הודעות לתושבי טל שחר

הודעות שוטפות לתושבי טל שחר

הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית

נשלח 27 ביולי 2017, 5:00 על ידי Dror Arbel

 

                                                              תאריך: 28.07.17

 

הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית

 

הננו להודיעכם כי ביום חמישי   בתאריך  10.08.17  תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

 

1.     בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לבחירת נציג שלישי לוועדת ביקורת.

 

 

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

 

                                                                                       המזכירות

מתאר מטה יהודה להקמת מבנים חקלאיים ותיירות כפרית במטה יהודה ועוד..

נשלח 17 ביולי 2017, 1:09 על ידי Dror Arbel   [ עודכן 17 ביולי 2017, 1:11 ]

לחברים שלום,

בימים אלו הגישה המועצה תכנית מתאר לוועדה המחוזית -  שמטרותיה:

א. יצירת תשתית סטטוטורית גמישה ומאפשרת לפיתוח תיירות כפרית וחקלאות.
ב. שמירה על קרקע עידית הראויה לעיבוד חקלאי והגנתה משימושי קרקע בלתי הפיכים, שמירה על רזרבות של קרקעות לדורות הבאים.
ג. הרחבת הייצור החקלאי ועיבוד התוצרת החקלאית כמקור לזהותו ולייחודו של המרחב הכפרי מטה יהודה.
ד. ביסוס וחיזוק היישובים הכפריים ע"י משיכת אוכלוסייה ופיתוח מקורות תעסוקה ופרנסה כפריים.
ה. פיתוח התיירות הכפרית והחקלאות תוך שמירה על שטחים פתוחים וריאות ירוקות בראייה של איזון אקולוגי ופיתוח בר קיימא.
ו. הוספת יחידה שלישית בנחלות במושבים בהתאם להנחיות תמ"א 35 1ב'.
עיקרי ההוראות:
1. הגדרת סוגי המבנים לתיירות כפרית והמבנים החקלאיים להם ניתן להוציא היתרי בניה מכוח תכנית זו וקביעת התנאים,
 ההוראות, המגבלות והסייגים למתן היתרי בניה.
2. מתן הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי, לשם השתלבות מרבית בסביבה, מענה לדרישות וטרינריה וסטנדרטים בינלאומיים
בדבר איכות התוצרת החקלאית.
3. קביעת הנחיות נופיות וסביבתיות.
4. קביעת הוראות לעניין הוספת היחידה השלישית בנחלות במושבים בהתאם להנחיות תמ"א 35 1ב'.


​ניתן לעיין בתכנית על ידי לחיצה על הקישור ואז גלול לתכנית מס' 
151-0387068
​.​

 ​

​​

ועדת ביקורת

נשלח 26 ביוני 2017, 23:37 על ידי Dror Arbel   [ עודכן 26 ביוני 2017, 23:37 ]


כידוע לכם ובהתאם לתקנון האגודה יש לבחור ועדת ביקורת.

עפ"י תקנון האגודה ועדת ביקורת צריכים להיות  3 חברים.

עד כה הציגו מועמדות שני חברים בלבד.

אי לכך אנו פונים אליכם להציג מועמדותכם לשמש חבר שלישי בוועדת ביקורת.

כל חבר שמעוניין להציע  את מועמדותו לחברות בוועדת ביקורת ימסור למזכירות האגודה במעטפה  עד יום חמישי   6.07.17   בשעה 12:00

במידה ויהיו יותר מאחד  (1) מועמד  תוכנס אספה כללית לשם בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לבחירת המועמד השלישי.

 

בברכה

ועד הנהלה

מושב טל שחר

פרוטוקול ועדת קלפי מיום 19.06.17 פרסום תוצאות הבחירות

נשלח 19 ביוני 2017, 22:42 על ידי Dror Arbel

תאריך: 19.06.17

 

 

 

לכבוד

חברי האגודה החקלאית טל שחר

מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

 

 

א.נ.,

 

 

הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מיום 19.06.17 פרסום תוצאות הבחירות

 

להלן תוצאות הבחירות לוועד האגודה שהתקיימו ביום 19.06.17:

 

 

מס חברי האגודה ביום ההצבעה 154 .

