הנדון: היטל ביוב

Post date: Aug 21, 2012 4:49:14 AM

לפי חוק עזר מטה יהודה (היטל ואגרות ביוב) התשנ"ח 1998 כל נכס אשר אמור להיות מחובר למערכת הביוב של המועצה או של ישוב שבאחריותה, חייב בתשלום תקופתי של אגרת ביוב וזאת בנוסף להיטל חד פעמי הנובע מחיבור המושב למערכת הביוב האזורית ולאתר טיפול השפכים (מט"ש). החוק מתייחס לבעלי: נחלות חקלאיות, משקי עזר ובתים בהרחבות.

חוזר זה מתייחס לתשלום ההיטל החד פעמי. חובת התשלום נובעת מעלויות המערכת.

לאחר משא ומתן ארוך עם המועצה הצליחו צוותי הוועדים (חקלאי ומקומי) לצמצם את התשלום הכולל של הישוב לסכום של 7,000,000 (שבעה מליון) ₪ בתנאי שתבוצע גבייה מרוכזת.

תשלום זה משקף את כיסוי היטל הביוב למלוא זכויות הבנייה ביחידות השונות (גם אלו שטרם מומשו) כך שבעתיד מי שיממש את מלוא הזכויות שבתב"ע לא ידרש לתשלום היטל נוסף בגין הביוב.

בחלוקת הסכום בין סוגי הנכסים במושב (משקים, משקי עזר ובתים בהרחבה) נעזרנו ביועץ חיצוני של המועצה (חברת "אורבניקס") על מנת להגיע לנוסחא המשקללת בתוכה עלויות הקמת המט"ש, קו הביוב המאסף ותחנות הסניקה.

בסיכומו של יום עומד התשלום כדלקמן:

נחלה חקלאית: 57,204 ₪

בתים מקצועיים: 17,755 ₪

בית בהרחבה: 26,232 ₪

סכומים אלו מהווים כאמור, היטל חד פעמי בהתאם לסוג הנכס. תשלום זה סוגר את החשבון מול המועצה ככל שהדברים נוגעים לביוב.

בהתאם לצורך ועפ"י דרישת בעלי הנכסים יקיים הצוות יחד עם נציג המועצה ישיבת הסבר בה יוצג אופן חישוב ההיטל לנכסים השונים.

המעוניינים בקיום מפגש זה מתבקשים להירשם במזכירות עד יום 28.8.12 .

כדי לסייע בנטל הכספי השיג הצוות הסדר למתן הלוואה עם בנק לאומי שונים בתנאים נוחים. לקבלת פרטים בנושא ההלוואות יש לפנות לפיני/חנה – מזכיר/ה הועד החקלאי/מקומי.

בברכה,

זאב הראל שמוליק כהן

יו"ר ועד מקומי יו"ר ועד חקלאי