פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 149

Post date: May 8, 2018 12:25:48 PM

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 149

שם האגודה : טל שחר – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.

תאריך הישיבה : 23.04.18.

מס' חברי ועד הנהלה : 7.

שמות המשתתפים בישיבה: שמואל כהן, רוני צבן, נמרוד סופרי, מלי אורבך, גיורא צורבל, דני מדיוני.

שמות הנעדרים מהישיבה : חיים דקל

מוזמנים: פיני חלג – מזכיר. אסי פטורי, שחר סבוראי.

סדר יום:

  1. אישור פרוטוקול מיום 9.04.18.
  2. אישור תכנית בניה משק 52 - אורי סבוראי.
  3. אישור תכנית בניה בית מס' 235 - אולמן.
  4. בקשתו של עוזי מדיוני להשבת מנוע חשמלי - בריכת השחייה.
  5. עדכון / המלצות ועדת תכנון מיום 23.04.18.
  6. אישור תקציב לועדת ביקורת.
  7. עדכון / דיווח מסיור שהתקיים בעניין בחינת הגדלת מתחם בית הספר אנתרופוספוי.
  8. מכתבו של דב יגר בעניין יצוג במוסדות תכנון מיום 10.04.18.
  9. תשובתו של דב יגר בעניין ישיבה משותפת עם הועדה הממליצה לחלוקת חלקות ב' מיום 13.04.18.
  10. עדכון / דיווח - בקשה למתן צו מניעה זמני בעניין החלפת הקרקע עם משפחת קיסר מיום 22.04.18.
  11. הסכם לשימוש זמני צרכנייה - עדכון.
  12. פנקס בוחרים - עדכון.

החלטות:

  1. אישור פרוטוקול ישיבת הועד מיום 9.04.18:

אושר (מצ"ב) פרוטוקול ישיבת ועד האגודה מיום 09.04.18.

  1. אישור תכנית בניה משק 52 - אורי סבוראי:

הוחלט לאשר תכנית בניה למשק מס' 52 אורי סבוראי הכוללת הקמת אורווה לשיכון וגידול סוסים וכן הריסת מבנים בכפוף להצהרת מודד כי קיימת התאמה בין מפת המדידה לתצ"ר, וכי הגדר היקפית מוצבת בגבולות החלקה בהתאם לתצ"ר.

  1. אישור תכנית בניה בית מס' 235 – אולמן:

הוחלט לאשר תכנית הבניה לבית מס' - משפ' אולמן 235 הכוללת תוספת שטח לבית קיים בכפוף לחתימת המבקשים על כתב התחייבות / הצהרה לפינוי הפלישה לשטח ציבורי (מצ"ב).

  1. בקשתו של עוזי מדיוני להשבת מנוע חשמלי - בריכת השחייה:

הדיון בנושא זה נדחה ויובא לישיבת הועד הקרובה.

  1. עדכון / המלצות ועדת תכנון מיום 23.04.18:

שמואל כהן עדכן את חברי הועד בהמלצות ועדת התכנון מיום 23.04.18:

  1. אדריכל בן גור – פועל מול רמ"י על מנת לקבל את אישור רמ"י לתכנית האב המוצעת.
  2. אדרי כל אבי בן גור יבחן מול רמ"י 3 חלופות בהקשר למשק עזר מס' 26 אסי פטורי כדלקמן:
  3. קידום התכנית כפי שהיא היום כשהשטח נותר דונם מתוך הבנה שבתום הבירור מול רמ"י תוכן תכנית נקודתית במידה ויהיה צורך בכך.
  4. סימון המגרש כשטח שמחוץ לתכנית.
  5. הסכמה של רמ"י שהמגרש יישאר בשטחו המקורי ויירכש ע"י האגודה עד למיצוי ההליך מול פטורי.

במקביל אסי פטורי יפעל מול הסוכנות היהודית להמציא בהקדם האפשרי כל המסמכים הקשורים למגרש 26

בסיוע מזכיר האגודה.

  1. אדריכל אבי בן גור יבחן מחדש את כל מרכיבי העלות הכרוכים בהליך של הוצאת היתר לאזור התעסוקה וימציא לאגודה הצעת מחיר מעודכנת וכוללת לקידום פרויקט אזור התעסוקה. :

  1. אישור תקציב לועדת ביקורת:

הוחלט לאשר את פנייתה של ועדת ביקורת ולתקצב את פעילותה עד ל- 10000 ₪.

