.

(ד) דמי הכניסה ייועדו לפיתוח ושיפור תשתיות.

23. תשלום הוצאות האגודה

(א) חבר האגודה יישא בהוצאות ניהול ותפעול האגודה, כפי שיקבע מדי פעם בפעם ועד ההנהלה, ויאושרו באסיפה במסגרת התקציב השנתי.

(ב) חבר האגודה ישלם את תשלומיו בהתאם לאמור לעיל בשעורים ובמועדים שיקבעו על ידי רשויות האגודה.

24. החזר הון בפקיעת חברות

(א) פקעה חברותו של חבר באגודה מכל סיבה שהיא, למעט עקב פירוק האגודה, לא יהיה זכאי החבר לחלק כלשהו בהון האגודה ו/או בנכסי האגודה.

(ב) מבלי לפגוע באמור לעיל, החבר שחברותו באגודה פקעה גם לא יהיה זכאי להחזר של סכומים שהוא שילם כהשתתפות בהון האגודה.

25. אחריות חבר לחובות האגודה

(א) חבר האגודה לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לחובותיה של האגודה לרבות חובות אשר ייווצרו במהלך פעילותה.

(ב) חבר האגודה לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לחובותיה של האגודה במקרה של פירוקה.

26. שנת הכספים

שנת הכספים של האגודה היא תקופה של 12 (שניים עשר) חודשים המתחילה בכל שנה ביום 1 בינואר והמסתיימת ביום 31 בדצמבר באותה שנה.

27. הנהלת חשבונות ודוחות כספיים

(א) האגודה תנהל את ספרי החשבונות שלה באופן תקין, ביעילות, באופן שישקף את מצבה הכלכלי, הכספי והמשקי של האגודה, בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות, לתקנות האגודות השיתופיות, לתקנון זה וכן בהתאם להוראות רשם האגודות השיתופיות.

(ב) ועד ההנהלה חייב בניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ושל פנקסיה.

(ג) ועד ההנהלה יכין לכל שנת כספים דוחות כספיים בצורה ובנוסח שיהיו תואמים את פקודת האגודות השיתופיות, את תקנות האגודות השיתופיות, את תקנון זה, ואת הוראות רואה החשבון של האגודה.

(ד) המאזן השנתי, דו"ח הרווח וההפסד וכן החשבונות, התעודות והמסמכים, אשר אותם יש לצרף לדוחות הנ"ל, יימסרו על ידי האגודה לרואה החשבון של האגודה.

(ה) המאזן השנתי, דו"ח הרווח וההפסד, חשבונות האגודה, תעודותיה, מסמכיה, ספריה ופנקסיה יבוקרו על ידי רואה החשבון של האגודה.

(ו) חברי האגודה ועובדיה וכן חברי ועד ההנהלה והמזכיר-מנהל כספים יסייעו לוועדת ביקורת ולרואה החשבון של האגודה בביצוע הביקורת האמורה לעיל, בדרך היעילה ביותר וימסרו להם את כל הידיעות, ההסברים, התעודות, המסמכים, הספרים והפנקסים הדרושים לכך.

(ז) הדוחות הכספיים השנתיים יועמדו לרשות חברי האגודה לפחות 14 יום לפני האסיפה הכללית אשר אמורה לדון בהם.

28. קנסות

(א) האסיפה הכללית רשאית לקבוע כי חבר שאינו ממלא אחר הוראות תקנון זה ו/או אחר החלטות רשויות האגודה יחויב בקנס.

(ב) שיעור הקנס והתנאים להטלתו ייקבעו על ידי האסיפה הכללית.

פרק ה' - פעולות האגודה ועסקיה

29. כספים והלוואות


קבלת הלוואות ואשראי

  1. האגודה לא תהא רשאית לקבל וליטול, או לא תקבל ותיטול אשראי בכל דרך ואופן שהם לרבות בדרך של נטילת הלוואות ו/או בדרך של התקשרות עם אדם ותאגיד וכל גוף אחר שמהותן עסקת אשראי.

מתן הלוואות ואשראי

(ג)

האגודה לא תהא רשאית לתת ולא תיתן אשראי לחבריה ולשאינם חבריה ולאדם ותאגיד וכל גוף אחר אשראי בכל דרך ואופן שהם, לרבות בדרך של מתן הלוואות ו/או ערבויות ו/או התקשרויות בעסקות שמהותן היא עסקות אשראי. חוב של חברים שנוצר כתוצאה מפעילות שוטפת במסגרת האגודה בגין תשלומי מים, מיסים וכדומה לא יחשב כהפרה של האמור לעיל ובלבד שגילו לא יעלה על 90 יום ושסכום החוב לא יעלה על 5,000 ₪. סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הנכון למועד אישור תקנון זה על ידי רשם האגודות השיתופיות.

