פרוטוקול אספה כללית נדחית

Post date: Dec 29, 2015 6:23:16 AM

שם האגודה : טל שחר – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.

תאריך הישיבה : 28.12.15.

מס' חברי האגודה ביום האספה : 148.

מס' חברי האגודה המשתתפים באספה: 7.

מוזמנים:

יו"ר האספה : גיורא צורבל.

מזכיר האספה: פיני חלג.

סדר יום:

על סדר היום:

1. אישור תקציב האגודה לשנת 2016.:

החלטות:

.

1. הוחלט פה אחד לאשר את תקציב האגודה לשת 2016.

( - ) ( - )

גיורא צורבל – יו"ר פיני חלג – מזכיר