הודעות לתושבי טל שחר

הודעות שוטפות לתושבי טל שחר

פרוטוקול ועדת קלפי מיום 19.06.17 פרסום תוצאות הבחירות

נשלח 19 ביוני 2017, 22:42 על ידי Dror Arbel

תאריך: 19.06.17

 

 

 

לכבוד

חברי האגודה החקלאית טל שחר

מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

 

 

א.נ.,

 

 

הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מיום 19.06.17 פרסום תוצאות הבחירות

 

להלן תוצאות הבחירות לוועד האגודה שהתקיימו ביום 19.06.17:

 

 

מס חברי האגודה ביום ההצבעה 154 .

מס' המשתתפים בהצבעה           131.

מס' קולות הפסולים                   0.

 

 

       

 1. שמואל כהן -  78 קולות.
 2. צבן רוני -   76 קולות.
 3. מדיוני דני – 65 קולות.
 4. קיסר עותניאל –  55 קולות.
 5. בנית דוד  -  54 קולות.
 6. שגיא יואב –  46 קולות.

 

 

 

 

       לוועד ההנהלה נבחרו 3 החברים הראשונים ברשימה.

 

 

 

 

בברכה

וועדת קלפי

ענת גופר –יו"ר

רות פרנקוביץ

אסי פטורי

מצ"ב פרוטוקול מס' 1 של ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת

נשלח 4 ביוני 2017, 4:19 על ידי Dror Arbel   [ עודכן 4 ביוני 2017, 4:20 ]


שאלון השתתפות בגידול בקרקעות מושקות במי קולחין

נשלח 30 במאי 2017, 0:39 על ידי Dror Arbel

לחברים שלום,

 

שאלון השתתפות בגידול בקרקעות מושקות במי קולחין

 

1. מושב טל-שחר מבקש לקבל הצעות עבור עיבוד קרקעות :

    א. עיבוד הקרקעות המושקות במי קולחין יעשה ע"י "טל-שחר החברה לניהול

        גידולי שדה של חקלאי טל-שחר בע"מ", בהתאם להחלטות האסיפה הכללית.

    ב. את ההצעות יש להגיש עד יום שני  19.06.17 שעה 12.00 לידי המזכירה בלבד

        ובמעטפה סגורה וכן לדרוש אישור מסירה חתום ע"ח המזכירה.

       לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה הצעות נוספות

    ג. תקופת העיבוד – שנה אחת  החל מ- 01.10.17  עד 30.09.18 עם אופציה לאגודה לשנה נוספת עד 30.09.19.

       

2. לקרקעות נקבע מחיר מינימום של 100 ש"ח/דונם בתוספת תשלום 20 ש"ח עבור

    אחזקת תשתיות מערכת מים, כמו כן, תגבה האגודה 65  אג' לכל מ"ק של  

    צריכת מי קולחין לא כולל מע"מ. מחיר זה יעודכן מידי פעם בפעם בהתאם להתייקרויות של מי

    הקולחין  ע"י  מי הרי יהודה, ומחירי האנרגיה.

 

3. למען הסר ספק  התשלום  בגין הגדלת החלקים של המגדלים יהיה מדורג ולפי הצעת

   כל מגדל, כאשר ההצעות  במחירים המרביים נענות במלואן והשארית מתחלקת באופן יחסי  

   לביקוש (עד לתקרה של 30 דונם המוגדרת במסמך זה).

 

4. מועדי תשלום:

    שנה ראשונה : מחצית ראשונה ב- 1.06.2018 מחצית שנייה  ב- 1.08.2018.

    שנה שנייה      : מחצית ראשונה ב- 1.06.2019 מחצית שנייה  ב- 1.08.2019.

 

5. דמי השימוש בגין המתחם  לאחסנת  ציוד השקיה ישולמו ע"י החברה לגד"ש

6. תנאים נוספים:

1. זכאים להגיש הצעות רק חברים אשר שילמו את חובם לאגודה באמצעות הפקדת המחאות.

3. את המחירים המוצעים יש להגיש בכפולות של 10 ש"ח בלבד.

4. חבר יכול להגיש הצעות ככל שיחפוץ אך יזכה ב- 30 דונם לכל היותר (לא כולל

   שטחו האישי) במחיר הגבוה ביותר אשר הציע.

5. חברי ועד ההנהלה הנוכחי של החברה יחתמו על כתב ויתור מראש (עם הגשת מסמכי ההצעה)

   ע"מ לאפשר העברת הניהול לאותם חברי הנהלה שיבחרו מבין המשתתפים שיזכו בתקופת

   הגידול  האמורה. מסמך הויתור יהווה חלק בלתי נפרד  ממסמכי ההצעה. את מסמך הויתור

   ניתן לקבל במזכירות האגודה.

