פרוטוקול אספה כללית נדחית

Post date: Sep 3, 2015 5:37:51 AM

שם האגודה : טל שחר – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.

תאריך הישיבה : 02.09.15.

מס' חברי האגודה המשתתפים באספה: 21.

מס' חברי האגודה ביום האספה : 144.

מוזמנים: עו"ד ענבל זוסמן.

מזכיר האספה: פיני חלג.

יו"ר האספה : חיים דקל.

סדר יום:

1. הסבר תיקון התקנון.

2. בחירת ועדת קלפי לקיום הצבעה לאישור תיקון תקנון האגודה.

החלטות:

.

1. הוחלט להסיר מסדר היום את נושא בחירת ועדת קלפי לקיום הצבעה לאישור תיקון תקנון האגודה.

2. ניתן הסבר לתהליך תיקון התקנון והאספה החליטה להמשיך בתהליך תיקון התקנון בשיתוף מלא של ציבור החברים

ולפרסם לציבור החברים את התקנון הקיים ואת התקנון המוצע בשלמותו שועדת התקנון גיבשה, זאת על מנת לקבל את

בתום 3 חודשים מיום פרסום התקנון הקיים והתקנון המוצע תכונס אספה כללית נוספת לדיון בהערות החברים

הערות החברים ולאפשר דיון.

ולקביעת המשך התהליך.

תגובות החברים יפורסמו לציבור.

בתום התהליך יובא התקנון המוצע לאישור האספה בכללותו כמקשה אחת.

החומר בנדון יפורסם בתאי הדואר ובאתר המושב.

( - ) ( - )

חיים דקל – יו"ר פיני חלג – מזכיר