שאלון השתתפות בגידול בקרקעות מושקות במי קולחין

Post date: May 30, 2017 7:39:09 AM

לחברים שלום,

שאלון השתתפות בגידול בקרקעות מושקות במי קולחין

1. מושב טל-שחר מבקש לקבל הצעות עבור עיבוד קרקעות :

א. עיבוד הקרקעות המושקות במי קולחין יעשה ע"י "טל-שחר החברה לניהול

גידולי שדה של חקלאי טל-שחר בע"מ", בהתאם להחלטות האסיפה הכללית.

ב. את ההצעות יש להגיש עד יום שני 19.06.17 שעה 12.00 לידי המזכירה בלבד

ובמעטפה סגורה וכן לדרוש אישור מסירה חתום ע"ח המזכירה.

לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה הצעות נוספות

ג. תקופת העיבוד – שנה אחת החל מ- 01.10.17 עד 30.09.18 עם אופציה לאגודה לשנה נוספת עד 30.09.19.

2. לקרקעות נקבע מחיר מינימום של 100 ש"ח/דונם בתוספת תשלום 20 ש"ח עבור

אחזקת תשתיות מערכת מים, כמו כן, תגבה האגודה 65 אג' לכל מ"ק של

צריכת מי קולחין לא כולל מע"מ. מחיר זה יעודכן מידי פעם בפעם בהתאם להתייקרויות של מי

הקולחין ע"י מי הרי יהודה, ומחירי האנרגיה.

3. למען הסר ספק התשלום בגין הגדלת החלקים של המגדלים יהיה מדורג ולפי הצעת

כל מגדל, כאשר ההצעות במחירים המרביים נענות במלואן והשארית מתחלקת באופן יחסי

לביקוש (עד לתקרה של 30 דונם המוגדרת במסמך זה).

4. מועדי תשלום:

שנה ראשונה : מחצית ראשונה ב- 1.06.2018 מחצית שנייה ב- 1.08.2018.

שנה שנייה : מחצית ראשונה ב- 1.06.2019 מחצית שנייה ב- 1.08.2019.

5. דמי השימוש בגין המתחם לאחסנת ציוד השקיה ישולמו ע"י החברה לגד"ש


6. תנאים נוספים:

1. זכאים להגיש הצעות רק חברים אשר שילמו את חובם לאגודה באמצעות הפקדת המחאות.

3. את המחירים המוצעים יש להגיש בכפולות של 10 ש"ח בלבד.

4. חבר יכול להגיש הצעות ככל שיחפוץ אך יזכה ב- 30 דונם לכל היותר (לא כולל

שטחו האישי) במחיר הגבוה ביותר אשר הציע.

5. חברי ועד ההנהלה הנוכחי של החברה יחתמו על כתב ויתור מראש (עם הגשת מסמכי ההצעה)

ע"מ לאפשר העברת הניהול לאותם חברי הנהלה שיבחרו מבין המשתתפים שיזכו בתקופת

הגידול האמורה. מסמך הויתור יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. את מסמך הויתור

ניתן לקבל במזכירות האגודה.

6. דמי השימוש בגין מתחם האחסון לאחסנת ציוד השקיה שישולמו ע"י החברה לגד"ש למושב

יעמדו על סך 4000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ כחוק.

7. על החבר המציע להגיש את הצעתו בצרוף הסכם עיבוד וטופס ויתור (לחבר הנהלה) הרצ"ב. ללא

מסמכי הצעה והסכם עיבוד חתום הצעה תיפסל. את ההסכם ניתן לקבל במזכירות האגודה.

8. על החבר המציע לצרף להצעתו המחאות בהתאם להצעתו, כמו כן יצרף המחאת ביטחון ללא

ציון תאריך פירעון בגובה של 10% מהצעתו.

9. חבר שהצעתו תזכה ויחזור בו מהצעתו האגודה תהא רשאית לחלט את המחאת הביטחון..

10. מציע שהצעתו לא תעמוד בכל הקריטריונים הנ"ל תיפסל על הסף.

טופס למילוי ההצעה מעבר לדף זה

בברכה

ועד הנהלה

מושב טל שחר

טופס להחזרה

תאריך: ____________

לכבוד

ועד המושב

מאת: ____________________ משק מס: _______________

נא לסמן בעיגול את האפשרות המבוקשת:

    1. אני מעונין להעביר זכויותיי בקרקע לחבר אחר לשנה.
    2. אני מעונין בחלקי בלבד.
    3. אני מעונין להגדיל את חלקי בגידול ומוכן לשלם לאחרים את התמורה עפ"י הטבלה המצורפת בטופס ההחזרה.

שם החבר: ________________

חתימת החבר : _____________

תאריך החזרת הטופס : __________