הזמנת הצעות לשימוש זמני בקרוואן שליד הצרכנייה

Post date: Aug 5, 2013 11:20:54 AM

דברי הסבר על ההליך עצמו

ראשית מבקש ועד האגודה להבהיר, כי על המושב לא חל כל חיוב שהוא על פי הדין לקיים מכרז בהתקשרויות שבינו לבין אחרים, לרבות בהתקשרות למול חבריו.

פניית המושב לקבלת הצעות, אינה נעשית על כן בדרך של מכרז, לפיכך הוראות חוק הנוגעות למכרזים לא יחולו על הליך זה.

הועד גם מבהיר כי הוא שומר לעצמו, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, את הזכות לנהל הליך של מו"מ ו/או הליך התמחרות עם ולמול המציעים כולם או עם חלק מהם.

מושב אל שחר (להלן – האגודה) מזמין בזה הצעות לשימוש זמני בקרוואן שליד הצרכניה.

כל המעוניין להגיש הצעת מחיר יעביר בכתב :

מטרת השימוש.

תקופת השימוש.

מועד התחלת השימוש.

פרטים להתקשרות עמו (שם , מס' טלפון, כתובת מיל)

את הפנייה, יש להגיש למזכירות האגודה במעטפה אטומה ללא כל ציון פרטים מזהים עד יום חמישי 22.08.13 בשעה 12.00 ולקבל במעמד מסירת הפנייה אישור בכתב. הפנייה שיבקשו להגישה לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל.

פרטים נוספים והסבר ניתן לקבל ממזכיר האגודה.

בברכה

פיני חלג – מזכיר

מושב טל שחר