(ד)

הוראות הסעיפים הנ"ל תחייבנה את האגודה ואת מוסדותיה ואת כל הפועלים בשמה וחרף כל הוראה סותרת אחרת הקיימת, אם קיימת, בתקנון זה, וכל מטרה ו/או סמכות ו/או כוח וכיו"ב המסורים לאגודה ו/או למוסד ממוסדותיה על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין יתבצעו בכפוף להוראות הסעיפים הנ"ל (29 (א),29(ב),29(ג)).

30. חובות החבר

(א) חובה על כל חבר למלא את הוראות התקנון הזה, את החלטות רשויות האגודה ואת הוראותיהן, אחרת לא יהיה זכאי אותו חבר לקבל שירות משירותי האגודה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, חבר האגודה ימלא אחר התחייבויותיו, בין כספיות ובין אחרות, בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות רשויות האגודה.

(ב) ספרי האגודה וספרי חשבונותיה יחייבו את החבר בקשר לכל עניין הנוגע לחובותיו לאגודה ובקשר לכל עניין הנוגע לתביעותיו מהאגודה. דף חשבון המצביע על יתרת חובו של החבר, בחתימת מנהל החשבונות של האגודה, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו ויהווה ראיה בכתב לצורך הגשת תביעה בסדר דין מקוצר.

(ג) חבר האגודה ישתתף בהונה, ישלם את חלקו בהון זה וישלם את כל חובותיו ותשלומיו לאגודה בהתאם לתקנון זה ולהחלטות רשויותיה ובהתאם לחשבונות שיוגשו לו על ידי האגודה וכן בשיעורים ובמועדים אשר ייקבעו על ידי רשויות אלו.

(ד) חבר האגודה יהיה אחראי כלפי האגודה לכל נזק וכל הפסד שייגרם לאגודה כתוצאה ממעשה שלו או ממחדל שלו, והאגודה תהיה רשאית לחייב את חשבונו של חבר זה בסכום הנזק הנ"ל ובסכום ההפסד הנ"ל.

(ה) האגודה רשאית לקזז מכספים המגיעים לחבר כל חוב שיש לחבר כלפי האגודה.

31. זכויות החבר

(א) האגודה תבטיח את זכויות החבר המפורטות בתקנון זה באמצעות רשויותיה.

(ב) זכות ההשתתפות של חבר באסיפה הכללית וזכות ההצבעה בה לא תישללנה מחבר מחמת חוב כספי לאגודה.

(ג) זכותו של חבר האגודה לקבל כל שירות הניתן על ידי האגודה לחבריה בהתאם לתקנון זה במסגרת מטרותיה וסמכויותיה ובהתאם להחלטות רשויותיה.

  1. חבר האגודה יזכה מהאגודה ומרשויותיה ליחס השווה ליחס לכל חבר אחר של האגודה ללא כל אפליה.
  2. לכל נחלה יש יחידה אחת בלבד מתוך שמונים היחידות של אמצעי הייצור (משאבי הקרקע, המים והכספים ) שבשליטת האגודה

(ה) בכל מיזם של האגודה, ככל שתוצאה (עיקרית או משנית שלו) תהיה חלוקה של משאבי קרקע, מים או כסף או שווה כסף שבשליטת האגודה, אזי משאבים אלו הינם בסמכות האסיפה ומשאבים אלו יחולקו באופן שוויוני בין בעלי יחידות השתתפות בהון האגודה. אם מי מחברי האגודה יבקש לוותר על זכותו או להעבירה, או שאין כל אפשרות לחלק את המשאב, הזכות תוחזר לאגודה.

האגודה רשאית להשאיר את החלק האמור ברשותה, או לחילופין, אם ניתן, לחלקו מחדש בין החברים באופן שוויוני והכל בכפוף לדין.

בכל מקרה, לא תהיה זכאית נחלה אחת ליותר משני חלקים של הזכויות שיחולקו בין החברים.

