עדכון תקנון האגודה

נשלח 20 באוג׳ 2015, 0:13 על ידי מושב טל שחר

נוסח קיים

נוסח מוצע

חלק ב'

תנאי החברות

חלק ב'

תנאי החברות

1.      הכשרת החברים

א.       חברי האגודה יהיו:

(1)   האנשים המשתתפים בבקשת הרישום;

(2)   אנשים וגופים אחרים המתקבלים כחברים מדי פעם בפעם בהתאם לתקנות הללו; בתנאי שבמקרה הפסקת חברותו של חבר, או במקרה של העברת נחלתו לאחר, יתקבל הבעל החדש של הנחלה כחבר לאגודה אם הוא כשיר לכך בהתאם לתקנות אלו וזה בהתאם לפרוצדורה המפורטת בתקנות 2 ו-3 להלן.

ב.       כל חבר יהיה:

(1)   תושב קבוע במושב או איש החושב להתיישבות במושב טל שחר.

(2)   בעל אופי טוב.

(3)   בן 18 לכל הפחות.

(4)   אדם שאינו חבר באגודה אחרת, אשר מטרותיה דומות למטרות האגודה הזאת.

(5)   חבר ב"ניר בע"מ" ובחברת העובדים בע"מ.

1.      כשירות לחברות

יוכל להיות חבר האגודה רק אדם שנתמלאו בו כל התנאים

המפורטים להלן:

א.       הוא אדם הגר בפועל בדרך קבע בישוב טל שחר והוא בעל זכויות בנחלה.

ב.       הוא אזרח מדינת ישראל ותושב בה.

ג.        הוא אינו בעל זכויות בנחלה נוספת בטל שחר ו/או בישוב

      אחר ואינו חבר באגודה שיתופית להתיישבות אחרת אשר מטרותיה דומות למטרות המפורטות בתקנון זה.

ד.       הוא בן 21 שנים לפחות.

ה.       הוא מילא אחרי כל תנאי הקבלה על פי הוראות תקנון זה.

מובהר בזאת כי מי שהינו חבר האגודה ביום תיקון תקנון זה,

חברותו תעמוד בתוקף ויראו בו חבר כל עוד לא פקעה חברותו

באגודה או יצא מהאגודה בהתאם להוראות תקנון זה.

 

2.      בקשה להתקבל כחבר

א.       כל המבקש להתקבל כחבר באגודה, לרבות אלה שחתמו על בקשת רישום האגודה, יגיש לאגודה התחייבות בכתב בנוסח הבא או בנוסח דומה לו, כפי הצורך:

"אני ______ הגר ב______ והעוסק ב_______ (ציין את משלוח היד) יליד שנה _______ והנני מבקש בזה להתקבל כחבר ל_____ בע"מ; אם אתקבל כחבר, הנני מתחייב למלא אחרי תקנות האגודה ואחרי ההחלטות וההוראות של האסיפה הכללית, של ועד ההנהלה ושל פקידי האגודה המורשים לכך, והנני מקבל עלי אחריות בעד כל ההתחייבויות, הקנסות והתנאים המפורטים בתקנות הללו; כמו כן, הנני מסכים כי הרשימות שבספרי האגודה תחייבנה אותי בקשר עם כל עניין הנוגע לחובותי לאגודה או לתביעותי מהאגודה".

ב.       וכן רשאית האגודה לדרוש מאת כל המבקש להתקבל כחבר באגודה לחתום על התחייבות הקובעת את יחסי החבר לאגודה ואת אופן התנהגותו בנוסח אשר יקבע בתוספת לתקנות הללו.

2.      תנאים לקבלת חבר

א.       המבקש להתקבל כחבר האגודה (להלן: "המבקש") יגיש לאגודה בקשה בכתב בנוסח הבא או בנוסח אחר שייקבע

 ע"י ועד ההנהלה:

"אני הח"מ מבקש בזה להתקבל כחבר באגודה "טל שחר  - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ". אני מתחייב, אם אתקבל כחבר האגודה, למלא אחר הוראותיה ואחר התחייבויות שתחולנה עלי בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות רשויות האגודה, הן התחייבויות כספיות והן אחרות. אני מתחייב כי כל עוד אהיה בעל זכויות בנחלה באגודה, אהיה חבר האגודה.

