הודעות לתושבי טל שחר

הודעות שוטפות לתושבי טל שחר

עדכון מועד אסיפה אסיפה כללית של חברי טל-שחר )משקים( הוקדמה ותתקיים ביום ראשון 05.08.18 בשעה 11:00 בבית העם

נשלח על ידי Dror Arbel

לתשומת לבכם:
האספה  הוקדמה ותתקיים ביום ראשון 5.08.18 בשעה 19:00 בבית העם.
מצ"ב חוזר  מעודכן.

פרוטוקול ועדת קלפי מס' 3

נשלח 17 במאי 2018, 2:59 על ידי Dror Arbel

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טל:9340825-08 פקס:9353090-08


תאריך: 17.05.18


לחברים שלום,
הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מס' 3

          משתתפים: אסי פטורי – יו"ר,  לילך ישראל, עוזי מדיוני.

                              פיני חלג – מזכיר האגודה

 


 1. הבחירות  לוועד האגודה  תתקיימנה ביום שני   21.05.18

בין  השעות 18.00-22.00 בספריה.


 1. חבר אגודה רשאי ליפות את כוחו של בן זוגו בלבד ומיופה הכח  יצביע בשמו. בנוסף חבר/ה השוהה בחו"ל רשאי ליפות כוחו של כל חבר אגודה להצביע בשמו.


 1. בהצלחה לחברים המועמדים.
בברכה

ועדת קלפי

אסי פטורי – יו"ר

ליל ישראל

עוזי מדיוני


הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מס' 2

נשלח 10 במאי 2018, 7:56 על ידי Dror Arbel

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טל:9340825-08 פקס:9353090-08


תאריך: 10.05.18


לחברים שלום,הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מס' 2

          משתתפים: אסי פטורי – יו"ר,  לילך ישראל, עוזי מדינוי.

                              פיני חלג – מזכיר האגודה

 

מהלך הישיבה:


 1. נתקבלו 7  מועמדויות לוועד האגודה.


 1. לאחר פתיחת המעטפות ובדיקת כשרות המועמדים:


א.   להלן רשימת המועמדים לבחירה לוועד האגודה לפי סדר א-ב:

 1. אורבך מלכה – משק מס' 43.

 2. דקל חיים – משק מס' 45.

 3. הראל זאב – משק מס' 38.

 4. ויילר דוד – משק מס' 96.

 5. סבוראי שחר – משק מס' 28.

 6. עבאדי יעקב – משק מס' 57.

 7. קנבל רומי – משק מס' 78.


         מתוכם יבחרו 4 חברים לוועד האגודה.
 1. הבחירות הנ"ל תתקיימנה ביום שני   21.05.18  בין  השעות 17.00-21.00 בספריה.

 2. חבר אגודה רשאי ליפות את כוחו של בן זוגו בלבד ומיופה הכח  יצביע בשמו. בנוסף

            חבר/ה השוהה בחו"ל רשאי ליפות כוחו של  כל חבר אגודה להצביע בשמו ובלבד.

 1. ערעורים באשר לתהליך הבחירות יש להגיש בכתב למזכירות האגודה עד ליום חמישי  17.05.18 עד שעה 12.00.
בברכה

ועדת קלפי

אסי פטורי – יו"ר

ליל ישראל

עוזי מדיוני


פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 149

נשלח 8 במאי 2018, 5:25 על ידי Dror Arbel

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 149שם האגודה : טל שחר – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.

תאריך הישיבה : 23.04.18.

מס' חברי ועד הנהלה : 7.

שמות המשתתפים בישיבה: שמואל כהן, רוני צבן, נמרוד סופרי,  מלי אורבך, גיורא צורבל, דני מדיוני.

שמות הנעדרים מהישיבה : חיים דקל

מוזמנים: פיני חלג – מזכיר.   אסי פטורי, שחר סבוראי.


             סדר יום:

 1. אישור פרוטוקול מיום 9.04.18.

 2. אישור תכנית בניה משק 52 - אורי סבוראי.

 3. אישור תכנית בניה בית מס' 235 - אולמן.

 4. בקשתו של עוזי מדיוני להשבת מנוע חשמלי - בריכת השחייה.

 5. עדכון / המלצות ועדת תכנון מיום 23.04.18.

 6. אישור תקציב לועדת ביקורת.

 7. עדכון / דיווח מסיור שהתקיים בעניין בחינת הגדלת מתחם בית הספר אנתרופוספוי.

 8. מכתבו של דב יגר בעניין יצוג במוסדות תכנון מיום 10.04.18.

 9. תשובתו של דב יגר בעניין ישיבה משותפת עם הועדה הממליצה לחלוקת חלקות ב' מיום 13.04.18.

 10. עדכון / דיווח - בקשה למתן צו מניעה זמני בעניין החלפת הקרקע עם משפחת קיסר מיום 22.04.18.

 11. הסכם לשימוש זמני צרכנייה - עדכון.

 12. פנקס בוחרים - עדכון.

