פרוטוקול ועדת קלפי מיום 19.06.17 פרסום תוצאות הבחירות

Post date: Jun 20, 2017 5:42:48 AM

תאריך: 19.06.17

לכבוד

חברי האגודה החקלאית טל שחר

מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

א.נ.,

הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מיום 19.06.17 פרסום תוצאות הבחירות

להלן תוצאות הבחירות לוועד האגודה שהתקיימו ביום 19.06.17:

מס חברי האגודה ביום ההצבעה 154 .

מס' המשתתפים בהצבעה 131.

מס' קולות הפסולים 0.

  1. שמואל כהן - 78 קולות.
  2. צבן רוני - 76 קולות.
  3. מדיוני דני – 65 קולות.
  4. קיסר עותניאל – 55 קולות.
  5. בנית דוד - 54 קולות.
  6. שגיא יואב – 46 קולות.

לוועד ההנהלה נבחרו 3 החברים הראשונים ברשימה.

בברכה

וועדת קלפי

ענת גופר –יו"ר

רות פרנקוביץ

אסי פטורי