ידוע לי ואני מסכים לשלם לאגודה דמי כניסה למטרת פיתוח תשתיות במושב, כפי שייקבע ע"י ועד ההנהלה, אשר לא יוחזרו לי בשום מקרה. דמי הכניסה ישולמו על ידי במועד קבלתי כמועמד וכתנאי מוקדם לכך.

אני מסמיך את ועד ההנהלה, או כל מי מטעמו, לבצע על חשבוני את כל הבדיקות הנדרשות לדעתו לשם בדיקת התאמתי לחברות באגודה, ואני מתחייב לקבל ללא כל ערעור וללא כל צורך בנימוק כל החלטה שתתקבל בעניין בקשתי להתקבל כחבר.

היה ולא אתקבל כחבר אגודה וזאת מכל סיבה שהיא לא תהיה לי כל טענה כלפי האגודה או מי מטעמה."

 

ב.       הבקשה להתקבל כחבר האגודה תוגש לוועד ההנהלה ביחד עם החוזה לרכישת הנחלה בו מצויין במפורש כי הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור טל שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ על קבלת הרוכשים למועמדות באגודה, וכן כל מסמך אחר אשר ידרש בהתאם לסעיף קטן ג', ובתשלום דמי כניסה כאמור בבקשה להתקבל כחבר.

 

ג.        ועד ההנהלה יזמן את המבקש לראיון וכן יפנה את המבקש לבדיקה וחוות דעת מגופים מקצועיים לפי שיקול דעתו.

                       

ועד ההנהלה יהיה רשאי לדרוש מהמבקש להמציא לו תצהיר בקשר עם עברו או כל מסמך אחר הדרוש לדעת ועד ההנהלה לצורך בחינת קבלתו של המבקש.

 

ד.       לאחר קבלת חוות הדעת מהגורמים המקצועיים אליהם הופנה המבקש כמפורט בסעיף (ג) לעיל, יתכנס ועד ההנהלה ויקבל החלטה בעניין קבלתו או דחייתו של המבקש לתקופת מועמדות.

 

ההחלטה על קבלת המבקש כמועמד תכנס לתוקפה רק לאחר שיוצג לוועד ההנהלה הסכם לרכישת נחלה, וכן לאחר שהמבקש יעמוד בהתחייבויותיו כאמור בסעיף ח' להלן.

 

ה.       אישר ועד ההנהלה את הבקשה של המבקש, תחל ממועד מתן האישור תקופת מועמדות אשר לא תעלה על שנה. ועד ההנהלה יהיה רשאי בנסיבות מיוחדות להאריך את תקופת המועמדות בשנה נוספת.

 

לא יתקבל מועמד כחבר אגודה אלא אם כן הוא בעל זכויות בנחלה או רכש זכויות כאמור, ובתנאי כי בעלי הזכויות הקודמים בנחלה זו הפסיקו את חברותם באגודה.

 

ו.        בתום תקופת המועמדות יחליט ועד ההנהלה האם לקבל את המועמד לחברות או לדחותו. החליט ועד ההנהלה לדחות את בקשת המועמד, תהיה החלטתו סופית. החליט ועד ההנהלה לקבל את המועמד לחברות, יפרסם החלטתו לחברי האגודה באמצעי התקשורת לחברים המקובלים באגודה באותה עת. לחברי האגודה יעמדו 30 ימים ממועד הפרסום על מנת להשיג על החלטת ועד ההנהלה בעניין קבלה לחברות. ככל שתוגשנה השגות לועד ההנהלה, תובא ההכרעה להחלטת האסיפה הכללית. לא הוגשו כל השגות, יראו את המועמד כחבר החל ממועד החלטת ועד ההנהלה על כך.

 

ז.        למען הסר ספק, התקבל מועמד כחבר יראו בו כחבר מהמועד בו התקבלה על כך החלטת ועד ההנהלה או החלטת האסיפה הכללית, לפי העניין.

 

ח.       קבלתו של מועמד כחבר האגודה תהיה בכפוף למילוי כל התנאים לקבלתו כקבוע על פי תקנון זה ובכלל זה תשלום דמי כניסה בהתאם להוראות תקנון זה.

