הצעות לעדכון התקנון לדיון באסיפה הכללית 29/1/18

Post date: Jan 23, 2018 6:14:19 PM

23.01.18

הצעות לעדכון התקנון

לדיון באסיפה הכללית 29/1/18

במהלך השנים האחרונות שקדו צוותי ניסוח על גיבוש של שינויים הדרושים לעדכון התקנון של האגודה החקלאית טל שחר כדי להתאימו למציאות הנוכחית. במרבית הנושאים הגיעו צוותי הניסוח להסכמה ולגבי חלק מהם היו חילוקי דעות. בדפים הבאים מוצגים השינויים העיקריים והמהותיים התקנון .

  • בחלק הראשון להלן (עמודים 1-3) מוצגים נושאים חשובים שהוסכמו בדיונים של צוותי הניסוח.
  • בחלק השני להלן (עמודים 4-5) מוצגים נושאים בהם לא הייתה הסכמה בצוותים והנוסחים השונים מוצגים כחלופות אשר יובאו להכרעת האסיפה הכללית.

(המסמך הוכן על פי הסכמות של שמואל כהן ורוני צבן כנציגי הוועד ויואב שגיא ואבי גופר)

הניסוח הסופי של ההצעה לתקנון ייעשה על פי ההסכמות שיתקבלו באסיפה הנוכחית

ויובא לאישורה ולאישור בקלפי.

ניתן לקבל את הצעת התקנון במלואו במייל בפניה לפיני חלאג או לקבל עותק ממנו במזכירות המושב.

חלק ראשון – נושאים מוסכמים בצוותי הניסוח

12. האסיפה הכללית

  1. הרשות העליונה באגודה היא האסיפה הכללית של חבריה ויהיו לה כל הסמכויות לקבוע את שיטות ניהול האגודה ודרכי פעולתה. האסיפה הכללית תהיה רשאית להחליט בכל הנושאים הקשורים לאגודה.

20. רווחי האגודה

(א) האגודה תחלק לבעלי הזכויות בהון האגודה את כל רווחיה על פי מאזן מבוקר ולאחר ניכוי מס, למעט כספים בהיקף שלא יעלה על 30% מהתקציב השנתי שיאושר באסיפה שייועדו להון חוזר.

(ב) חלוקת רווחים תתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות תקנון זה.

21. קרן שמורה

(א) האגודה רשאית על פי החלטת האסיפה הכללית להפריש מעת לעת חלק מרווחיה לקרן שמורה למטרה ספציפית ובלבד שההפרשה נכללה בתקציב האגודה.

(ב) לא תשתמש האגודה בכספים המופקדים בקרן השמורה אלא למטרות שנקבעו על

ידי האסיפה.

(ג) כל הזכויות והכספים המופקדים בקרן השמורה יהיו בבעלות האגודה בלבד.

מניעה של ניגוד עניינים

17. כללי

אדם לא יהיה מועמד ולא יכהן בוועד ההנהלה ובוועדת ביקורת , לא יהיה מורשה חתימה של האגודה, ולא יהיה בעל תפקיד באגודה, או יפסיק למלא את כל אחד מהתפקידים הנ"ל, אם קיימת לגביו אחת מהנסיבות שלהלן:

  1. נסיבות המונעות ממנו לפי הוראות כל דין, לרבות תקנות האגודות השיתופיות, להיות חבר ועד הנהלה באגודה שיתופית.
  2. הוא מקיים במישרין ו/או בעקיפין פעילות חקלאית ו/או פעילות עסקית עם האגודה בהיקף העולה באופן מהותי על היקף סביר של חבר באגודה בנושאים שהחלטות המצויות בסמכות וועד ההנהלה עשויות להשפיע באופן משמעותי על עסקיו.
  3. חבר ועד וחבר וועדת ביקורת מחויב להצהיר בנוסח שייקבע כי לא יקיים כל פעילות כאמור לעיל, וכי ברגע שייווצר ניגוד עניינים ישעה את עצמו מכל עיסוק בנושא ויפסיק לכהן כחברה וועד אם יחול עליו התנאי בסעיף (ב) לעיל . חתימתו על תצהיר כנ"ל תהווה תנאי להצגת מועמדותו לוועד ההנהלה.