 

 

החלטות:

 

 

 1. אישור פרוטוקול ישיבת הועד מיום 9.04.18:

אושר (מצ"ב) פרוטוקול ישיבת ועד האגודה מיום 09.04.18.

 1. אישור תכנית בניה משק 52 - אורי סבוראי:

הוחלט לאשר תכנית בניה למשק מס' 52   אורי סבוראי הכוללת הקמת אורווה לשיכון וגידול סוסים וכן הריסת מבנים בכפוף להצהרת מודד כי קיימת התאמה בין מפת המדידה לתצ"ר, וכי   הגדר היקפית מוצבת בגבולות החלקה בהתאם לתצ"ר.

 1. אישור תכנית בניה בית מס' 235 – אולמן:

הוחלט לאשר תכנית הבניה לבית מס'  - משפ' אולמן 235 הכוללת תוספת שטח לבית קיים בכפוף לחתימת המבקשים על כתב  התחייבות / הצהרה לפינוי הפלישה לשטח ציבורי (מצ"ב).

 1. בקשתו של עוזי מדיוני להשבת מנוע חשמלי - בריכת השחייה:

הדיון בנושא זה נדחה ויובא לישיבת הועד הקרובה.

 1. עדכון / המלצות ועדת תכנון מיום 23.04.18:

שמואל כהן עדכן את חברי הועד בהמלצות ועדת התכנון מיום 23.04.18:

 1. אדריכל בן גור – פועל מול רמ"י על מנת לקבל את אישור רמ"י לתכנית האב המוצעת.

 2. אדרי כל  אבי בן גור יבחן מול רמ"י 3 חלופות בהקשר למשק עזר מס' 26 אסי פטורי כדלקמן:

 1. קידום התכנית כפי שהיא היום כשהשטח נותר דונם מתוך הבנה שבתום הבירור מול רמ"י תוכן תכנית נקודתית במידה ויהיה צורך בכך.

 2. סימון המגרש כשטח שמחוץ לתכנית.

 3. הסכמה של רמ"י שהמגרש יישאר בשטחו המקורי ויירכש ע"י האגודה עד למיצוי ההליך מול פטורי.

                  במקביל אסי פטורי יפעל מול הסוכנות היהודית להמציא בהקדם האפשרי כל המסמכים הקשורים למגרש 26

                 בסיוע מזכיר האגודה.

 1. אדריכל אבי בן גור יבחן מחדש את כל מרכיבי העלות הכרוכים בהליך של הוצאת היתר לאזור התעסוקה וימציא לאגודה הצעת מחיר מעודכנת וכוללת  לקידום פרויקט אזור התעסוקה. :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. אישור תקציב לועדת ביקורת:

הוחלט לאשר את פנייתה של ועדת ביקורת ולתקצב את פעילותה עד ל- 10000 ₪.

 1. עדכון / דיווח מסיור שהתקיים בעניין בחינת הגדלת מתחם בית הספר אנתרופוסופי:

      שמואל כהן עדכן את חברי הועד זאת בהמשך לסיור משותף שהתקיים עם הנהלת בית הספר האנתרופוסופי

      בתאריך 20.04.18 על מנת לבחון הגדלת מתחם בית הספר בכ-600 מ"ר נוספים ללא שינוי במס' המבנים שאושרו

      במסגרת הסכם לשימוש הזמני שנחתם עם בית הספר. סוכם כי מנהל העמותה המפעילה בית הבית הספר יעביר

      שתי חלופות להגדלת המתחם לעיון ועד האגודה אשר ידון ויחליט בנדון לרבות עדכון בתנאי ההסכם ודמי

      השימוש המשולמים ע"י בית הספר.                             

 1. מכתבו של דב יגר בעניין ייצוג במוסדות תכנון מיום 10.04.18:

לאחר הקראת  מכתבו של דב יגר מיום 10.04.18 בעניין דברים שנאמרו ע"י עו"ד אייל מאמו במהלך דיון ועדת הערר מיום 13.02.18  שדנה בעניין החלפת קרקעות עם משפ' קיסר לשם הקמת לולים, התקיים דיון והוחלט להשיב כדלקמן:

למושב אין שליטה לדברים שנאמרים ע"י אחרים. המושב כלל לא זומן לדיון וממילא לא נכח בדיון. מעבר לזאת לא מצאנו כי עו"ד לאופר עפ"י הפרוטוקול הדיון מיום 13.02.18 טען כי בידו יפוי כח מטעם המושב. אשר על כן דב יגר לפנות ישירות אל עו"ד אייל מאמו על מנת לברר את אשר אמר בדיון.

מזכיר האגודה הונחה להעביר את תגובת ועד האגודה לדב יגר.

 

 1. תשובתו של דב יגר בעניין ישיבה משותפת עם הועדה הממליצה לחלוקת חלקות ב' מיום 13.04.18:

הוקרא מכתבו  של דב יגר שבו הוא דוחה את הזמנת  הועד לקיום ישיבה משותפת של הוועדה לחלקות ב' לחברים עם ועד האגודה . הישיבה המשותפת נועדה  להעביר אל הוועדה לחלוקות חלקות ב' לחברים את כל פניות החברים בעניין הקרקעות שנצטברו עד כה. לאור דחייה זו הונחה מזכיר האגודה להעביר אל דב יגר את כל פניות החברים אל הוועדה לחלוקת חלקות ב' לחברים.

