מכרז מים מתוקים - דחיית מועד הגשה

Post date: Aug 21, 2013 5:32:59 AM

טל שחר - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

טל: 08-9340825, פקס:08-9353090

דחית מועד הגשה

תאריך: 21.08.13

אל: חברי טל-שחר

מאת: מזכירות טל-שחר

לתשומת לב החברים: מועד הגשת הצעות עיבוד קרקעות המושקות במים מתוקים בלבד נדחה עד ליום ראשון 8.09.13 עד שעה 12.00.

(לגבי מועד הגשת הצעות עיבוד לקרקעות המושקות במי קולחין לא חל כל שינוי והן תוגשנה עד יום חמישי 22.08.13 עד שעה 12.00)

הנדון: בקשת הצעות מחיר לעיבוד קרקעות המושקות במים מתוקים בטל-שחר

1. מושב טל-שחר מבקש לקבל הצעות מחיר עבור עיבוד קרקעות המושקות במים מתוקים

כ– 342 דונם :

א. 37 דונם – חלקת המטע המשמיש לשעבר.

ב. 50 דונם – בגוש ה – 500 דונם.

ג. 25 דונם - ליד המאגר בסמוך למתקן לטיהור מים שלישוניים.

ד. 200 דונם – זיתים מבוגרים לשעבר.

ה. 15 דונם - לשעבר "אדינגר – מרקוביץ".

ו. 15 דונם - ליד משק שרה רז ומצדו הדרומי.

ניתן לעיין במפה הנמצאת במזכירות

את ההצעות כשהן חתומות ע"י המגישים יש להגיש עד יום א'' 08.09.13 שעה 12:00 לידי

המזכירה בלבד במעטפה סגורה וכן לדרוש אישור מסירה חתום ע"י המזכירה.

2. לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה הצעות נוספות.

3. תקופת העיבוד - החל מ- 01.10.13 ועד 30.09.14 לאגודה שמורה האופציה להאריך את

תקופת העיבוד בשנה נוספת (עד 28.10.15) ללא פניה נוספת לקבלת הצעות עפ"י שיקול

דעתה הבלעדי, באותם תנאים של תקופת העיבוד הראשונה. האגודה תמנע מנפעלת האופציה

במקרה בו תהייה דרישה למי מהחברים לממש את חלקתם עפ"י תוכנית חלוקת הקרקעות.

4. אין ועד המושב מתחייב לקבל הצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא. הועד רשאי לנהל

מו"מ עם המציעים.

5. גושי הקרקעות הנ"ל יועמדו לרשות המשתמשים כגושים שלמים.

6. מים - מכסות בהתאם ליכולת האגודה ולהקצאה של נציבות המים/מקורות. תעריף המים

כיום שלישוני- 1.5 ₪ למ"ק ומים שפירים לחקלאות – 2.15 ₪ למ"ק. התעריפים אלה אינם

כוללים מע"מ. תעריפים אלו אינם קבועים ויעדכנו מעת לעת ע"י ועד האגודה .

7. בקרקעות אלו תשולם לאגודה ע"י מקבלי הרשות תוספת עבור אחזקת תשתיות 20 ש"ח/דונם.

8. תנאי תשלום: מחצית ראשונה ב- 1.06.14 ומחצית שנייה ב- 1.08.14.

9. חל איסור מוחלט על העברת זכויות לצד ג' .

10. על החבר המציע להגיש את הצעתו בצרוף הסכם עיבוד שניתן לקבלו במזכירות האגודה. ללא

הסכם עיבוד חתום הצעה תיפסל.

לא יתקבלו טפסים לאחר המועד האמור

הערות:

1. זכאים להשתתף במכרז רק חברים שהסדירו חובם לאגודה.והחברה לגידולי שדה של חקלאי טל שחר בע"מ

2. את המחירים יש להגיש בכפולות של 10 ש"ח בלבד.

3. חבר יקבל את זכות העיבוד כנגד הסכם חתום שניתן לקבלו במזכירות האגודה והמחאות לפירעון בתאריכים המפורטים לעיל.

בברכה, ועד ההנהלה.

טופס להחזרה

תאריך: ____________

לכבוד

ועד המושב

מאת: _______________ משק: ________________

להלן פירוט הקרקעות - מים מתוקים:

הערה:

1. גודל השטח הרשום עפ"י נתונים היסטוריים,

בכל מקרה שומרת האגודה לעצמה את הזכות לבצע מדידה בפועל והחיוב יהיה בהתאם.

2. ועד המושב שומר לעצמו את הזכות להקצאת קרקעות לשימושים מיוחדים מחוץ

למסגרת המכרז במחיר הגבוה ביותר שיושג במכרז.

במקרה של הקצאות מסוג זה יוקטנו השטחים המוגדרים בטבלה בהתאם.

חתימת החבר: _____________

תאריך: _________________