הזמנה לקבלת הצעות לעיבוד מטע זיתים

Post date: Oct 13, 2015 12:25:11 PM

אל: החברים

דברי הסבר על ההליך עצמו

ראשית מבקש ועד האגודה להבהיר, כי על המושב לא חל כל חיוב שהוא על פי הדין לקיים מכרז בהתקשרויות שבינו לבין אחרים, לרבות בהתקשרות למול חבריו.

פניית המושב לקבלת הצעות לעיבוד מטע הזיתים, אינה נעשית על כן בדרך של מכרז, אלא כשמה כן היא, בקשה לקבלת הצעות לעיבוד מטע הזיתים, ולפיכך הוראות חוק הנוגעות למכרזים לא יחולו על הליך זה.

הועד גם מבהיר כי הוא שומר לעצמו, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, את הזכות לנהל הליך של מו"מ ו/או הליך התמחרות עם ולמול המציעים כולם או עם חלק מהם.

לתשומת לב המציעים, יש לתת הצעה עבור כל השטח ולא מחיר לדונם – ראה סעיף 5 בנוסח ההזמנה.

הזמנה לקבלת הצעות לעיבוד מטע זיתים

1. מושב טל שחר (להלן – האגודה) מזמין בזה מחברי האגודה ומגורמי חוץ. הצעות מחיר שלא יפחתו מ – 100000 ₪ לעונה לא כולל מע"מ (מאה אלף ₪) עבור עבוד מטע הזיתים בשטח של כ – 200 דונם (להלן חטיבת קרקע), לתקופה של 4 עונות החל מעונת 2015/2016 ועד כולל עונת 2018/2019. תחילת העונה הראשונה מיד עם גמר מסיק עונת 2014/2015 החל מ- 15.11.2015.

2. על המציע לבדוק בעצמו את כל הנתונים העובדתיים הפיזיים והמשפטיים בכל הקשור למטע ועיבודו. אין האגודה אחראית בכל צורה שהיא כלפי המציע בשל כל דבר הקשור בנתונים הנ"ל. ובמיוחד אין האגודה מתחייבת לספק מים שפירים להשקיית המטע.

3. כל הוצאות האחזקה והעיבוד למשך כל תקופת ההסכם יחולו על המציע לרבות, ביטוח כל הציוד המטע, מים וכו.

4. על ההצעה להתייחס לעבוד חטיבת הקרקע כולה, ואת הצעות המחיר יש להגיש עבור השטח כולו.

5. את הצעה, יש להגיש למזכירות האגודה עד יום ה' 22.10.15 בשעה 12.00 לידי המזכיר/ה בלבד, ולקבל במעמד מסירת ההצעה אישור בכתב מהמזכיר/ה. הצעה שיבקשו להגישה לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל.

6. על המציע לצרף להצעתו המחאה אישית ללא מועד פירעון , בגובה 10% מסכום ההצעה הכולל שהוגשה על ידו עבור עיבוד כל חטיבת הקרקע לארבע העונות, ערוך לפקודת טל שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ. בחתימתו על ההצעה מסמיך מגיש ההצעה את המושב למלא בהמחאה מועד לפירעון. הצעה שלא צורפה לה המחאה כאמור תיפסל.

7. יודגש כי הזמנה/פניה זו אינה מהווה הצעה, אלא הזמנה לקבלת הצעות בלבד ואינה מהווה מכרז ולפיכך דיני המכרזים לא יחולו עליה. האגודה תהא רשאית שלא לקבל כל הצעה שהיא, לנהל התמחרות ו/או מו"מ עם המציעים, או חלק מהם, או מי מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8. את הצעה יש להגיש בליווי הסכם, שניתן לקבלו במזכירות האגודה, חתום ע"י המציע וממולא בסכום המוצע ע"י המציע. הצעה שתוגש ללא הסכם חתום וללא המחאות תיפסל ובכלל זה גם המחאות המעותדות עפ"י המוצע בהסכם.

9. במקרה כאמור לעיל תוכל האגודה לצאת בפניה חדשה לקבלת הצעות או להתקשר עם מי מבין מגישי הצעות האחרות, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט.

10. האגודה שומרת לעצמה הזכות שלא לקבל אף הצעה וזאת לאורך כל ההליך לרבות לאחר שנפתחו ההצעות ולפרסם הזמנה חדשה במועד אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

11. גורם חוץ שהצעתו תתקבל יתחייב לחתום ולעבד את כרם הזיתים בהתאם ובכפוף לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע ומים) - שנת 1967.

בברכה

ועד האגודה

פיני חלג - מזכיר

054-7448732