אסיפה כללית – אגודה חקלאית עדכון מועד

Post date: Jan 14, 2018 8:00:41 AM

הננו להודיעכם כי האסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) שנועדה ליום שני 15.01.18 נדחית ותקיים ביום שני בתאריך 22.01.18 בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

1. ד"וח פעילות – יו"ר ועד האגודה.

2. אישור מאזן האגודה לשנת 2016.

3. אישור תקציב האגודה לשנת 2018.

4. אישור חתימה על כתב התחייבות והצהרה כלפי רמ"י הגשת

תכנית אב כוללת של האגודה.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

תמצית המאזן לשנת 2016, דוחות כספיים נלווים, הצעת תקציב לשנת 2018, כתבי התחייבות לרמ"י – צורפו להזמנה הקודמת.

הערות: - מאזן האגודה לשנת 2016 במלואו ודוחות כספיים יישלחו בדואר אלקטרוני לכל חברים שכתובת המיל שלהם מצויה במזכירות.

כמו כן, ניתן לקבל את המאזן על נספחיו לפי דרישה ממזכירות האגודה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני – יש לפנות לכתובת המיל הר"מ.