(ו) הודעה שתישלח לחבר לנחלתו, או לתיבת הדואר שלו באגודה, בדואר רשום, יראו אותה כהודעה שנמסרה לחבר 72 שעות לאחר מועד שיגורה.

ניהול מיזמים ונכסים

  1. האגודה לא תהיה יזם או שותף במיזם עסקי, לא תיקח ולא תיתן אשראי למיזמים ולכל מטרה אחרת ולא תעשה השקעות מסחריות וכספיות. אין באמור כדי למנוע מהאגודה להעמיד את מקרקעיה, בתמורה ובכפוף לכל דין, עבור מיזם שיזמו חבריה ו/או גורמים חיצוניים.
  2. חברי האגודה או התאגדות חברים וגורמי חוץ (להלן: היזם או היזמים) רשאים להגיש הצעות למיזמים הקשורים לנכסי האגודה ולנהלם אם יאושרו ובלבד שהיוזמה וניהול המיזם תישה על פי העקרונות והכללים הנכללים בפרק זה.
  3. כל הצעה למיזם העושה שימוש באמצעי הייצור וזכויות האגודה תובא לאישור האסיפה לפני קידומה.
  4. ייזום, אישור וניהול מיזמים ככל שהדברים נוגעים לאמצעי ייצור קרקע ומים וזכויות ונכסים אחרים המצויים ברשות האגודה בבעלות או בסמכותה (להלן: נכסי האגודה) ייעשו על פי העקרונות והנהלים שלהלן:
  5. שמירה על זכויות האגודה וחבריה, אמצעי הייצור שלה, נכסיה , אחריותה וחובותיה ומניעה של כל נזק כספי ואחר לאגודה ולחבריה בגין המיזם ועל פי כל דין.
  6. היזמים יתחייבו כחוק לשאת בכל האחריות הכספית והניהולית של המיזם ובכל נזק שהמיזם יגרום לאגודה ולמי מחבריה אם וכאשר ייגרם.
  7. חלוקה הוגנת ושוויון הזדמנויות בין כל חברי האגודה וזכות כל חבר להשתתף במיזמים המבוססים על נכסי האגודה ו/או ליהנות כספית בגין חלקם וזכויותיהם בנכסי האגודה ממיזמים שנעשים ע"י אחרים באמצעות תשלומים או תמלוגים שיועברו לאגודה בגין שימוש בנכסיה.
  8. מניעת הצטברות אמצעי הייצור ונכסי האגודה בידי חברים בודדים או מעטים .
  9. חובת מכרזים: כל הצעה לשימוש בנכסי האגודה תוצע למכרז
  10. חברי אגודה שיגישו הצעות למכרז יידרשו לעמוד בכל תנאי המכרז אך יזכו לעדיפות אל מול הצעות של גורמים חיצוניים ככל שהצעותיהם תזכינה בציון זהה להצעות של גורמים חיצוניים (מודגש שזו אינה זכות סירוב ראשונה).

.

