הצגת מועמדות לשמש נציג האגודה באסיפה הכללית של אגודת פרוזדור ירושלים אגח"ש לפיתוח בע"מ

Post date: May 16, 2016 8:28:11 PM

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טל:9340825-08 פקס:9353090-08

תאריך: 16.05.16

לחברי האגודה החקלאית שלום,

א,ג,נ,.


הנדון: הצגת מועמדות לשמש נציג האגודה באסיפה הכללית של אגודת פרוזדור ירושלים

אגח"ש לפיתוח בע"מ

לקראת כינוס האסיפה הכללית השנתית של אגודת פרוזדור ירושלים אגח"ש לפיתוח בע"מ עלינו לבחור נציג האגודה לאסיפה זו.

חברים המעוניינים לשמש נציג האגודה באסיפה הכללית השנתית של אגודת פרוזדור ירושלים אגח"ש לפיתוח בע"מ יציגו את מועמדותם במזכירות האגודה לא יאוחר מיום שלישי – 31.05.16 בשעה 12.00.

במידה ויהיו יותר ממועמד אחד תכונס אסיפה כללית לבחירת ועדת קלפי לקיום הצבעה לבחירת המועמד אשר יהיה נציג האגודה בוועידה זו.

בברכה

ועד הנהלה

מושב טל שחר