6. דמי השימוש בגין מתחם האחסון  לאחסנת  ציוד השקיה שישולמו ע"י החברה לגד"ש למושב

    יעמדו על סך  4000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ כחוק.

7. על החבר המציע להגיש את הצעתו בצרוף הסכם עיבוד וטופס ויתור (לחבר הנהלה) הרצ"ב. ללא

    מסמכי הצעה והסכם  עיבוד חתום הצעה תיפסל. את ההסכם ניתן לקבל במזכירות האגודה.

8. על החבר המציע לצרף להצעתו המחאות בהתאם להצעתו, כמו כן יצרף המחאת ביטחון ללא

   ציון תאריך פירעון בגובה של 10% מהצעתו.

9. חבר שהצעתו תזכה ויחזור בו מהצעתו האגודה תהא רשאית לחלט את המחאת הביטחון..

10. מציע שהצעתו לא תעמוד בכל הקריטריונים הנ"ל תיפסל על הסף.

 

טופס למילוי ההצעה מעבר לדף זה

 

 

בברכה

ועד הנהלה

מושב טל שחר

 

 

 

 

 

 

 

 

טופס להחזרה

 

                                                                                                                                                                                                                              תאריך: ____________

 

לכבוד

ועד המושב

 

 

 

מאת: ____________________    משק מס: _______________

 

 

 

 

מחיר מוצע לדונם לשנה

מס' דונמים מבוקש

מספר סידורי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נא לסמן בעיגול את האפשרות המבוקשת:

 

 1. אני מעונין להעביר זכויותיי בקרקע לחבר אחר לשנה.

 2. אני מעונין בחלקי בלבד.

 3. אני מעונין להגדיל את חלקי בגידול ומוכן לשלם לאחרים את התמורה עפ"י הטבלה המצורפת בטופס ההחזרה.

 

 

שם החבר: ________________

 

חתימת  החבר : _____________

 

תאריך החזרת הטופס : __________


אסיפה כללית ועד חקלאי

נשלח 16 במאי 2017, 4:02 על ידי Dror Arbelהנדון: הזמנה לעיון במסמכי תכנית אב כוללת (תב"ע) למושב טל שחר

נשלח 6 בפבר׳ 2017, 4:13 על ידי Dror Arbel

1.02.17חברים שלום,הנדון: הזמנה לעיון במסמכי תכנית אב כוללת (תב"ע) למושב טל שחרמובא בזה לעיונכם תקנון מוצע לתב"ע מפורטת למושב, אשר הוכנה ע"י האדריכל אבי בן גור בשיתוף וועד האגודה וועדת תכנון.המסמך מובא לידיעתכם כטיוטה לפני שנבדק לפרטיו ע"י הוועד וועדת תכנון על מנת לקצר את תהליך גיבוש התכנית.עיקרי הנושאים שנקבע לכלול במסגרת התכנית: • פל"ח (פעילות לא חקלאית) 

 • תוספת יח' דיור לכל נחלה (יחידת מגורים שלישית) 

 • קביעת מספר כולל של יחידות הדיור 

 • הגדלת זכויות בניה למגורים בנחלה 

 • שימושים תיירותיים של קיט ונופש בשטחי האגודה 

 • קביעת זכויות בניה בשטחים חקלאיים 

התאמת השימושים הכלליים בישוב ובנחלות בהתאם להחלטת עדכניות של רשות מקרקעי ישראל, ומשרדי הממשלה (משרד הפנים ומינהל התכנון שעבר לאחריות משרד האוצר).ניתן לעיין במסמכי התכנית במזכירות האגודה בשעות בהן היא פועלת ולהעיר הערות עד ליום שלישי 28.02.17 בשעה 12:00.מיד ובסמוך למועד זה יקיימו ועד האגודה וועדת תכנון דיון מקצועי בשיתוף האדריכל בן גור בכל ההערות ולהטמעת השינויים שיתקבלו. בסיום התהליך תזומן אסיפה כללית להצגת התכנית הכוללת ולאישורה.לאחר אישור האסיפה הכללית תוגש התכנית לאישור הועדה המחוזית.

דעתכם חשובה לנו – תודה על שיתוף הפעולה

בברכה,

יו"ר וחברי וועד ההנהלה

אסיפה כללית – אגודה חקלאית 16.01.17

נשלח 16 בינו׳ 2017, 11:24 על ידי Dror Arbel

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-0                                                     16.01.17

אסיפה כללית – אגודה חקלאית

 

הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך  30.01.17  תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

 

1. אישור תקציב האגודה לשנת 2017.

2. אישור מאזן האגודה לשנת 2015.

 

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

 

הצעת התקציב לשנת 2017 ונתוני מאזן האגודה לשנת 2015 יופצו בנפרד.

