הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית

Post date: Apr 12, 2016 6:07:04 AM

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-08

תאריך: 12.04.16

הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית

הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 2.05.16 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00

באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

המזכירות

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-08

תאריך: 12.04.16

הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית

הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 2.05.16 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר

1. בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולועדת ביקורת.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00

באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

המזכירות