  1. וועדת נכסים ומכרזים
  2. תוקם ועדת נכסים ומכרזים שתהיה אחראית לקביעת נהלים לניהול נכסי האגודה ולעדכונם ולאישור וניהול מיזמים ותשמש כוועדת מכרזים
  3. הוועדה תהיה מורכבת מ- 3 חברי האגודה שייבחרו על ידי האסיפה חבר אחד שימונה על ידי הוועד מבין חבריו ונציג משרד עוה"ד של האגודה או עו"ד שתמנה הוועדה על פי שיקוליה.
  4. משך הכהונה של חברי האגודה יעמוד על 4 שנים והחברים יוכלו להיבחר מחדש לאחר 4 שנים נוספות שלא יכהנו בה.
  5. למרות האמור לעיל וכדי להבטיח רציפות בתפקוד הוועדה, משך הכהונה של שני החברים שיזכו במרבית הקולות יהיה בתקופה הראשונה בלבד 6 שנים. נציג הוועד יכהן בתפקיד במשך חברותו בוועד אלא אם הוחלף קודם לכן על ידי הוועד.
  6. הוועדה תגבש ותעדכן הצעות לנהלים בנושאי הבאים ותביאם לאישור האסיפה:
  7. סיווג הנכסים והמיזמים לסוגיהם ובכלל זה הבחנה בין מיזמים העושים שימוש באמצעי הייצור של האגודה ובזכויותיה ובין נכסים מבונים שניהולם כרוך בדרך כלל בהשכרתם.
  8. נהלים לאישור וניהול המיזמים והנכסים בהתאם לאופיים ולעקרונות ולכללים דלעיל ועל פי כל דין.
  9. וועדת מכרזים – הוועדה תשמש כוועדת מכרזים אשר תכין את מסמכי המכרזים, תבחן, את ההצעות ותאשר את הזוכים על פי הכללים שלהלן:
   1. אישור סופי למיזם ולזוכים בו יינתן לאחר הודעה על תוצאות המכרז וקבלת התנגדויות.
   2. הוועדה תנמק בכתב את הסיבות לאישור הזוכים במכרז - כך בכל מקרה ובמיוחד במקרים בהם הוגשו פחות משלוש הצעות ובמקרה וההצעה הכספית המתקבלת אינה ההצעה הגבוהה ביותר.
   3. חברי הועדה לא ישתתפו במיזמים הנדונים על ידם.
   4. חבר הנמצא בניגוד עניינים לא יוכל להיות חבר בוועדה ויהיה חייב לצאת מהועדה במקרה כזה (לא מספיק לצאת מהדיון ומהצבעה הספציפית).
   5. הוועדה רשאית להיעזר במומחים להכנת מכרזים על פי שיקוליה
   6. עתודת תקציב למימון התשלום למומחים תיכלל בתקציב השנתי של האגודה ותעמוד לרשות הוועדה. ככל שיידרשו סכומים נוספים תתבקש האסיפה לאשר זאת במסגרת שינוי של התקציב השנתי.
  10. האחריות על ניהול המיזמים על פי עקרונות, כללים ונהלים אלה חלה על וועד האגודה.
  11. ניהול נכסי האגודה כפוף לביקורת של וועדת הביקורת של האגודה .


32. שירותים

(א) האגודה תספק את שירותיה לחברי האגודה בהתאם להחלטות רשויות האגודה ובתנאים אשר ייקבעו על ידן.


(ב) האגודה רשאית לספק את שירותיה גם לאנשים שאינם חברי האגודה, בהתאם להחלטות רשויותיה ובלבד שהדבר ייעשה בתמורה כלכלית אשר תיקבע ע"י ועד ההנהלה.

פרק ו' - יישוב סכסוכים

33. קיום גישור

כל סכסוך הנובע מחברות באגודה, מעסקי האגודה, לרבות פירוש תקנון זה, בין חברים, חברים לשעבר, מצד אחד, לבין האגודה פקידיה, או חברי ועד ההנהלה, מצד שני יימסר לגישור.

34. ניהול הליכים בבית משפט

לא הצליחו הצדדים להגיע להסכמה לגבי זהות המגשר בתוך 30 ימים, או לא צלחו הליכי הגישור בהם החלו הצדדים, יהיה רשאי כל צד לפנות לבית המשפט המוסמך לשם בירור הסכסוך.

פרק ז' - תקנון האגודה

35. מעמד התקנון

תקנון זה מהווה חוזה בין חברי האגודה, בינם לבין עצמם, וכן בין החברים כולםיחד וכל אחד לחוד לבין האגודה.

36. שינוי תקנון

החלטה על שינוי תקנון תהיה בעלת תוקף אם יתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

(א) ההחלטה נתקבלה באסיפה הכללית בהצבעה בקלפי, בניהול ועדת קלפי. -

(ב) נתקיימו לגבי ההחלטה הוראות תקנות האגודות השיתופיות בדבר מספר חברי האגודה המשתתפים באסיפה הכללית שבה דנים על שינוי תקנון ובדבר מספר המצביעים בעד ההצבעה על שינוי תיקון.

(ג) רשם האגודות השיתופיות אישר את ההחלטה.

פרק ח' - פירוק האגודה

37. החלטה על פירוק

החלטה לפרק את האגודה תהיה בת תוקף אם יתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

(א) ההחלטה התקבלה באסיפה הכללית.

(ב) הצביעו בעד ההחלטה שלושה רבעים מכלל זכויות ההצבעה.

(ג) רשם האגודות השיתופיות אישר את ההחלטה.

38. חלוקת יתרת הנכסים

כל הזכויות, הנכסים והכספים אשר יישארו בידי האגודה במקרה של פירוקה, לאחר סילוק כל חובותיה והוצאות פירוק האגודה, יחולקו באופן שווה בין כל הנחלות לפי יחידות ההשתתפות בהון האגודה.

פרק ט' – מים

39. אספקת מים

(א) האגודה הינה ספק המים לחברי האגודה.

