חוזר אסיפה הכללית נכון ליום 29/01/2019

תקציב האגודה


ציטוט מתוך התקנון המוצע שאושר ע"י האסיפה הכללית ב- 5.08.18: 1. וועדת נכסים ומכרזים
 2. תוקם ועדת נכסים ומכרזים שתהיה אחראית לקביעת נהלים לניהול נכסי האגודה ולעדכונם ולאישור וניהול מיזמים ותשמש כוועדת מכרזים
 3. הוועדה תהיה מורכבת מ- 3 חברי האגודה שייבחרו על ידי האסיפה חבר אחד שימונה על ידי הוועד מבין חבריו ונציג משרד עוה"ד של האגודה או עו"ד שתמנה הוועדה על פי שיקוליה.
 4. משך הכהונה של חברי האגודה יעמוד על 4 שנים והחברים יוכלו להיבחר מחדש לאחר 4 שנים נוספות שלא יכהנו בה.
 5. למרות האמור לעיל וכדי להבטיח רציפות בתפקוד הוועדה, משך הכהונה של שני החברים שיזכו במרבית הקולות יהיה בתקופה הראשונה בלבד 6 שנים. נציג הוועד יכהן בתפקיד במשך חברותו בוועד אלא אם הוחלף קודם לכן על ידי הוועד.
 6. הוועדה תגבש ותעדכן הצעות לנהלים בנושאי הבאים ותביאם לאישור האסיפה:
  1. סיווג הנכסים והמיזמים לסוגיהם ובכלל זה הבחנה בין מיזמים העושים שימוש באמצעי הייצור של האגודה ובזכויותיה ובין נכסים מבונים שניהולם כרוך בדרך כלל בהשכרתם.
  2. נהלים לאישור וניהול המיזמים והנכסים בהתאם לאופיים ולעקרונות ולכללים דלעיל ועל פי כל דין.
 7. וועדת מכרזים – הוועדה תשמש כוועדת מכרזים אשר תכין את מסמכי המכרזים, תבחן, את ההצעות ותאשר את הזוכים על פי הכללים שלהלן:
  1. אישור סופי למיזם ולזוכים בו יינתן לאחר הודעה על תוצאות המכרז וקבלת התנגדויות.
  2. הוועדה תנמק בכתב את הסיבות לאישור הזוכים במכרז - כך בכל מקרה ובמיוחד במקרים בהם הוגשו פחות משלוש הצעות ובמקרה וההצעה הכספית המתקבלת אינה ההצעה הגבוהה ביותר.
  3. חברי הועדה לא ישתתפו במיזמים הנדונים על ידם.
  4. חבר הנמצא בניגוד עניינים לא יוכל להיות חבר בוועדה ויהיה חייב לצאת מהועדה במקרה כזה (לא מספיק לצאת מהדיון ומהצבעה הספציפית).
  5. הוועדה רשאית להיעזר במומחים להכנת מכרזים על פי שיקוליה
  6. עתודת תקציב למימון התשלום למומחים תיכלל בתקציב השנתי של האגודה ותעמוד לרשות הוועדה. ככל שיידרשו סכומים נוספים תתבקש האסיפה לאשר זאת במסגרת שינוי של התקציב השנתי.


 1. האחריות על ניהול המיזמים על פי עקרונות, כללים ונהלים אלה חלה על וועד האגודה.
 2. ניהול נכסי האגודה כפוף לביקורת של וועדת הביקורת של האגודה .
החלטת המועצה לתכנון ובניה בעניין משקי עזר