שקיפות

פרוטוקול ישיבות הוועד יועבר במלואו לוועדת הביקורת ולמבקר החיצוני מיד לאחר ישיבת הוועד ויפורסם לחברי האגודה. נושאים שצנעת הפרט יפה להם ינוסחו בדרך שלא תפגע בנוגעים בדבר.

מזכיר ומנהל כספים (להלן מזכיר)

מינוי והפסקת עבודה של מזכיר-מנהל כספים הינם בסמכות האסיפה הכללית. האסיפה תבחר ועדת איתור בת חמישה (5) חברים בהם שני (2) חברי וועד שייבחרו על ידי הוועד ושני (2) חברי אגודה שאינם חברי וועד ומומחה חיצוני לניהול כספים. הוועדה תאתר ותביא את המועמד המומלץ לאישור האסיפה הכללית. דיון האסיפה הכללית בפיטורי המזכיר יתאפשר במקרים הבאים: 1. החלטה מנומקת של וועד האגודה שתובא להכרעת האסיפה. 2. דרישה לכנס אסיפה שתדון בהפסקת עבודת המזכיר שתוגש על ידי לא פחות משליש מחברי האגודה הרשאים על פי התקנון לדרוש כינוס אסיפה כללית.

מזכיר האגודה יפעל בהתאם להוראות ועד ההנהלה ובכפוף להוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית והוא יהיה אחראי לקיום החלטות רשויות האגודה ומוסדותיה וביצוען ולניהול תקין של פעולותיה ושל עסקיה וימלא את התפקידים שיוטלו עליו על ידי ועד ההנהלה.

אחריות: מזכיר-מנהל כספים יישא באחריות כלפי האסיפה הכללית על התנהלות האגודה על פי כללי תקנון האגודה ונוהל ניהול כספים הכלול בו.

כפיפות: לאסיפה הכללית ולהנחיות יו"ר הועד ככל שהן תואמות את התקנון והחלטות האסיפה והחלטות ועד ההנהלה.

פרק ה' - פעולות האגודה ועסקיה

29. כספים והלוואות

  1. האגודה לא תהא רשאית לקבל וליטול, או לא תקבל ותיטול אשראי בכל דרך ואופן שהם, לרבות בדרך של נטילת הלוואות ו/או בדרך של התקשרות עם אדם ותאגיד וכל גוף אחר שמהותן עסקת אשראי.
  2. האגודה לא תהא רשאית ליתן ולא תיתן אשראי לחבריה ולשאינם חבריה ולאדם ותאגיד ו כל גוף אחר אשראי בכל דרך ואופן שהם, לרבות בדרך של מתן הלוואות ו/או ערבויות ו/או התקשרויות בעסקות שמהותן היא עסקות אשראי. חוב של חברים שנוצר כתוצאה מפעילות שוטפת במסגרת האגודה בגין תשלומי מים, מיסים וכדומה לא יחשב כהפרה של האמור לעיל ובלבד שגילו לא יעלה על 90 יום ושסכום החוב לא יעלה על 5,000 ₪ והחזר החוב ייעשה תוך 90 יום.

מיזמים עסקיים

ייזום, אישור וניהול מיזמים עסקיים ככל שהדברים נוגעים לאמצעי ייצור קרקע ומים וזכויות אחרות המצויות בבעלות או בסמכות האגודה ייעשו על פי הכללים הבאים:

  • אישור מיזמים הוא בסמכות הבלעדית של האסיפה הכללית.
  • מיזמים שהוכח חד משמעית שאין בהם סיכון כספי לאגודה ו/או לחבריה ינוהלו על ידי האגודה עבור כלל חבריה.
  • מיזמים בהם קיים סיכון כספי לאגודה ו/או לחבריה לא ינוהלו ע"י האגודה, אלא ע"י חברים, או התאגדות חברים בעצמם ו/או באמצעות התקשרות חברים עם גורמים חיצוניים וזאת על פי העקרונות הבאים:
  • ההתקשרות נעשית על פי כל דין.
  • החברים וההתאגדות יישאו בכל האחריות הכספית והניהולית של המיזם.
  • כל חבר רשאי להשתתף בכל מיזם או להחליט שאיננו מעוניין להשתתף בו.
  • וועדה שתמונה על ידי האסיפה הכללית תגבש ותביא לאישור האסיפה נוהל מחייב לקידום ואישור מיזמים שיבטיח את העקרונות הבאים:
  • שמירה על זכויות האגודה, אמצעי הייצור שלה, נכסיה , אחריותה וחובותיה ומניעה של כל נזק כספי ואחר לאגודה.
  • חלוקה הוגנת ושוויונית ושוויון הזדמנויות בין כל חבריה.
  • פיצוי לחברים שיבחרו שלא להשתתף במיזם בגין חלקם בזכויות האגודה שהמיזם יישא בו.
  • מניעת הצטברות אמצעי הייצור ונכסי האגודה בידי חברים בודדים או מעטים.
  • כל הצעה למיזם תוגש לוועד ההנהלה. הוועד יבחן את ההצעה והתאמתה לכללי התקנון והנהלים שקבעה האסיפה ויביא אותה לאישור האסיפה.
  • הוועד והאגודה לא יקבלו על עצמם שום התחייבות כל עוד לא אישרה האסיפה את המיזם ולא עמדו היזמים במלוא התחייבויותיהם כלפי האגודה.

