הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מיום 8.06.15 פרסום תוצאות הבחירות

Post date: Jun 9, 2015 6:52:51 AM

מושב טל שחר

מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

תאריך: 8.06.15

לכבוד

חברי האגודה החקלאית טל שחר

מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

א.נ.,

הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מיום 8.06.15 פרסום תוצאות הבחירות

להלן תוצאות הבחירות לוועד האגודה שהתקיימו ביום 8.06.15 :

מס חברי האגודה ביום ההצבעה 143.

מס' המשתתפים בהצבעה 124.

מס' קולות הפסולים 1.

    1. שמואל כהן – 89
    2. עתניאל קיסר - 77
    3. הראל רינה – 72

4 אסף אביב - 53

לוועד ההנהלה נבחרו 3 החברים הראשונים ברשימה.

בברכה

וועדת קלפי

צדוק דרור –יו"ר

חגית בנית

אסי פטורי