הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית

Post date: Sep 7, 2014 10:46:29 AM

הננו להודיעכם כי ביום ראשון בתאריך 21.09.14 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

1. אישור מאזן האגודה לשנת 2013.

מצ"ב מאזן האגודה ודווח רווח והפסד לשנת 2013.

חברים המעוניינים לעיין בחוברת המאזן המפורטת יפנו למזכירות.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.