חלק ב' – חלופות להחלטת האסיפה

הצבעות באסיפה - חלופות להכרעת האסיפה

חלופה 1

הצבעות בקלפי שלא במסגרת האסיפה יתקיימו אך ורק לצורך בחירה של וועד ההנהלה וועדת הביקורת. כל שאר ההחלטות יתקבלו באסיפה עצמה בהצבעה גלויה או חשאית.

חלופה 2

הצבעות בקלפי שלא במסגרת האסיפה יתקיימו אך ורק לצורך בחירה של וועד ההנהלה, וועדת ביקורת ונושאים מהותיים על פי שיקול והחלטה של ועד ההנהלה, או לבקשת לפחות 20% מהחברים. כל שאר ההצבעות יתקבלו באסיפה עצמה בהצבעה גלויה או בהצבעה חשאית. הצבעות אלה לא יערכו ביום קיום האסיפה, אלא במועד אחר.

חלופה 3

  1. החלטות באסיפה יתקבלו בהצבעה גלויה או חשאית שתתקיים במהלך האסיפה למעט במקרים הבאים:
   1. וועד ההנהלה וועדת הביקורת ייבחרו בהצבעה בקלפי שלא במסגרת האסיפה
   2. במקרים חריגים של דיון בנושאים מהותיים רשאים הוועד או חברים באסיפה להציע מראש או במהלך האסיפה שההחלטה שתתקבל באסיפה תובא לאישור בקלפי,
    1. עלתה הצעה כנ"ל - תמצה האסיפה את דיוניה ותקבל את החלטתה בהצבעה באסיפה עצמה, ולאחר מכן תעמיד האסיפה את הבקשה לאישור החלטתה בקלפי להצבעה
    2. היה ואושרה הבקשה תובא החלטת האסיפה כמות שהיא להכרעה בקלפי וההחלטה תהיה תקפה רק אם ולאחר שאושרה בקלפי.

13. ועד ההנהלה

תקופות כהונה – חלופות להכרעת האסיפה:

חלופה 1

חבר ועד ההנהלה שתקופת כהונתו נסתיימה יוכל להיבחר מחדש, אולם לא יכהן חבר ועד, לרבות יו"ר הועד, יותר משתי תקופות (4 שנים) רצופות. לאחר 2 תקופות נוספות (4 שנים) יוכל החבר להיבחר מחדש

חלופה 2

חבר ועד ההנהלה שתקופת כהונתו נסתיימה יוכל להיבחר מחדש, אולם לא יכהן חבר ועד, לרבות יו"ר הועד, יותר מ-3 תקופות (6 שנים) רצופות. לאחר תקופה אחת (2 שנים) יוכל החבר להיבחר מחדש.

מינוי מבקר חיצוני - ההחלטה אם לכלול בתקנון

  • האסיפה הכללית תמנה מבקר חיצוני מקצועי שאיננו חבר אגודה ואין לו קשרים עסקיים משפחתיים או חברתיים עם חברים באגודה. המבקר יפעל לפי הכללים החלים על וועדת הביקורת.
  • האסיפה תמנה וועדה לאיתור מועמד לתפקיד המבקר החיצוני ובה 4 חברי אגודה ואדם חיצוני בעל ניסיון בביקורת ותביאו לאישור האסיפה הכללית.
  • הוועדה תגבש הצעה לנהלי העבודה של המבקר ולהיקף שכרו ותביאה לאישור האסיפה.