פרוטוקול אסיפה כללית נדחית מיום 22.01.18

Post date: Jan 25, 2018 9:27:37 AM

מספר חברי האגודה ביום האסיפה : 154. מספר חברי האגודה המשתתפים באסיפה :39 +17 יפוי כח.

יושב ראש האסיפה : שמואל כהן מזכיר האסיפה : פיני חלג

זומנה: רו"ח לימור עובד – ברית פיקוח.

סדר יום:

1. דו"ח פעילות – יו"ר ועד האגודה.

2. אישור מאזן האגודה לשנת 2016.

3. אישור תקציב האגודה לשנת 2018.

4. אישור חתימה על כתב התחייבות והצהרה כלפי רמ"י הגשת

תכנית אב כוללת של האגודה.

החלטות:

  1. יו"ר האגודה החבר שמואל כהן סקר בפני החברים את הפעילות של הועד .
  2. יו"ר ועדת ביקורת החבר אלרואי קנבל עדכן כי מתקיים שיתוף פעולה מלא עם ועד האגודה וכי ועדת ביקורת מקבלת מועד האגודה את המידע הנדרש לה למילוי תפקידה והכל מתוך ראיה של ביקורת בונה וחיובית.
  3. הוחלט פה אחד לאשר את הדוחות הכספיים של האגודה לשנת 2016.
  4. הוחלט פה אחד לאשר ת תקציב האגודה לשנת 2018. (מצ"ב)
  5. האסיפה מאשרת חתימה על כתב השיפוי בעוד 30 יום ובלבד שבמהלך חודש זה תוצג תכנית האב לציבור החברים ויתקיים מפגש עם האדריכל אבי בן גור. הערות החברים יובאו לטיפולה של ועדת התכנון. (מצ"ב)
  6. הוחלט פה אחד לאשר ולחתום על כתב הצהרה והתחייבות עפ"י דרישת רמ"י (מצ"ב)

יו"ר האסיפה - שמואל כהן מזכיר האסיפה – פיני חלאג