מס' המשתתפים בהצבעה           131.

מס' קולות הפסולים                   0.

 

 

       

 1. שמואל כהן -  78 קולות.
 2. צבן רוני -   76 קולות.
 3. מדיוני דני – 65 קולות.
 4. קיסר עותניאל –  55 קולות.
 5. בנית דוד  -  54 קולות.
 6. שגיא יואב –  46 קולות.

 

 

 

 

       לוועד ההנהלה נבחרו 3 החברים הראשונים ברשימה.

 

 

 

 

בברכה

וועדת קלפי

ענת גופר –יו"ר

רות פרנקוביץ

אסי פטורי

מצ"ב פרוטוקול מס' 1 של ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת

נשלח 4 ביוני 2017, 4:19 על ידי Dror Arbel   [ עודכן 4 ביוני 2017, 4:20 ]


שאלון השתתפות בגידול בקרקעות מושקות במי קולחין

נשלח 30 במאי 2017, 0:39 על ידי Dror Arbel

לחברים שלום,

 

שאלון השתתפות בגידול בקרקעות מושקות במי קולחין

 

1. מושב טל-שחר מבקש לקבל הצעות עבור עיבוד קרקעות :

    א. עיבוד הקרקעות המושקות במי קולחין יעשה ע"י "טל-שחר החברה לניהול

        גידולי שדה של חקלאי טל-שחר בע"מ", בהתאם להחלטות האסיפה הכללית.

    ב. את ההצעות יש להגיש עד יום שני  19.06.17 שעה 12.00 לידי המזכירה בלבד

        ובמעטפה סגורה וכן לדרוש אישור מסירה חתום ע"ח המזכירה.

       לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה הצעות נוספות

    ג. תקופת העיבוד – שנה אחת  החל מ- 01.10.17  עד 30.09.18 עם אופציה לאגודה לשנה נוספת עד 30.09.19.

       

2. לקרקעות נקבע מחיר מינימום של 100 ש"ח/דונם בתוספת תשלום 20 ש"ח עבור

    אחזקת תשתיות מערכת מים, כמו כן, תגבה האגודה 65  אג' לכל מ"ק של  

    צריכת מי קולחין לא כולל מע"מ. מחיר זה יעודכן מידי פעם בפעם בהתאם להתייקרויות של מי

    הקולחין  ע"י  מי הרי יהודה, ומחירי האנרגיה.

 

3. למען הסר ספק  התשלום  בגין הגדלת החלקים של המגדלים יהיה מדורג ולפי הצעת

   כל מגדל, כאשר ההצעות  במחירים המרביים נענות במלואן והשארית מתחלקת באופן יחסי  

   לביקוש (עד לתקרה של 30 דונם המוגדרת במסמך זה).

 

4. מועדי תשלום:

    שנה ראשונה : מחצית ראשונה ב- 1.06.2018 מחצית שנייה  ב- 1.08.2018.

    שנה שנייה      : מחצית ראשונה ב- 1.06.2019 מחצית שנייה  ב- 1.08.2019.

 

5. דמי השימוש בגין המתחם  לאחסנת  ציוד השקיה ישולמו ע"י החברה לגד"ש

6. תנאים נוספים:

1. זכאים להגיש הצעות רק חברים אשר שילמו את חובם לאגודה באמצעות הפקדת המחאות.

3. את המחירים המוצעים יש להגיש בכפולות של 10 ש"ח בלבד.

4. חבר יכול להגיש הצעות ככל שיחפוץ אך יזכה ב- 30 דונם לכל היותר (לא כולל

   שטחו האישי) במחיר הגבוה ביותר אשר הציע.

5. חברי ועד ההנהלה הנוכחי של החברה יחתמו על כתב ויתור מראש (עם הגשת מסמכי ההצעה)

   ע"מ לאפשר העברת הניהול לאותם חברי הנהלה שיבחרו מבין המשתתפים שיזכו בתקופת

   הגידול  האמורה. מסמך הויתור יהווה חלק בלתי נפרד  ממסמכי ההצעה. את מסמך הויתור

   ניתן לקבל במזכירות האגודה.