(ב) מכסת המים הינה של האגודה בלבד.

(ג) הקצאת המים תיעשה באופן שוויוני בין חברי האגודה. האגודה רשאית לאשר העברת זכויות בין החברים בהתאם לצרכיהם של חברי האגודה ובהתאם למגבלות מכסת המים של האגודה בכפוף לתנאים שתקבע האסיפה הכללית בכדי להבטיח חלוקה שוויונית של אמצעי הייצור

40. קביעת מחיר המים וגביה

(א) ועד ההנהלה יקבע את מחיר המים שהחבר חייב לשלם עבור כל מטר מעוקב מים. מחיר מטר מעוקב ייקבע לפי מחירו לאגודה בתוספת כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בהפקת ואספקת המים ובכלל זה פחת תיקונים וקרן תיקונים ושיקום, ובכפוף לכל דין.

(ב) ועד ההנהלה יהיה רשאי להעביר את האחריות לגביית התשלום בגין אספקת המים לגורם חיצוני.

41. ניתוק אספקת מים

(א) לא שילם החבר לאגודה את המגיע ממנו לאגודה בגין צריכת מים לחקלאות, או עשה בו שימוש הנוגד את כללי המדינה רשאי ועד ההנהלה לשלוח לו התראה בכתב בו כלולה הודעה שעליו לשלם את החוב תוך 14 יום מיום ההתראה.

(ב) לא סילק החבר את החוב למרות האמור לעיל, יהיה רשאי ועד ההנהלה לנתק את חיבור המים לחבר להוציא מים לאספקה ביתית, ובכפוף לכל דין. ניתוק המים לא יפגע בזכות האגודה לתבוע מהחבר את המגיע לה כדין.

(ג) חבר שחיבור המים שלו נותק כאמור לעיל, לא היה רשאי לשוב ולפתוח את החיבור ללא רשות האגודה.

(ד) הסדיר החבר את תשלום החשבון המגיע ממנו, תשוב האגודה ותחבר את המים למשקו לאחר שהחבר ישלם את הוצאות החיבור מחדש.

(ה) לא שילם החבר לאגודה את המגיע ממנו לאגודה בגין צריכת מים לצריכה ביתית, תפעל האגודה בהתאם לדין.

42. חריגה מהקצאה

צרך החבר מים בכמות העולה על ההקצאה שהוקצתה לו על ידי האגודה, או השתמש במים למטרה אחרת מזו שנועדה לו על ידי האגודה, יהיה ועד ההנהלה מוסמך:

(א) לחייבו לשלם מחיר גבוה מהמקובל באגודה.

(ב) לחייבו לשלם באופן יחסי, את כל הקנסות, ההיטלים וההוצאות אחרות הנובעות מצריכה מעל להקצאה.

(ג) להפסיק את חיבור המים למשקו החקלאי ולספק לו מים לצרכים הביתיים ולמשק החי בלבד. צעד זה יבוצע לאחר מתן התראה לחבר עשרה ימים מראש.

פרק י' - משבצת האגודה והנחלה

44. זכויות החבר בחלקה א'

(א) בכפוף להוראות כל דין, והחלטות רשות מקרקעי ישראל, האגודה תיתן הסכמתה לכך שזכויות החכירה בחלקה א' תרשמנה ברשות מקרקעי ישראל ובלשכת המקרקעין על שם החבר שהינו בעל הזכויות בנחלה.

(ב) ועד ההנהלה יהיה רשאי להתנות את הסכמת האגודה לרישום זכויות החכירה ע"ש החבר, בחתימת החבר על חוזה בין האגודה לבין החבר בנוסח אשר יאושר על ידי האסיפה הכללית.

(ג) ועד ההנהלה יהיה רשאי להתנות את מתן הסכמתו לרישום זכויות החבר בחלקה א' בכך שהחבר יפרע את חובותיו לאגודה.

(ד) חבר יהיה רשאי לעשות כל שימוש המותר על פי דין בחלקה א' ובתנאי כי השימוש לא יגרום נזק לאגודה ומטרד לחברי האגודה.

