בקשת הצעות מחיר לעיבוד קרקעות המושקות במים מתוקים בטל-שחר

Post date: Aug 25, 2015 9:13:04 AM

טל שחר - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

טל: 08-9340825, פקס:08-9353090

תאריך: 25.08.15

אל: חברי טל-שחר

מאת: מזכירות טל-שחר

הנדון: בקשת הצעות מחיר לעיבוד קרקעות המושקות במים מתוקים בטל-שחר

1. מושב טל-שחר מבקש לקבל הצעות מחיר עבור עיבוד קרקעות המושקות במים מתוקים

כ– 342 דונם :

א. 37 דונם – חלקת המטע המשמיש לשעבר.

ב. 50 דונם – בגוש ה – 500 דונם.

ג. 25 דונם - ליד המאגר בסמוך למתקן לטיהור מים שלישוניים.

ד. 200 דונם – זיתים מבוגרים לשעבר.

ה. 15 דונם - לשעבר "אדינגר – מרקוביץ".

ו. 15 דונם - ליד משק שרה רז ומצדו הדרומי.

ניתן לעיין במפה הנמצאת במזכירות

את ההצעות כשהן חתומות ע"י המגישים יש להגיש עד יום שני 07.09.15 שעה 12:00 לידי

המזכירה בלבד במעטפה סגורה וכן לדרוש אישור מסירה חתום ע"י המזכירה.

2. לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה הצעות נוספות.

3. תקופת העיבוד - החל מ- 01.10.15 ועד 30.09.17 . למעט חלקת 200 דונם זיתים מבוגרים

לשעבר לשנה אחת בלבד עם אופציה לאגודה לשנה נוספת.

4. אין ועד המושב מתחייב לקבל הצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא. הועד רשאי לנהל

מו"מ עם המציעים.

5. גושי הקרקעות הנ"ל יועמדו לרשות המשתמשים כגושים שלמים.

6. מים - מכסות בהתאם ליכולת האגודה ולהקצאה של נציבות המים/מקורות. תעריף המים

כיום שלישוני- 1.69 ₪ למ"ק ומים שפירים לחקלאות – 2.62 ₪ למ"ק. התעריפים אלה אינם

כוללים מע"מ. תעריפים אלו אינם קבועים ויעדכנו מעת לעת ע"י ועד האגודה .

7. בקרקעות אלו תשולם לאגודה ע"י מקבלי הרשות תוספת עבור אחזקת תשתיות 20 ש"ח/דונם.

8. תנאי תשלום:

שנה ראשונה: מחצית ראשונה ב- 1.06.16 ומחצית שנייה ב- 1.08.16.

שנה שניה: מחצית ראשונה ב- 1.06.17 ומחצית שנייה ב- 1.08.17.

9. חל איסור מוחלט על העברת זכויות לצד ג' .

10. על החבר המציע להגיש את הצעתו בצרוף הסכם עיבוד שניתן לקבלו במזכירות האגודה. ללא

הסכם עיבוד חתום הצעה תיפסל.

לא יתקבלו טפסים לאחר המועד האמור

6. תנאים נוספים:

1. זכאים להגיש הצעות רק חברים אשר הסדירו את חובם לאגודה באמצעות הפקדת המחאות.

2. את המחירים המוצעים יש להגיש בכפולות של 10 ש"ח בלבד.

3. על החבר המציע להגיש את הצעתו בצרוף הסכם עיבוד. את ההסכם ניתן לקבל במזכירות

האגודה.

4. על החבר המציע לצרף להצעתו המחאת ביטחון ללא ציון תאריך פירעון בגובה של 10%

מהצעתו.

5. חבר שהצעתו תזכה ויחזור בו מהצעתו האגודה תחלט את המחאת הביטחון..

6. מציע שהצעתו לא תעמוד בכל הקריטריונים הנ"ל תיפסל על הסף.

בברכה

ועד הנהלה

טופס להחזרה

תאריך: ____________

לכבוד

ועד המושב

מאת: _______________ משק: ________________

להלן פירוט הקרקעות:

הערה:

1. גודל השטח הרשום עפ"י נתונים היסטוריים,

בכל מקרה שומרת האגודה לעצמה את הזכות לבצע מדידה בפועל והחיוב יהיה בהתאם.

2. ועד המושב שומר לעצמו את הזכות להקצאת קרקעות לשימושים מיוחדים מחוץ

למסגרת המכרז במחיר הגבוה ביותר שיושג במכרז.

במקרה של הקצאות מסוג זה יוקטנו השטחים המוגדרים בטבלה בהתאם.

חתימת החבר: _____________

תאריך: _________________