האגודה החקלאית ותקנונה

Post date: Oct 21, 2015 9:19:51 AM

האגודה החקלאית ותקנונה

באסיפה כללית שהתקיימה ב- 2/9/15 בהשתתפות כ 30 חברי אגודה בנושא עדכון תקנון האגודה התקבלו בהסכמה כללית העקרונות הבאים.

· יש צורך לעדכון תקנון האגודה במטרה: להתאימו למציאות הקיימת היום ולזו שאנו רוצים לקבוע לעצמנו לעתיד כחברי האגודה.

· תהליך עדכון התקנון יהיה פתוח, שקוף וישתף את כל חברי האגודה;

· לצורך כך פורסם לכל החברים התקנון הישן הקיים של האגודה ואת ההצעה לעדכון התקנון שהוכנה על ידי וועדה שמונתה לצורך כך ע"י הוועד המנהל (התקנון המוצע);

· הוחלט ששלב ראשון בתהליך יהיה דיון פתוח במהלך 3 חודשים שכל חבר באגודה יוכל להשתתף בו, להביע את דעתו הכתב בעל פה ובאתר האינטרנט של המושב וכי לאחריו תתקיים אסיפה כללית לדיון בהצעות החברים לקביעת המשך התהליך.

מעיון בשני התקנונים עולה כי שניהם אינם עונים במידה ראויה על המטרה, אינם תואמים החלטות קודמות של האסיפה הכללית ואף סותרים אותן.

כדי להשיג את המטרה (התאמת התקנון למציאות הקיימת היום ולזו שאנו רוצים לקבוע לעצמנו לעתידנו כחברי האגודה) מוצעים המהלכים הבאים.

כצעד ראשון מוצע לגבש את המטרות והעקרונות שאנו רוצים לנהל על פיהם את חיינו ושעל פיהם יש לנסח את התקנון. רק לכך יש להקדיש את הדיון בשלב הראשון של התהליך ואת הדיון באסיפה הכללית הראשונה. על פי המטרות והעקרונות שיוסכמו ניתן יהיה לעדכן את התקנון להציגו לחברים ולאשרו בסיום התהליך.

להלן מוצעים לצורך הדיון בשלב הראשון מטרות ועקרונות אשר לדעת כותבי מסמך זה עונים על המטרה.

1. המטרה העיקרית של האגודה החקלאית הינה לנהל ולשמור על אמצעי הייצור החקלאיים ועל הנכסים של האגודה ולהבטיח את האפשרות להמשיך בפעילות החקלאית של האגודה.

2. התקנון צריך להבטיח את התנהלות האגודה באופן שוויוני והוגן כלפי כל החברים תוך שמירה על עצמאות כלכלית של החברים,

o למנוע מצב שיאפשר ליחידים או לקבוצות להשתלט על אמצעי הייצור והנכסים של האגודה.

o לשמור על העצמאות הכלכלית והכספית המוחלטת של כל חבר אגודה ולהבטיח שלמוסדות האגודה לא תהיה אפשרות וסמכות להתערב באופן שרירותי וללא הסכמת החבר בהתנהלותו הכלכלית והכספית.

3. האגודה תדאג לשמור על בטיחות ואיכות החיים במושב ולטפח פעילות חינוכית ותרבותית בשיתוף עם הוועד המוניציפאלי לרווחת התושבים כולם.

דברי הסבר לסעיף 1

· התקנון הישן מבטא כוונות שהותאמו לאידיאולוגיה של התיישבות שיתופית ולמציאות בה האגודה נועדה לספק את כל הצרכים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של חברי האגודה ויצר מצב של תלות הדדית וערבות הדדית בין החברים. האידאולוגיה הזו והמציאות הזו כבר מזמן אינם תואמים את המציאות הנוכחית. יתרה מכך, היא כמעט הביאה את המושב (ואת כלל המושבים – ראו משבר המושבים) לפשיטת רגל וגרמה הפסדים כספיים אישיים ניכרים לכל החברים. בשנות בתשעים התארגנה האגודה להתמודד עם האיום והחלטנו לבטל את הערבות ההדדית ואת היכולת של מוסדות האגודה לביצוע פעילות עסקית ו"להיכנס לכיסים" של החברים. החלטה זו התקבלה פה אחד באספות האגודה אך למרות זאת לא הוכנסה עד היום לתקנון. התקנון המוצע מתעלם מהחלטות אלה ולמעשה מחזיר את המצב לקדמותו ומאפשר למוסדות האגודה לקבל החלטות שעלולות לפגוע באופן שרירותי בעצמאות הכלכלית של כל חבר ובכספו ורכושו. עיקרון מס 1 נועד למנוע אפשרויות אלה והתקנון צריך להבטיח זאת.

o יש לציין כי אין בהתנהלות המוצעת כדי למנוע התארגנות של חברים באגודה לפעילות עסקית אלא שפעילות כזו תיעשה ביוזמתם, מתוך בחירה אישית ולא בהחלטה שרירותית של מוסדות האגודה שתחייב את כלל החברים (ערבות הדדית).

o ההתנהלות המוצעת גם עשויה לשפר את התנהלות הוועד ולצמצם אפשרות שחברים ירצו להיבחר למוסדות האגודה כדי לקדם את עסקיהם האישיים

· באשר להתנהלות המוניציפאלית (שירותי חינוך, בריאות, ניקיון, תשתיות, מיסוי, וכד') ולהתנהלות החברתית והתרבותית שנכללים במטרות האגודה בתקנון הקיים והמוצע. גם אלה כבר אינם רלוונטיים להתנהלות האגודה החקלאית. דברי הסבר לסעיף 2

· סעיף זה מדבר בזכות עצמו. מי מאתנו איננו רוצה התנהלות שוויונית, עצמאות כלכלית וכספית וניהול תקין. מי מאתנו רוצה שמישהו יוכל להתערב בלי הסכמתו בניהול עסקיו, רכושו וכספו מעבר לנדרש.

· גם אם נצא מהנחה שכל חבר במוסדות האגודה פועל ביושר, בניקיון כפיים, ללא ניגוד עניינים ואיננו מערב בשיקוליו חשבונות אישיים ואינטרסים זרים, עדיין, תפקידו של תקנון לקבוע כללי התנהלות שימנעו, ככל האפשר, התנהלות שונה שעלולה לפגוע במי מאתנו. אין בכך כדי להטיל דופי באיש אלא כדי להבטיח שהתקנון ינוסח בדרך שככל האפשר לא תשאיר "פרצות הקוראות לגנב".

נראה לנו שהמטרות והעקרונות הללו צריכים להיות אבני היסוד לניסוח התקנון והסכמה עליהם תוכל להנחות את עדכון התקנון וניסוחו.

יתרה מכך: התהליך של עדכון התקנון עשוי להוות הזדמנות נדירה להוצאת כולנו מהאדישות שנכנסנו אליה ולחידוש מעורבותנו בניהול חיינו ונכסינו ועתידנו ועתיד ילדינו.

נשמח לתגובות.

ורדה ויואב שגיא, אלי שדות, אורי ליטוין, חיים דקל, נורית ואליעזר מנור, אדיר שפירא, דני מדיוני, אבי גופר, ימימה ויובל אלוני, יאיר עיני, רוני צבן.