מובא בזה דיווח על הנעשה באגודה ועל הנושאים הנמצאים על שולחנו של ועד האגודה :

Post date: Apr 21, 2016 6:18:33 AM

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-08

20.04.16

לחברים שלום,

מובא בזה דיווח על הנעשה באגודה ועל הנושאים הנמצאים על שולחנו של ועד האגודה :

  1. שימושם חורגים מושב טל שחר :

ועד האגודה מנהל בימים אלה מו"מ עם מנהל מקרקעי ישראל בהקשר לשימוש במבני האגודה, כמו: הצרכנייה, מועדון לשעבר המשמש את "אולה", בריכת השחייה ותחנת התדלוק הפנימית.

לצורך זה התקשרנו עם משרדו של עו"ד זהר דשא והשמאית אריאלה בקשטיין. האגודה הגישה ערעור מגובה בשמאות נגדית על השומות שהוגשו ע"י מנהל מקרקעי ישראל. עבור השימוש החורג בתחנת התדלוק, חברת הדלק אברך – אלון, המפעילה את התחנה, תישא בכל העלויות המתחייבות בהתאם להסכם עימה לשביעות רצונה המלא של האגודה.

  1. מאגר טל שחר: בשעה טובה התקבל היתר בניה לשדרוג המאגר לנפח אגירה של 120 אלף מ"ק, זאת לאחר שעברנו שיפוט של הועדה למאגרים עיליים ועתה אנו מתחילים בבחינת תהליך של שדרוג המאגר. ועד האגודה בוחן שיתוף פעולה מקצועי ומימוני עם רשות המים, מי הרי יהודה וקק"ל. הקמת המאגר תקנה לאגודה הכנסות נוספות באמצעות הפחתת רכישות המים ממי הרי יהודה.
  2. בית הכנסת : מזה מספר שנים נעשית פעילות להגדרת הצרכים ואפיון מתכונת לשדרוג בית הכנסת תוך שיתוף פעולה של ועד האגודה, ועדת בית הכנסת והועד המקומי. הוגשה תוכנית להוצאת היתר בניה להגדלה והתאמת מבנה בית הכנסת לצרכי המושב. הליכי האישור מסתיימים בימים אלה.

מימון הפעילות יהיה משותף לאגודה בחלק התקציבי שאושר ע"י האסיפה הכללית, תקצוב של בית הכנסת מכספי תרומות שנאספו ומתרומות נוספות של חברים שונים שהביעו נכונות ונרתמו להוצאת הפרויקט אל הפועל.

חתימת הסכם עם קבלן מבצע ותחילת ביצוע העבודה ייעשו בהתניה שכל הסכום הנדרש יובטח מראש, כך שלא ייווצר נטל נוסף על האגודה.

  1. תכנית אב כוללת למושב: אנו נמצאים בעיצומו של תהליך להכנת תכנית בינוי כוללת למושב שכוללת בין היתר הוספת יחידת דיור שלישית במשקים, עדכון והרחבת השימושים המוגדרים כפעילות הלא חקלאית במשקים, הגדלת זכויות הבניה במשקים וכן בנית צימרים.

כמו כן, התכנית כוללת הקמת כפר נופש וקיט באזור בריכת השחייה והקמת מתחם אזור תעסוקה ומלאכה בשטח הגובל עם מושב צלפון.

התב"ע נמצאת בשלב זה בבדיקה ברמ"י (רשות מנהל מקרקעי ישראל) לצורך קבלת אישורו והסכמתו, זאת לאחר שהוועדה המקומית לתכנון ובניה של מטה יהודה נתנה את הסכמתה ואישורה לתכנית.

צפי לסיום ואישור התכנית הכוללת הינו כשנה וחצי.

  1. שדרוג תקנון האגודה:

טיוטה של תקנון מעודכן המתאים לתקופה, להחלטות האסיפות הכלליות בעבר ולדפוסי עבודה ונוהג שמקובלים באגודה, הובאה לדיון באסיפה כללית בחודש ספטמבר 2015.