  1. עדכון / דיווח מסיור שהתקיים בעניין בחינת הגדלת מתחם בית הספר אנתרופוסופי:

שמואל כהן עדכן את חברי הועד זאת בהמשך לסיור משותף שהתקיים עם הנהלת בית הספר האנתרופוסופי

בתאריך 20.04.18 על מנת לבחון הגדלת מתחם בית הספר בכ-600 מ"ר נוספים ללא שינוי במס' המבנים שאושרו

במסגרת הסכם לשימוש הזמני שנחתם עם בית הספר. סוכם כי מנהל העמותה המפעילה בית הבית הספר יעביר

שתי חלופות להגדלת המתחם לעיון ועד האגודה אשר ידון ויחליט בנדון לרבות עדכון בתנאי ההסכם ודמי

השימוש המשולמים ע"י בית הספר.

  1. מכתבו של דב יגר בעניין ייצוג במוסדות תכנון מיום 10.04.18:

לאחר הקראת מכתבו של דב יגר מיום 10.04.18 בעניין דברים שנאמרו ע"י עו"ד אייל מאמו במהלך דיון ועדת הערר מיום 13.02.18 שדנה בעניין החלפת קרקעות עם משפ' קיסר לשם הקמת לולים, התקיים דיון והוחלט להשיב כדלקמן:

למושב אין שליטה לדברים שנאמרים ע"י אחרים. המושב כלל לא זומן לדיון וממילא לא נכח בדיון. מעבר לזאת לא מצאנו כי עו"ד לאופר עפ"י הפרוטוקול הדיון מיום 13.02.18 טען כי בידו יפוי כח מטעם המושב. אשר על כן דב יגר לפנות ישירות אל עו"ד אייל מאמו על מנת לברר את אשר אמר בדיון.

מזכיר האגודה הונחה להעביר את תגובת ועד האגודה לדב יגר.

  1. תשובתו של דב יגר בעניין ישיבה משותפת עם הועדה הממליצה לחלוקת חלקות ב' מיום 13.04.18:

הוקרא מכתבו של דב יגר שבו הוא דוחה את הזמנת הועד לקיום ישיבה משותפת של הוועדה לחלקות ב' לחברים עם ועד האגודה . הישיבה המשותפת נועדה להעביר אל הוועדה לחלוקות חלקות ב' לחברים את כל פניות החברים בעניין הקרקעות שנצטברו עד כה. לאור דחייה זו הונחה מזכיר האגודה להעביר אל דב יגר את כל פניות החברים אל הוועדה לחלוקת חלקות ב' לחברים.

  1. עדכון / דיווח - בקשה למתן צו מניעה זמני בעניין החלפת הקרקע עם משפחת קיסר מיום 22.04.18:

ועד האגודה עודכן כי הבקשה לצו זמני נמחקה תוך שמירת זכותם של החברים המבקשים להגיש בקשה חדשה

לצו זמני כמו כן כאשר יינתן היתר בניה להקמת הלולים כי אז תינתן על כך הודעה בכתב ע"י ב"כ של האגודה

לחברים המבקשים 21 יום בטרם ביצוע כל פעולה.

  1. הסכם לשימוש זמני צרכנייה – עדכון:

שמואל כהן עדכן כי עמוס פטורי העביר את כל הממסרים (המחאות) בגין חידוש הסכם לשימוש זמני במבנה

המשמש צרכנייה / בית קפה בהתאם לתנאי ההסכם שגובש עם עמוס פטורי. הממסרים שנתנו הן עבור:

  1. דמי שימוש במבנה לשנת 2018.
  2. תשלום עבור רמ"י (צפי) - שימוש חורג לשנת 2018.
  3. תשלום שימוש חורג (ששולם לרמ"י ע"י האגודה) בגין בית הקפה והצרכנייה עד כולל 31.12.15.
  4. תשלום עבור רמ"י (צפי) – שימוש חורג לשנים 2016 ו – 2017 בגין בית הקפה.

ההסכם לשימוש זמני טרם נחתם ע"י עמוס פטורי ש הבטיח לסיימו בהקדם האפשרי.

  1. פנקס בוחרים – עדכון:

מצ"ב פנקס הבוחרים מעודכן ליום 23.04.18.

שמואל כהן - יו"ר פיני חלג – מזכיר