 

 

ט.       ועד ההנהלה רשאי למנות ועדת קבלה שבה יכהנו לפחות שניים מחברי ועד ההנהלה. לוועדת הקבלה תהיינה הסמכויות שיש לוועד ההנהלה על פי האמור לעיל לעניין הליך קבלת מועמדים והיא תביא את המלצותיה לוועד ההנהלה שבסמכותו יהיה לאשר או לסרב לקבל את המבקש כמועמד.

 

לא מונתה ועדת קבלה כאמור לעיל, כי אז יראו בוועד ההנהלה כוועדת קבלה. ועדת קבלה תהיה רשאית להתכנס במניין חוקי של רוב חבריה.

 

י.        היו הזכויות בנחלה מוקנות או עשויות להיות מוקנות לשני בני זוג, כי אז תוגש בקשה להתקבל כחבר על ידי שניהם. היה ומסיבה כלשהי אחד מבני הזוג לא יתקבל כמועמד או כחבר, כי אז תדחה בקשתם של שני בני הזוג.

 

יא.     על אף האמור בהוראות כל דין, לא יראו אדם כחבר האגודה, אפילו נהג ונהגו בו כחבר האגודה, אלא אם התקבל לחברות באגודה בהתאם להוראות תקנון זה.

 

3.      קבלת חברים

א.       בהתאם להוראות סעיף 3, בחלק ו' להלן, תוגש הבקשה לאספת ועד ההנהלה והועד יוכל להחליט ברוב דעות החברים הנוכחים באספה לקבל את המבקש או לדחותו מבלי לתת כל סיבה לכך.

ב.       החלטת ועד ההנהלה לקבל חבר לא תהיה מוחלטת אלא אם כן נתאשרה על ידי האסיפה הכללית ברוב של שני שלישים מן החברים הנוכחים באסיפה.

ג.        כי מי שבקשתו נדחתה על ידי ועד ההנהלה יוכל לערער בפני האסיפה הכללית הקרובה של החברים שבה יצביעו הצבעה חשאית בפתקאות ואם לא פחות משלושה רבעים ממספר החברים הנוכחים יצביעו בעד קבלתו – יקבלוהו לחבר מיד.

ד.       הוראות א' ו-ב' לא תחולנה על האנשים החתומים על בקשת הרישום.

3.      קבלת בן כחבר אגודה

הוראות סעיפים 2(ג)עד 2(ה) ו-2(ח) לעיל לא יחולו על מועמד שהינו בן של בעלי זכויות בנחלה המעוניין להתקבל לחברות באגודה, לרבות באמצעות קבלת משק הוריו, ובמקום זאת יחולו על הבן (לרבות בן/בת זוג של הבן) הוראות אלו:

א.       ביקש בן של חבר להתקבל כחבר אגודה, לרבות במקום הוריו למשק הוריו, יגיש לוועד ההנהלה של האגודה את בקשתו להתקבל כחבר בצירוף מסמכים אלו:

(1)   בקשה כאמור בסעיף 2(א) לחלק ב' בתקנון זה.

(2)   אישור זכויות בנחלה במושב טל שחר.

(3)   במידה והבקשה היא למשק ההורים, הודעה חתומה של הוריו, על פקיעת חברותם עם קבלת הבן לחברות, ושחתימתם עליה מאושרת בידי עו"ד.

מובהר בזאת כי בן שיתקבל כחבר אגודה במקום הוריו יהיה פטור מתשלום דמי כניסה.

ב.       לא עמד הבן בתנאים המצוינים בסעיף (א) לעיל, כי אז ידחה הוועד באופן אוטומטי את בקשתו של הבן ללא צורך בנימוק כלשהו.

ג.        הוגשה בקשה על ידי בן לוועד ההנהלה כאמור לעיל , ינהגו בה כאמור בסעיף 2(ו) ו-2(ז) לעיל, למעט לעניין תקופת המועמדות.

 

4.      ממונים של חברים (במקרה של מות)

חברים רשאים למנות ממונים כנאמר בסעיף 31 בפקודת האגודות השיתופיות 1933 ובתקנות האגודות השיתופיות 1934 תקנה מס' 8.