 1. עדכון / דיווח - בקשה למתן צו מניעה זמני בעניין החלפת הקרקע עם משפחת קיסר מיום 22.04.18:

      ועד האגודה עודכן כי הבקשה לצו זמני נמחקה תוך שמירת זכותם של החברים המבקשים להגיש בקשה חדשה

      לצו זמני כמו כן כאשר יינתן היתר בניה להקמת הלולים כי אז תינתן על כך הודעה בכתב ע"י ב"כ של האגודה

      לחברים המבקשים 21 יום בטרם ביצוע כל פעולה.


 1. הסכם לשימוש זמני צרכנייה – עדכון:

      שמואל כהן עדכן כי עמוס פטורי העביר את כל הממסרים (המחאות) בגין חידוש הסכם לשימוש זמני במבנה

      המשמש צרכנייה / בית קפה בהתאם לתנאי ההסכם שגובש עם עמוס פטורי. הממסרים שנתנו הן עבור:

 1. דמי שימוש במבנה לשנת 2018.

 2. תשלום עבור רמ"י  (צפי) - שימוש חורג לשנת 2018.

 3. תשלום שימוש חורג (ששולם לרמ"י ע"י האגודה)  בגין בית הקפה והצרכנייה עד כולל 31.12.15.

 4. תשלום עבור רמ"י (צפי) – שימוש חורג לשנים 2016 ו – 2017 בגין בית הקפה.

      ההסכם לשימוש זמני טרם נחתם ע"י עמוס פטורי ש הבטיח לסיימו בהקדם האפשרי.

 

 1. פנקס בוחרים – עדכון:

מצ"ב פנקס הבוחרים מעודכן ליום 23.04.18.

 

           שמואל כהן  - יו"ר               פיני חלג – מזכיר


בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לועד האגודה

נשלח 30 באפר׳ 2018, 23:46 על ידי Dror Arbel


הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית

נשלח 12 באפר׳ 2018, 23:56 על ידי Dror Arbelהננו להודיעכם כי ביום שני   בתאריך  30.04.18 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:


 1. בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה.

 2. אישור הסכם התקשרות עם חברת אברך אלון / הסדרת פעילות מול רמ"י  – ת. תדלוק פנימית מושב טל שחר.באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.הערות:  העתק מהסכם המוצע  יופץ כשבוע ימים לפני מועד האסיפה. ניתן יהיה לקבלו ממזכירות האגודה  ו/או באמצעות דואר אלקטרוני – יש לפנות לכתובת המיל הר"מ. בברכה

 פיני חלאג – מזכיר

 מושב טל שחר

 halagp@gmail.com


הצגת תכנית האב הכוללת שהאגודה גיבשה למושב

נשלח 25 בפבר׳ 2018, 0:20 על ידי Dror Arbel

עדכון       -     עדכון     -    עדכון


להלן לידיעתכם עדכון בעניין הצגת תכנית האב הכוללת  שהאגודה גיבשה  למושב:


 1. ניתן  לעיין בתכנית האב ובתקנון התכנית אשר יוצגו במזכירות האגודה במהלך ימי ושעות פעילות המזכירות.


      התכנית תוצג  עד יום רביעי   28.02.18 בשעה 12:00.


       חבר שיהיו  לו הערות / שאלות לגבי התכנית יעביר אותם

       בכתב עד למועד הנ"ל למזכירות האגודה.


 1. ביום שלישי  13.03.18 בשעה 20:00 יתקיים בבית העם  דיון פתוח לכל חברי האגודה בהשתתפותו של האדריכל אבי בן גור שיציג וישיב להערות ושאלות החברים.

עדכון

נשלח 19 בפבר׳ 2018, 2:40 על ידי Dror Arbel

כפי שידוע לכם האגודה גיבשה  תכנית אב כוללת למושב.

חבר שירצה בכך יוכל  לעיין בתכנית האב ובתקנון התכנית אשר יוצגו במזכירות האגודה במהלך ימי ושעות פעילות המזכירות.


התכנית תוצג  עד יום רביעי   28.02.18 בשעה 12:00.


חבר שיהיו  לו הערות / שאלות לגבי התכנית יעביר אותם בכתב עד למועד זה למזכירות האגודה.


ביום רביעי    28.02.18 בשעה 20:00 יתקיים בבית העם  דיון פתוח לכל חברי האגודה בהשתתפותו של האדריכל אבי בן גור שיציג וישיב להערות ושאלות החברים. בברכה

 פיני חלאג – מזכיר

 מושב טל שחר

 halagp@gmail.comהזמנה לקבלת הצעות למכירה ציוד השקעה של החברה

נשלח 5 בפבר׳ 2018, 6:07 על ידי Dror Arbel

1-10 of 230