הנדון: החלפת קרקע להקמת לולים עם משפחת קיסר

הנדון: החלפת קרקע להקמת לולים עם משפחת קיסר


להלן רקע לדיון שייתקיים באסיפה הכללית שתיערך בתאריך ה 10.12.18:


 1. במהלך שנת 2016 בקשו החברים קיסר אריאל (משק 94) וקיסר עותניאל (משק 6 ) אשר שימש חבר ועד האגודה באותה עת להקים חוות לולים על חלקת ב' שקבלו במסגרת חלוקת קרקעות לחברים בהתאם להחלטת האסיפה הכללית.
 2. רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) סירבה לבקשתם להקים את חוות הלולים על הקרקע שקבלו במסגרת החלוקה האמורה לעיל בטענה כי לאגודה שטחים עודפים אשר לא סומנו ועד שהאגודה לא תסמן שטחים אלו רמ"י לא יתן את אישורו.
 3. לאחר פניית החברים קיסר לרמ"י אושר להם להקים את חוות הלולים בחלקה אחרת. מדובר בחלקה הסמוכה למתקן המים השלישוני ולמתקן לטיפול השפכים בסמוך לנחל שורק ולמאגר של טל שחר.
 4. החברים קיסר פנו אל ועד האגודה והועד אישר לבצע את החלפת הקרקעות בעלי שטח זהה ואף נחתם הסכם ב- 9.02.17 בנדון עם החברים קיסר שכלל כתב התחייבות לשיפוי האגודה לכל נזק שייגרם לה הנובע מהחלטה זו.
 5. בהתאם לכך החברים קיסר המשיכו לפעול לתכנון ולהוצאת היתר בניה להקמת חוות הלולים בחלקה החלופית.
 6. בתאריך 19.03.17 נתכנסה הועדה הממליצה לחלוקת חלקות ב' לחברים והחליטה כי הנושא החלפת הקרקעות עם האחים קיסר היה צריך להידון בפני הועדה הממליצה לחלוקת חלקות ב' לחברים וע"י האסיפה הכללית וכי הוועדה ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את ההסכם שנחתם עם אחים קיסר.
 7. בתאריך 28.08.17 נתקבל מכתב מאת עו"ד אבידני יצחק בא כוחו של דב יגר בו הוא דורש מוועד האגודה לבטל לאלתר את החלטתו ולהודיע לוועדה המקומית לתכנון ובניה על ביטול כל הליכי תכנון של הלולים.
 8. בתאריך 31.08.17 פנה בא כוחו של דב יגר אל רשם האגודות השיתופיות בתלונה על הקצאת חלקות ב' לאחים קיסר בניגוד להחלטות האסיפה הכללית ומבקש מהרשם להורות על ביצוע בדיקה על התנהלות ועד האגודה לרבות הפגיעה בנכסי האגודה לטובת האחים קיסר.
 9. בתאריך 3.09.17 בא כוחם של אחים קיסר דחו את כל טענותיו של דב יגר.
 10. בתאריך 19.09.17 דחה וועד האגודה את טענותיו של דב יגר.
 11. בתאריך 20.11.17 נתקבלה הודעתו של רשם האגודות כי נתקבלה תלונה בעניין חלוקת שטחים בניגוד לנוהלים עליהם התקבלו החלטות של האסיפה הכללית וכי בטרם מינוי חוקר לבדיקת התנהלות הועד מבקש הרשם את התייחסותו לטענות אלה.
 12. בתאריך 5.12.17 השיבו האחים קיסר באמצעות בא כוחם עו"ד לאופר כי הם דוחים את כל הטענות שהועלו ע"י דב יגר וכי החלפת הקרקע נעשתה בסמכות וכדין.
 1. בתאריך 18.12.17 השיבה האגודה לפניית הרשם כי הועד פעל בסמכות וכי היא דוחה את כל הטענות שהעלו במכתבו של דב יגר.
 2. בתאריך 22.03.18 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי י-ם ע"י החברים: דב יגר, יצחק יוגב, אברהם גופר, אורי ליטוין, שלמה עיני ויואב שגיא למתן צו מניעה ובקשת המרצת פתיחה כנגד האגודה ואחים קיסר זאת על מנת למצות את ההליכים המשפטיים לביטול החלטת ועד האגודה זאת מבלי שיקבעו עובדות בשטח בלתי הפיכות.
 3. בתאריך 22.04.18 התקיים דיון בבקשה לצו המניעה ונפסק כי הבקשה למתן הצו תימחק תוך שמירת זכותם של החברים המבקשים להגיש בקשה חדשה לצו זמני אם התפתחויות מבחינתם יצדקו זאת. כמו כן היה ויינתן היתר בניה על האגודה ו/או בא כחם של אחים קיסר להודיע בכתב לחברים המבקשים 21 יום בטרם ביצוע כל פעולה פיזית בשטח.
 4. בישיבתו בתאריך 25.06.18 החליט ועד האגודה את ההחלטות הבאות:
  1. כי יישלח מכתב דרישה למשפ' קיסר להחזר הוצאות שנגרמו לאגודה בגין החלפת הקרקעות בסך 12,500 ₪ בתוספת מע"מ ואכן משפ' קיסר שלמה לאגודה סך זה.
  2. כי סוגית החלפת הקרקע עם משפ' קיסר היתה צריכה להגיע בעבר לאסיפה כללית, החלטה שהתקבלה על דעתם של חמישה מחברי הועד, זאב הראל, דני מדיוני, רומי קנבל, רוני צבן ושחר סבוראי .
  3. כי נציגי הוועד יפנו אל נציג המבקשים ואל משפ' קיסר במטרה להגיע להסכמה לדחיית התגובה להמרצת הפתיחה ולהמתין להחלטת רשם האגודות השיתופיות בנדון זאת במטרה לחסוך בעלויות משפטיות הכרוכות בכך.
 5. מאז ועד 1.11.18 נעשו מס' רב של ניסיונות ע"י כל הצדדים להגיע לפשרה במסגרתה יסכימו כל הצדדים להפנות את המחלוקת לרשם האגודות תוך התחייבות כל הצדדים כי החלטותיו וקביעותיו של הרשם תהיינה סופיות ומוחלטות אשר תחייבנה את כל הצדדים ללא זכות ערעור בעניין זה. מהלכים אלה לא צלחו.
 6. לאור העובדה כי ניסיונות הפשרה בין הצדדים לא צלחו בתאריך 1.11.18 הגישה האגודה את תגובתה לבית המשפט לבקשת המרצת פתיחה לעיכוב כל ההליכים והעברתו לרשם האגדות השיתופיות על מנת שימנה בורר מטעמו להכריע בסכסוך נשוא עתירה זו.
 7. בתאריך 5.11.18 ועד האגודה דן במכתבו של החבר דני מדיוני אשר בקש:
 8. זימון לאלתר של אסיפה הכללית לדיון בהחלטה בנושא החלפת הקרקעות להקמת לולים עם משפ' קיסר.
 9. להסתייע בכל הנושאים הקשורים לנושא זה בעו"ד חיצוני ולא במשרדו של היועץ המשפטי של האגודה עו"ד לנדנר שהיה מעורב בייעוץ והנחייה בכל הנוגע להחלטה מיום 16.01.17.
 10. להמליץ לאסיפה הכללית שהאגודה תישא בכל ההוצאות שנגרמו לחברים שנקטו בהליך משפטי.

