חוזר לאסיפה כללית

Post date: Jan 5, 2018 11:21:26 AM

לחברים שלום

מצ"ב הזמנה לאסיפה כללית + נלווים:

לידיעתכם נשלח גם לתאי הדואר.

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-0 5.01.18

אסיפה כללית – אגודה חקלאית

הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 15.01.18 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

1. ד"וח פעילות – יו"ר ועד האגודה.

2. אישור מאזן האגודה לשנת 2016.

3. אישור תקציב האגודה לשנת 2018.

4. אישור חתימה על כתב התחייבות והצהרה כלפי רמ"י הגשת

תכנית אב כוללת של האגודה.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

מצ"ב תמצית המאזן לשנת 2016, דוחות כספיים נלווים, הצעת תקציב לשנת 2018, כתבי התחייבות לרמ"י.

הערות: - מאזן האגודה לשנת 2016 במלואו ודוחות כספיים יישלחו בדואר אלקטרוני לכל חברים שכתובת המיל שלהם מצויה במזכירות.

כמו כן, ניתן לקבל את המאזן על נספחיו לפי דרישה ממזכירות האגודה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני – יש לפנות לכתובת המיל הר"מ.

בברכה

פיני חלאג – מזכיר

מושב טל שחר

--

בברכה

פיני חלאג - מזכיר

054-7448732