בעקבות האסיפה התקיימו מפגשים פתוחים לכל החברים ובהם הועלו רעיונות והובעו דעות של החברים שלקחו בהם חלק, אשר באו לידי ביטוי גם בפניה בכתב של חלק מהחברים.

כל ההערות וההשגות נדונו והשינויים המתבקשים הוטמעו בטיוטת התקנון, אשר תופץ לכל החברים ובה מצויים השינויים והעדכונים שהוכנסו באופן ברור מאז הפרסום האחרון.

שינוי התקנון עוסק בנושאים כמו קבלת חברים, ביטול ערבויות, התנהלות הועד מול האסיפה הכללית, זכויות הצבעה ועוד.

  1. מרפאה: בכוונת הנהלת קופ"ח להפסיק לתת שרותי רפואה ולסגור את המרפאה שבמושב ב- 31.05.16. בפגישה שהתקיימה עם מנהלת המחוז עלה כי קופ"ח כללית מתנה את המשך מתן שרותי רפואה במרפאה שבמושב בכך שיהיו לא פחות מ- 1000 נרשמים לקבלת שרות רפואי ובתמורה תמשיך קופ"ח להפעיל את המרפאה, תרחיב ותספק שרותי רפואה בהיקף גדול יותר באמצעות רופא ואחות במשך 6 ימים בשבוע. בימים אלה נעשים מאמצים של ועד האגודה והועד המקומי לגייס חברים מהמושב ומהישובים בסביבה על מנת לעמוד ביעד שקבעה הנהלת קופ"ח.
  2. הקמת מרכז מסחרי בכניסה למושב בתחנת הדלק דור אלון: בימים אלה פועל מושב תרום ביחד עם יזמים להקמת מרכז מסחרי גדול בסמוך לתחנת הדלק דור אלון שבכניסה למושב. ועד האגודה פועל למנוע ולמזער נזקים בכל מה שעתיד להתרחש בכניסה וביציאה מהמושב מבחינה תחבורתית והפגיעה באיכות החיים של תושבי המושב. לשם כך, ועד האגודה שכר את שרותיו של עו"ד אלימלך קריסטל המתמחה בתחום זה ובאמצעותו הגישה התנגדות לביצוע המיזם.
  3. הקמת ועדה משותפת לשני הועדים:

במסגרת מדיניות לשיתוף פעולה בין הועד המקומי לוועד האגודה הוחלט ע"י שני הועדים להקים ועדה משותפת שתדון באופן המשך שיתוף הפעולה ביניהם.

  1. בריכת השחייה:

לאחר שלוש עונות שהבריכה הופעלה ע"י הועד המקומי כבריכה קהילתית, לשביעות רצון המשתמשים,

מסיבות שונות הוחלט להחזיר את הפעלת הבריכה לידי ועד האגודה.

זה המקום להודות לחברים / חברות שעסקו במלאכה - כרמל הראל, ליטל סופרי , אורן שפי ווילר דוד.

בהצעות המחיר, התבקשו המציעים להגביל את מס' המנויים על מנת לשמר את הבריכה כקהילתית. בעקבות זאת, יפעיל את הבריכה בעונה הקרובה החבר עוזי מדיוני אשר הצעתו היתה המתאימה ביותר.

את הפעלת בריכת השחייה תלווה ועדת בריכה ובה החברים: ויילר דוד, אורן שפי, ליטל סופרי , שמואל כהן ודוד רון. אנו מאחלים לעוזי הצלחה רבה!

אני מבקש להודות לחברי הועד, חברי הוועדות, לחברי האגודה ולכל תושבי המושב על שיתוף הפעולה

ולברך את כולם

בברכת חג פסח שמח וכשר !

שמואל כהן – יו"ר

וחברי ועד האגודה