לאחר דיון החליט ועד האגודה:

 1. להביא את נושא החלפת הקרקעות להקמת לולים עם משפ' קיסר לאסיפה הכללית.
 2. לקבל חוו"ד מעו"ד חיצוני (ולא מזאב לנדנר) לגבי חוקיות הדיון באסיפה בנושא אשר נדון בבית המשפט. 1. בתאריך 10.11.18 הוגשה בקשה לבית המשפט בהסכמת כל הצדדים כי ומאחר ביום 10.12.18 אמורה להתקיים באגודה אסיפה כללית שעניינה "החלפת קרקע להקמת לולים עם משפחת קיסר". המבקשים בתיק העיקרי, ומבלי לגרוע מזכויותיהם ו/או טענותיהם, מבקשים להמתין עם תגובתם לבקשת האגודה לעיכוב ההליכים בתיק, עד לאחר החלטת האסיפה הכללית בעניין, דבר שיכול וייתר את ההליכים בתיק דנן.
 2. בהתאם לחוו"ד שנתקבלה, אין כל מניעה להעלות את הנושא לדיון באסיפה הכללית. אין כל החלטה שיפוטית הקובעת כי אסור לאגודה לדון בנושא. (מצ"ב חוו"ד)


לדיון באסיפה:

ועד האגודה מבקש בהתאם להחלטה מיום 5.11.18 להביא את נושא החלפת הקרקע להקמת לולים עם משפ' קיסר לדיון באסיפה הכללית.