הזמנת הצעות לשימוש זמני בית מגורים במשק עזר מס' 2

Post date: Sep 17, 2015 8:34:15 AM

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפקס: 08-9340825

תאריך 17.09.15

לחברי ותושבי טל שחר שלום,

הנדון: הזמנת הצעות לשימוש זמני בית מגורים במשק עזר מס' 2

דברי הסבר על ההליך עצמו

מושב טל שחר (להלן – האגודה) מזמין בזה מחברי ותושבי מושב טל שחר להציע הצעות לשימוש זמני בבית מגורים במשק עזר מס' 2.


פניית זו, אינה נעשית בדרך של מכרז, לפיכך הוראות חוק הנוגעות למכרזים לא יחולו על הליך זה.

זמינות המבנה לשימוש הינה מיידית ולתקופה קצובה.

המציע שהצעתו תבחר ע"י האגודה יחתום על הסכם לשימוש זמני בלתי מוגן.

כל המעוניין יגיש את הצעתו למזכירות האגודה ויכלול בהצעתו:

    1. גובה דמי שכירות חודשיים שבכוונתו להציע.
    2. במידה והמציע מבקש לבצע שיפוץ / שדרוג - עליו לכלול בהצעתו פרוט השיפוץ / השדרוג לרבות כתב כמויות ומחירים.

פרטים נוספים והסבר ניתן לקבל ממזכיר האגודה – פיני חלג 054-7448732

ועד הנהלה

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפקס: 08-9340825

תאריך 17.09.15

לחברי ותושבי טל שחר שלום,

הנדון: הזמנת הצעות לשימוש זמני בית מגורים במשק עזר מס' 2

דברי הסבר על ההליך עצמו

מושב טל שחר (להלן – האגודה) מזמין בזה מחברי ותושבי מושב טל שחר להציע הצעות לשימוש זמני בבית מגורים במשק עזר מס' 2.


פניית זו, אינה נעשית בדרך של מכרז, לפיכך הוראות חוק הנוגעות למכרזים לא יחולו על הליך זה.

זמינות המבנה לשימוש הינה מיידית ולתקופה קצובה.

המציע שהצעתו תבחר ע"י האגודה יחתום על הסכם לשימוש זמני בלתי מוגן.

כל המעוניין יגיש את הצעתו למזכירות האגודה ויכלול בהצעתו:

    1. גובה דמי שכירות חודשיים שבכוונתו להציע.
    2. במידה והמציע מבקש לבצע שיפוץ / שדרוג - עליו לכלול בהצעתו פרוט השיפוץ / השדרוג לרבות כתב כמויות ומחירים.

פרטים נוספים והסבר ניתן לקבל ממזכיר האגודה – פיני חלג 054-7448732

ועד הנהלה