 

                                                                                       המזכירות

 

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-08

 

16.01.17

אסיפה כללית – אגודה חקלאית

 

הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך  30.01.17  תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

 

1. אישור תקציב האגודה לשנת 2017.

2. אישור מאזן האגודה לשנת 2015.

 

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

 

הצעת התקציב לשנת 2017 ונתוני מאזן האגודה לשנת 2015 יופצו בנפרד.

 

                                                                                       המזכירות

 

בפרוס השנה החדשה מובאים לפניכם תמצית של נושאים שטופלו ומטופלים ע"י הועד המקומי.

נשלח 10 באוק׳ 2016, 1:54 על ידי Dror Arbel

תושבי טל שחר היקרים,

 

בפרוס השנה החדשה מובאים לפניכם תמצית של נושאים שטופלו ומטופלים ע"י הועד המקומי.

 

כבישים:

לאחר כ-10 שנות טיפול מול המועצה ומשרד התחבורה בנושא שדרוג הכבישים בישוב ולאחר השלמת המדרכות סביב בית הספר, הובהר לנו שלא ינתן עוד תקציב לנושא זה וכל פיתוח ושדרוג כבישים ומדרכות בעתיד יאלצו להיעשות מהתקציב שלנו.

אנו נערכים מול המועצה האזורית לתכנית מקיפה של כבישים ומדרכות אשר תמומן באמצעות "היטל כבישים" שתטיל המועצה על תושבי הישוב.

 

בית ספר תיכון אזורי

בפגישה עם מ"מ ראש המועצה ניב ויזל ובני אלירז המשמש כסגן ראש המועצה סוכם שהצוות שהוקם בטל שחר לצורך העניין יקדם את הנושא מייד לאחר החגים.

 

פינוי גזם ואתר האשפה:

המועצה החליטה לסגור את אתר הגזם במושב.

חל איסור מוחלט להשליך גזם/פסולת בנין באזור אתר האשפה - האתר מיועד לפסולת מוצקה בלבד.

חל איסור להשליך אשפה באזור פינת המיחזור שליד הצרכניה.

פינת המיחזור מיועדת אך ורק לניירות (לא קרטונים!!!) לבקבוקים – בקבוקי שתיה מפלסטיק בלבד (לא מיכלים של חמרי ניקוי וזכוכית). כל השאר יש לזרוק לאשפה.

מועדי פינוי הגזם יפורסמו יום לפני המועד ויש להוציא את הגזם רק בהתאם למועדי הפינוי.

בקרוב תוצבנה מצלמות מעקב על מנת לתעד את משליכי האשפה ברשות הרבים ולפעול נגדם בהתאם לחוק.

 

שמירה ובטחון:

 

התקיימה פגישה עם מפקד החבל + ועדת בטחון + נציגי בן בטחון, התקיים דיון בכל הבעיות באיזור ובישוב.

אנו מחזקים את שיתוף הפעולה עם מג"ב.

כמו כן, לידיעת התושבים, בניסיונות הפריצה האחרונים שנעשו בחודש האחרון בישוב, למי שהיתה מערכת אזעקה המחוברת למוקד לא נגרם נזק.

לאור האמור, אנו ממליצים לחברים להפעיל את האזעקה ביציאה מהבית ובלילות ולהתחבר למוקד למי שטרם התחבר, ההתחברות הינה ללא חיוב.

 

 

 

 

סגן ראש המועצה:

ברכות לחברינו בני אלירז שקיבל את מינוי לתפקיד סגן ראש המועצה וממונה על תיקים רבים וחשובים.

זן הפעם הראשונה במשך שנים רבות שהמושב זוכה ליצוג בתפקיד משמעותי ובטוחני שפעילותו הרצינית של בני תתרום לטל שחר ולישובי המועצה כולם.

 

 

 

 

 

פרידה מחברים:

 

לאחרונה ניפרדנו משני חברים יקרים בקהילה.

דוד רון ז"ל שהיה במשך שנים חבר ופעיל באגודה ותרם רבות לקידום נושא תקנון חדש לאגודה.

מיקי פרנקוביץ ז"ל שבכל שנותיו במושב היה פעיל בועד האגודה ולאחר מכן בועד המקומי ובעשור האחרון שימש כנציג המושב במליאת המועצה האזורית ותרם מניסיונו בתחומים רבים ומגוונים.

יהי זיכרם ברוך

 

 

 

 

ובמסגרת "תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה"

אנחנו מאחלים לחברינו שמוליק כהן החלמה מהירה ושיבה מלאה לפעילות.

 

 

                                                                              

בברכת שנה טובה

וגמר חתימה טובה

 

זאב הראל

יו"ר ועד מקומי

 

 

חוזר ראש השנה 2016

נשלח 27 בספט׳ 2016, 20:13 על ידי Dror Arbel

חוזר ראש השנה 2016

1-10 of 206