4.      בוטל

5.      הפסקת חברות

חברותו של חבר נפסקת:

א.       במותו;

ב.       בחדלו להשתתף בהון האגודה בחלק הדרוש;

ג.        בעוקרו את מושבו מהמושב או כשאין במחשבתו להתיישב בו;

ד.       בצאתו את האגודה אחרי מתן הודעה בכתב למזכיר 6 חודשים מראש, אולם יציאה כזאת לא תקבל תוקף כל זמן שהחבר נשאר חייב להשתמש באחד מן השירותים של האגודה, אלא אם ועד ההחלטה החליט אחרת;

ה.       בחלותו במחלת רוח תמידית;

ו.        במקרה של הוצאתו מהאגודה;

ז.        אם חדל להיות חבר ב"ניר בע"מ" או בחברת העובדים בע"מ;

כל זה, בתנאי בהוראות הסעיפים 32 ו-33 בפקודות האגודות השיתופיות 1933 תחולנה לגבי אלה.

5.      פקיעת חברות

א.       חברותו של חבר באגודה פוקעת במקרים הבאים:

(1)   במותו.

(2)   במקרה של הוצאתו או יציאתו מהאגודה על פי הוראות תקנון זה.

(3)   במקרה שעקר את מקום מגוריו מתחום המושב מבלי שקיבל על כך את אישור ועד ההנהלה. ועד ההנהלה יקבע האם החבר אכן עקר את מקום מגוריו. החלטת הוועד תינתן רק לאחר שניתנה לחבר הזדמנות לטעון את טענותיו בפני ועד ההנהלה. לא הופיע החבר לדיון למרות שהוזמן, יהיה רשאי הוועד לדון בהעדרו.

(4)   הפסיק להיות בעל זכויות בנחלה במושב טל שחר.

ב.       על אף האמור לעיל חבר אשר יבקש לחלוק על קביעת ועד ההנהלה כי עקר את מקום מושבו, יהיה רשאי לעשות כן בתוך 30 יום מיום שקיבל את הודעת הוועד כאמור בסעיף (א)(3) לעיל, בהודעה בכתב מנומקת לוועד ההנהלה.

ניתנה הודעה כאמור על ידי החבר כי אז תושהה פקיעת החברות עד להכרעת האסיפה הכללית. ועד ההנהלה יכנס את האסיפה הכללית בתוך 90 יום מיום הודעת החבר וזו תחליט האם חברות החבר פוקעת. ההחלטות באסיפה הכללית יתקבלו בהצעה קלפי רוב רגיל מבין המצביעים.

 

6.      הוצאת חברים

מותר להוציא חבר מהאגודה, אם יצביעו בעד הוצאתו שני שלישים מהחברים הנוכחים באספה כללית, אשר בסדר יומה נכללה הצעת הוצאתו מפני אחת הסיבות הבאות:

א.       אינו משלם את חלקו בהון האגודה במועד הקבוע לכך;

ב.       נמצא חייב בחטא פלילי שביסודו אי יושר;

ג.        הוא מתרשל בקביעות בתשלום חובותיו לאגודה;

ד.       אינו ממלא את התחייבויותיו כלפי האגודה ומסרב או מתרשל להשמע לתקנות ולהוראות של האספה הכללי ולהחלטות ולהוראות של ועד ההנהלה או של פקידי האגודה המורשים לכך.

ה.       יאשם באיזה מעשה בלתי הוגן הגורם רעה למטרות האגודה או לענייני הקואופרציה;

ו.        הוכרז לפושט רגל או אם נמסרו ענייניו לחיסול;

בתנאי כי:

ועד ההנהלה יודיע לחבר בכתב על דבר האשמה שבה מאשימים אותו, בהתאם להוראה הזאת, 30 יום לפני האספה הכללית העומדת להתקיים בכדי לדון בהאשמתו;

תשובה החבר תוגש לאספה הכללית;

אם במשך 15 יום מיום שנמסרה לחבר הודעה האשמה, יכחיש החבר את אשמתו וידרוש חקירה רשמית, תתמנה ועדת חקירה בת שלושה חברים של האגודה כדלקמן:

ועד ההנהלה ימנה חבר אחד, החבר הנאשם ימנה חבר שני, החברים יבחרו בשלישי;

במקרה שלא יוכלו השנים לבוא לידי הסכם בדבר בחירת השלישי, יעשה המינוי על ידי ברית הפקוח שהאגודה מסונפת אליה;

מסקנות ועדת החקירה תוגשנה לאספה הכללית וזו תפעל כפי שתמצא לנכון.