יעודה התכנוני של חלקה א' יהיה כפוף לכללי התכנון ונהליו

  1. תכנון ובניה
   • הכנת תכנית מתאר, או שינויים בתכנית מתאר תיעשה ע"י ועדה היגוי שתמונה ע"י וועד ההנהלה ותכלול נציגים מועד ההנהלה לפי שיקול דעתו ונציגי ציבור שייבחרו ויוצגו בפני האסיפה ; מספר חברי הועדה לא מוגבל ויכול שיכלול חברים בעלי ידע וניסיון ככל שיוצגו ויאושרו באסיפה
   • תכנית המתאר ושינויים בה יובאו לאישור האסיפה הכללית לפני העברתה למוסדות התכנון והבניה
   • ועד האגודה יאשר תכניות של החברים ללא הסתייגויות והתניות מלבד כאלה שאושרו ע"י האסיפה הכללית

45. זכויות החבר בחלקה ב'

(א) האסיפה הכללית של האגודה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת הוראות וכללים בעניין שימוש השכרה והחכרה של חלקה ב' או חלק ממנה. האסיפה הכללית תהיה רשאית לקבוע בין היתר כללים הנוגעים לנושאים אלו:

(1) יעוד חלקה ב' או חלקים מתוכה.

(2) אילו חלקים מחלקה ב' יוחכרו לחבר בחכירת משנה.

(3) הקמת פרויקטים משותפים בשטחים המהווים חלק מחלקה ב' של כל החברים או של חלק מהם.

(ב) בכפוף להחלטות האסיפה הכללית של האגודה כאמור לעיל אלו יהיו סמכויות ועד ההנהלה בעניין חלקה ב' ויתר שטחי המשבצת שאינם חלקה א':

(1) להחזיק ולנהל שטחים מתוך משבצת האגודה שאינם חלקה א'.

(2) להחכיר לחברי האגודה בחכירת משנה זמנית שטחים מתוך משבצת האגודה, שאינם חלקה א', לצורך עיבוד חקלאי, הכל כפי שייקבע על ידי האסיפה הכללית.

(3) ליתן הסכמה להחכרה ישירה של חלקה ב' או חלק ממנה לחבר אשר הינו בעל הזכויות בנחלה ובתנאים שייקבעו בהסכם בכתב על פי עקרונות שנקבעו על ידי האסיפה הכללית.

46. פינוי חלקה ב' ו/או שטחים אחרים במשבצת

(א) ועד ההנהלה יהיה רשאי ליטול את החזקה בכל שטח שהוא במשבצת שאינו חלק מחלקה א', אשר מוחזק על ידי חבר או מי מטעמו, ולגרום לביטול זכויות החבר בחלקה זו וזאת במקרה שהחבר עושה שימוש בחלקה או בחלק ממנה למטרה שאינה חקלאית ללא אישור האגודה.

(ב) מצא ועד ההנהלה כי התקיימה בחבר אחד מהעילות הנ"ל, ישלח הוועד לאותו חבר התראה בכתב שבו הוא נדרש, תוך 90 יום לתקן את המעוות.

לא מילא החבר אחרי דרישת הוועד, רשאי הוועד לבטל כל זיקה שיש לחבר ביחס לחלקה האמורה ולקבל לחזקת האגודה את החלקה תוך 90 יום ממועד מתן ההודעה ועל החבר יהיה לפנותה תוך המועד שנקבע לו אלא אם הוגש על ידו ערר כמפורט להלן ועד להכרעה בו.

(ג) כפר בקיומה של עילת פינוי נגדו ו/או בזכותה של האגודה לדרוש את פינויו יהיה הוא רשאי לערער על כך בפני האסיפה הכללית שתכונס לשם כך על ידי ועד ההנהלה.

החלטת האסיפה הכללית בנדון תוכרע ברוב דעות ותהיה סופית.

47. שימוש במקרקעין

(א) חבר שקיבל לרשותו מהאגודה שטח קרקע כלשהו ו/או מבנה כלשהו, יהיה זכאי להחזיק בו אך ורק לתקופה שהוסכם עליה עם ועד ההנהלה ולאותה מטרה שיועדה לו על ידי האגודה.

(ב) ועד ההנהלה רשאי לקבוע להתקין ולפרסם הוראות בדבר החזקה במקרקעין, ניהול וניקיון של מבנים, חצרות, פרדסים ושדות, והוראות אלו תחייבנה כל חבר שההוראות מתייחסות אליו.

48. העברת זכויות בנחלה

חבר האגודה לא יהיה רשאי להעביר, להחכיר, או להשכיר את זכויותיו בנחלה, או חלק ממנה לאחר בדרך כלשהי, ללא אישור האגודה וללא הסכמתה מראש ובכתב.