עדכון אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) הוקדמה ותתקיים ביום ראשון 5.08.18 בשעה 19:00 בבית העם.

Post date: Aug 2, 2018 2:18:57 PM

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-08

תאריך: 1.08.18

אסיפה כללית – אגודה חקלאית

עדכון

אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) הוקדמה ותתקיים ביום ראשון 5.08.18 בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

  1. קבלת חברים – אורי סבוראי משק מס' 52.
  2. מגרש מס' 26 – מתן המלצה לרמ"י להקצאת המגרש לאסי פטורי.
  3. מגרש 103 - מתן המלצה להקצאת מגרש למגורים להדסה סבוראי ושחר סבוראי.
  4. הצעת ועד האגודה לתיקון תקנון האגודה.
  5. בחירת ועדת קלפי לקיום הצבעה לאישור תיקון תקנון האגודה.
  6. אישור הוראות התקנון המוצע אשר אינן סותרות את התקנון הנוכחי כהחלטות אסיפה רגילות, עד לאישור תיקון התקנון על ידי רשם האגודות השיתופיות.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

ההצבעה על תיקון התקנון תתקיים בקלפי שייערך ביום ראשון 19.08.18 בין השעה 17:00 לשעה 21:00 בספרייה

אישור תיקון התקנון יהא בכפוף לתנאים שלהלן:

  1. השתתפו בהצבעה לפחות 2/3 מכלל חברי האגודה;
  2. הצביעו בעד התיקון רוב של 3/4 מהמצביעים.

ככל ולא יאושר תיקון התקנון בהתאם לתנאים שלעיל, תתקיים אסיפה נדחית שעל סדר יומה תיקון התקנון.

האסיפה הנדחית שעל סדר יומה תיקון התקנון תתקיים ביום שני 27.08.18 בשעה 20:00 בבית העם.

לאחר אסיפה זו, תתקיים ההצבעה בקלפי שייערך ביום ראשון 9.09.18 בין השעה 17:00 לשעה 21:00 בספרייה.

אישור תיקון התקנון באסיפה הנדחית יכול להתקבל בכל מספר של משתתפים, ובלבד שיצביעו בעד התיקון רוב של 3/4 מהמצביעים.

דברי הסבר לתיקון התקנון ולהצעה לאישור הוראות התקנון המוצע כהחלטות אסיפה יחולקו לתאי הדואר של החברים וזמינים באתר הישוב. עותק מלא של התקנון הקיים של האגודה, התקנון המוצע וההצעה לאישור הוראות התקנון המוצע כהחלטות אסיפה ניתן לקבל במזכירות האגודה החקלאית או בדואר אלקטרוני – יש לפנות לכתובת המיל הר"מ:

בברכה

פיני חלאג – מזכיר

מושב טל שחר

halagp@gmail.com