הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית

Post date: Apr 13, 2018 6:56:59 AM

הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 30.04.18 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

    1. בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה.
    2. אישור הסכם התקשרות עם חברת אברך אלון / הסדרת פעילות מול רמ"י – ת. תדלוק פנימית מושב טל שחר.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

הערות: העתק מהסכם המוצע יופץ כשבוע ימים לפני מועד האסיפה. ניתן יהיה לקבלו ממזכירות האגודה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני – יש לפנות לכתובת המיל הר"מ.

בברכה

פיני חלאג – מזכיר

מושב טל שחר

halagp@gmail.com