6. דמי השימוש בגין מתחם האחסון  לאחסנת  ציוד השקיה שישולמו ע"י החברה לגד"ש למושב

    יעמדו על סך  4000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ כחוק.

7. על החבר המציע להגיש את הצעתו בצרוף הסכם עיבוד וטופס ויתור (לחבר הנהלה) הרצ"ב. ללא

    מסמכי הצעה והסכם  עיבוד חתום הצעה תיפסל. את ההסכם ניתן לקבל במזכירות האגודה.

8. על החבר המציע לצרף להצעתו המחאות בהתאם להצעתו, כמו כן יצרף המחאת ביטחון ללא

   ציון תאריך פירעון בגובה של 10% מהצעתו.

9. חבר שהצעתו תזכה ויחזור בו מהצעתו האגודה תהא רשאית לחלט את המחאת הביטחון..

10. מציע שהצעתו לא תעמוד בכל הקריטריונים הנ"ל תיפסל על הסף.

 

טופס למילוי ההצעה מעבר לדף זה

 

 

בברכה

ועד הנהלה

מושב טל שחר

 

 

 

 

 

 

 

 

טופס להחזרה

 

                                                                                                                                                                                                                              תאריך: ____________

 

לכבוד

ועד המושב

 

 

 

מאת: ____________________    משק מס: _______________

 

 

 

 

מחיר מוצע לדונם לשנה

מס' דונמים מבוקש

מספר סידורי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נא לסמן בעיגול את האפשרות המבוקשת:

 

 1. אני מעונין להעביר זכויותיי בקרקע לחבר אחר לשנה.

 2. אני מעונין בחלקי בלבד.

 3. אני מעונין להגדיל את חלקי בגידול ומוכן לשלם לאחרים את התמורה עפ"י הטבלה המצורפת בטופס ההחזרה.

 

 

שם החבר: ________________

 

חתימת  החבר : _____________

 

תאריך החזרת הטופס : __________


אסיפה כללית ועד חקלאי

נשלח 16 במאי 2017, 4:02 על ידי Dror Arbelהנדון: הזמנה לעיון במסמכי תכנית אב כוללת (תב"ע) למושב טל שחר

נשלח 6 בפבר׳ 2017, 4:13 על ידי Dror Arbel

1.02.17חברים שלום,הנדון: הזמנה לעיון במסמכי תכנית אב כוללת (תב"ע) למושב טל שחרמובא בזה לעיונכם תקנון מוצע לתב"ע מפורטת למושב, אשר הוכנה ע"י האדריכל אבי בן גור בשיתוף וועד האגודה וועדת תכנון.המסמך מובא לידיעתכם כטיוטה לפני שנבדק לפרטיו ע"י הוועד וועדת תכנון על מנת לקצר את תהליך גיבוש התכנית.עיקרי הנושאים שנקבע לכלול במסגרת התכנית: • פל"ח (פעילות לא חקלאית) 

 • תוספת יח' דיור לכל נחלה (יחידת מגורים שלישית) 

 • קביעת מספר כולל של יחידות הדיור 

 • הגדלת זכויות בניה למגורים בנחלה 

 • שימושים תיירותיים של קיט ונופש בשטחי האגודה 

 • קביעת זכויות בניה בשטחים חקלאיים 

התאמת השימושים הכלליים בישוב ובנחלות בהתאם להחלטת עדכניות של רשות מקרקעי ישראל, ומשרדי הממשלה (משרד הפנים ומינהל התכנון שעבר לאחריות משרד האוצר).ניתן לעיין במסמכי התכנית במזכירות האגודה בשעות בהן היא פועלת ולהעיר הערות עד ליום שלישי 28.02.17 בשעה 12:00.מיד ובסמוך למועד זה יקיימו ועד האגודה וועדת תכנון דיון מקצועי בשיתוף האדריכל בן גור בכל ההערות ולהטמעת השינויים שיתקבלו. בסיום התהליך תזומן אסיפה כללית להצגת התכנית הכוללת ולאישורה.לאחר אישור האסיפה הכללית תוגש התכנית לאישור הועדה המחוזית.

דעתכם חשובה לנו – תודה על שיתוף הפעולה

בברכה,

יו"ר וחברי וועד ההנהלה

1-10 of 209