 

6.      הוצאת חבר מהאגודה

 

א.       אלו כל אחת מהעילות להוצאת חבר מהאגודה:

(1)   החבר אינו בעל סגולות הכשירות לחברות באגודה כנדרש בתקנון זה.

(2)   החבר אינו משלם לאגודה את חובותיו באופן ממושך, או אינו מקיים את הוראות התקנון או רשויות האגודה, וזאת על אף שקיבל התראה מהאגודה על כך.

 

ב.       ההחלטה על הוצאת חבר מהאגודה תהיה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, על פי הנוהל המפורט להלן.

ג.        החליט ועד ההנהלה כי קיימת עילה להוצאתו של החבר מהאגודה כאמור לעיל, יודיע לו ועד האגודה בכתב על כך וזאת לא יאוחר מ- 30 יום לפני כינוס האסיפה הכללית העומדת לדון בהוצאת החבר הנ"ל מהאגודה. ההודעה תכלול פירוט הנימוקים בגינם סבור הועד כי יש להפסיק את חברותו של החבר אגודה.

ד.       האסיפה הכללית תכריע בהוצאתו של חבר בהצבעה קלפי, ברוב רגיל.

 

                       

ה.       החליטה האסיפה הכללית על הוצאת חבר מהאגודה יהיה רשאי החבר לשעבר להביא את העניין להכרעה בהליך של בוררות בהתאם להוראות תקנון זה.

ו.        פקיעת חברות של חבר או הליכי הוצאת חבר מהאגודה לא יפגעו בזכותה של האגודה לפעול לגביית הכספים והחובות המגיעים לה.

 

7.      לא קיים

7.      פנקס חברים

                (א)        האגודה תנהל פנקס חברים ובו יהיו רשומים כל חברי האגודה.

 

            (ב)        בפנקס החברים יירשמו פרטים אשר נדרשים בהתאם להוראות כל דין, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להחלטות רשויות האגודה.

חלק ה'

הנהלת האגודה

חלק ה'

הנהלת האגודה

1(ט)     ההצבעה באסיפה הכללית תעשה בהרמת             יד, לבד מהעניינים הנדונים בתקנה ב' 3(ב')             לעיל ואם ידרש הדבר לפחות על ידי עשירית             מהחברים הנוכחים – תעשה ההצבעה             בחשאי על ידי פתקאות; כל החלטה תתקבל             ברוב דעות, פרט לאותם העניינים שבהם             נדרש רוב מיוחד לי פקודת האגודות             השיתופיות 1933 והתקנות שהותקנו על             פיה; החלטה שנתקבלה תחייב את כל חברי             האגודה בין אם נכחו באספה ובין אם נעדרו             ממנה ובין אם הצביעו בעדה או נגדה.

1(ט)     ההצבעה הכללית תיעשה בהרמת ידיים ותהיה             גלויה, אולם היא תהיה בקלפי אם יידרש הדבר             על ידי לפחות 10% מהחברים הנוכחים באסיפה             או אם יחליט על כך הועד, והחלטת הועד בעניין             תכלל במסגרת ההזמנה לאותה אסיפה; כל             החלטה תתקבל ברוב דעות, פרט לאותם             העניינים שבהם נדרש רוב מיוחד לי פקודת             האגודות השיתופיות 1933 והתקנות שהותקנו             על פיה; החלטה שנתקבלה תחייב את כל חברי             האגודה בין אם נכחו באספה ובין אם נעדרו             ממנה ובין אם הצביעו בעדה או נגדה.           

1(יג)     לא קיים

1(יג)     אסיפה כללית אינה רשאית לשנות או לבטל             החלטה לפני שחלפה שנה ממועד קבלתה. לאחר    תום שנה זו החלטת אסיפה כללית תהיה ניתנת             לביטול או שינוי אם הצביעו בעד הצעת הביטול             או השינוי רוב רגיל מבין המשתתפים בהצבעה.

 

Comments