הזמנה לקבלת הצעות להתקשרות עם מפעיל לבריכת השחייה מושב טל שחר

Post date: Mar 8, 2016 7:39:25 AM

1. מושב טל שחר (להלן – האגודה) מזמין בזה הצעות להתקשרות עם מפעיל לבריכת השחייה של מושב טל שחר לעונת 2016/2017.

2. חברים שמעוניינים להגיש הצעות להתקשרות יפנו למזכירות האגודה לקבלת מסמך עקרונות ודרישות להפעלת בריכת השחייה.

3. סיור קבלנים נקבע ליום ראשון 13.03.16 בשעה 15:00.

4. את הצעה, יש להגיש למזכירות האגודה עד יום חמישי 17.03.16בשעה 12.00 לידיהמזכיר/ה בלבד, ולקבל במעמד מסירת ההצעה אישור בכתב מהמזכיר/ה. הצעה שיבקשו להגישה לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל.

5. יודגש כי הזמנה/פניה זו אינה מהווה הצעה, אלא הזמנה לקבלת הצעות בלבד ואינה מהווה מכרז ולפיכך דיני המכרזים לא יחולו עליה. האגודה תהא רשאית שלא לקבל כל הצעה שהיא, לנהל התמחרות ו/או מו"מ עם המציעים, או חלק מהם, או מי מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6. האגודה שומרת לעצמה הזכות שלא לקבל אף הצעה וזאת לאורך כל ההליך לרבות לאחר שנפתחו ההצעות ולפרסם הזמנה חדשה במועד אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בברכה

ועד הנהלה

מושב טל שחר