מתאר מטה יהודה להקמת מבנים חקלאיים ותיירות כפרית במטה יהודה ועוד..

Post date: Jul 17, 2017 8:09:58 AM

לחברים שלום,

בימים אלו הגישה המועצה תכנית מתאר לוועדה המחוזית - שמטרותיה:

א. יצירת תשתית סטטוטורית גמישה ומאפשרת לפיתוח תיירות כפרית וחקלאות.

ב. שמירה על קרקע עידית הראויה לעיבוד חקלאי והגנתה משימושי קרקע בלתי הפיכים, שמירה על רזרבות של קרקעות לדורות הבאים.

ג. הרחבת הייצור החקלאי ועיבוד התוצרת החקלאית כמקור לזהותו ולייחודו של המרחב הכפרי מטה יהודה.

ד. ביסוס וחיזוק היישובים הכפריים ע"י משיכת אוכלוסייה ופיתוח מקורות תעסוקה ופרנסה כפריים.

ה. פיתוח התיירות הכפרית והחקלאות תוך שמירה על שטחים פתוחים וריאות ירוקות בראייה של איזון אקולוגי ופיתוח בר קיימא.

ו. הוספת יחידה שלישית בנחלות במושבים בהתאם להנחיות תמ"א 35 1ב'.

עיקרי ההוראות:

1. הגדרת סוגי המבנים לתיירות כפרית והמבנים החקלאיים להם ניתן להוציא היתרי בניה מכוח תכנית זו וקביעת התנאים,

ההוראות, המגבלות והסייגים למתן היתרי בניה.

2. מתן הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי, לשם השתלבות מרבית בסביבה, מענה לדרישות וטרינריה וסטנדרטים בינלאומיים

בדבר איכות התוצרת החקלאית.

3. קביעת הנחיות נופיות וסביבתיות.

4. קביעת הוראות לעניין הוספת היחידה השלישית בנחלות במושבים בהתאם להנחיות תמ"א 35 1ב'.

​ניתן לעיין בתכנית על ידי לחיצה על הקישור ואז גלול לתכנית מס' 151-0387068​.​